Leerplicht

Als een leerling wegblijft van school, moet de school dit melden via het digitaal verzuimloket. Als de leerling ouder is dan 18, komt de melding terecht bij het Regionale Meld- en Coördinatiepunt in de regio waar de leerling woont.

Het RMC richt zich op 18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie. Een RMC-functionaris kan een voortijdig schoolverlater helpen om een opleiding of een (leerwerk)baan te vinden.

Leerplicht en Kwalificatieplicht

Voor iedereen die in Nederland woont, geldt de leerplichtwet. Een kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. De leerplicht eindigt op 16-jarige leeftijd.

Nadat de volledige leerplicht is afgelopen, heeft een jongere tot 18 jaar de kwalificatieplicht. Deze verplichting geldt totdat hij/zij tenminste een MBO niveau 2, havo of vwo diploma heeft behaald.

Voortijdig schoolverlaten

Een jongere is voortijdig schoolverlater als hij/zij:

  • nog geen 23 jaar is en;
  • geen vwo, havo of MBO diploma op tenminste niveau 2 heeft en;
  • een maand lang zonder geldige reden het onderwijs niet meer heeft gevolgd of wordt uitgeschreven van school.