Archeologie

In de ruimtelijke plannen van de gemeente moet rekening worden gehouden met archeologische waarden. Dit is geregeld in de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Gemeenten zijn hierbij het bevoegde gezag.

De gemeente Landerd heeft archeologiebeleid geformuleerd in de ‘Nota Archeologie gemeente Landerd’ en de ‘Archeologische beleidskaart gemeente Landerd’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  de gemeente.