Inbreidingslocaties

De gemeente krijgt regelmatig verzoeken binnen van projectontwikkelaars en individuele grondeigenaren. Dit zijn verzoeken voor de bouw van één of meerdere eengezinswoningen of appartementen op een deel van de huiskavel of op een bestaand open terrein in de bebouwde kom.

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan wordt geregeld hoe de grond/het gebouw gebruikt mag worden, of er gebouwd mag worden en wat er dan gebouwd mag worden.

In sommige gevallen zijn bouwplannen of andere plannen in strijd met het geldende bestemmingsplan. In dit geval kan toestemming voor het plan niet verleend worden zonder het treffen van een planologische maatregel.

Planologische maatregelen

De meest voorkomende planologische maatregelen zijn de omgevingsvergunning waarbij wordt besloten tot afwijking van het bestemmingsplan, de wijziging en de partiële herziening. Deze maatregelen en de daarbij behorende procedures zijn gebaseerd op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De gemeente wil niet altijd meewerken aan planologische maatregelen. U moet daarom eerst onderzoeken of de gemeente in beginsel positief staat tegenover uw initiatief. U kunt hiervoor een vooroverleg indienen