Leerlingenvervoer

Het vervoeren van kinderen van en naar school is in eerste instantie een taak van de ouders, verzorgers of iemand uit het netwerk van het gezin. In bepaalde gevallen zorgt de gemeente voor een vervoersvoorziening. Bijvoorbeeld wanneer uw kind lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt is en hierdoor niet zelfstandig naar school kan reizen. Of als de school die bij de levensovertuiging van de ouders past, ver weg is gelegen. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijkt de gemeente ook naar wat uw kind zelf kan. Waar mogelijk wordt geprobeerd de zelfredzaamheid van het kind te vergroten.

Welke scholen?

Het Leerlingenvervoer is er voor kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs of (speciaal) voortgezet onderwijs gaan. Voor Leerlingenvervoer komen de leerlingen in aanmerking die onderwijs volgen bij de volgende instellingen:

  • Scholen voor basisonderwijs: regulier of bijzonder;
  • Speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • Speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO): scholen in het kader van de Wet op de Expertisecentra.  
  • Voortgezet onderwijs (VO) alleen wanneer er sprake is van structurele handicap: regulier voortgezet onderwijs, exclusief het Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het Praktijkonderwijs (PRO).

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Leerlingenvervoer wordt alleen toegekend naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school binnen het samenwerkingsverband waartoe de leerling behoort. Dit is de school die het dichtst bij het woonadres ligt en die voldoet aan de volgende eisen:

  • de school biedt de onderwijssoort die de leerling nodig heeft;
  • de school heeft de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die de ouder/verzorger wenst;
  • er is plek voor de leerling op de school.

Er kunnen meerdere geschikte scholen zijn waar een leerling naartoe kan. Voor basisonderwijs is er echter alleen Leerlingenvervoer mogelijk naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school binnen het van toepassing zijnde samenwerkingsverband.

Aanvragen schooljaar 2019-2020

De gemeente Landerd heeft de administratie van het Leerlingenvervoer uitbesteed aan Forseti. Via het digitaal loket leerlingenvervoer kunt u eenvoudig een aanvraag invullen en verzenden. U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging. Forseti behandelt vervolgens uw aanvraag en stuurt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag de beslissing.

In het digitale Leerlingenvervoer loket kunt u ook zien of u recht heeft op Leerlingenvervoer. U kunt de vergoeding voor Leerlingenvervoer het hele jaar door aanvragen. Maar als u zorgt dat de aanvraag met de bijlagen vóór 1 juni binnen is, dan kan de vergoeding ingaan op de 1e dag van het nieuwe schooljaar.

U moet elk jaar opnieuw uw aanvraag insturen. Dit is ook nodig als uw kind naar een andere school gaat of als u gaat verhuizen.

Bewaartermijn van de aanvragen Leerlingenvervoer

De aanvragen Leerlingenvervoer worden twee schooljaren bewaard.