Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) verruimd

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet- of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten en noodzakelijke vaste lasten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK, een nieuwe regeling die de gemeente uitvoert.

De Rijksoverheid heeft recentelijk besloten om de TONK regeling te verlengen tot 1 oktober 2021.  Daarnaast heeft de gemeente Landerd de beleidsregels TONK op een aantal punten verruimd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is een financiële tegemoetkoming vanuit de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen en hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur en servicekosten of de hypotheekrente en eventueel kosten voor de Vereniging van Eigenaren (Vve).

De TONK-tegemoetkoming is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet)

Hoe vraagt u TONK aan?

Via onderstaande link gaat u naar het online aanvraagformulier. U kunt TONK aanvragen tot 1 oktober 2021.

TONK aanvragen (DigiD)

Vul dit formulier volledig en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. Hebt u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u van ons binnen 4 weken bericht over uw aanvraag.

Wat is er op hoofdlijnen gewijzigd

De wijzigingen zijn er op gericht de tegemoetkoming te verhogen en de groep die gebruik kan maken van de TONK te vergroten.
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

 • U kunt een aanvraag doen voor een TONK tegemoetkoming voor de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 (dit was tot 1 juli 2021).
 • Voor het recht op TONK over de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 moet er sprake zijn van een inkomensterugval op 1 januari 2021 ten opzichte van 1 januari 2020.
 • Voor het recht op TONK over de maanden juli, augustus en september 2021 moet er sprake zijn van een inkomensterugval op 1 juni 2021 ten opzichte van 1 januari 2020.
 • Naast de woonlasten kijken wij nu ook naar andere noodzakelijke vaste lasten zoals gas, water, elektriciteit en de kosten zorgverzekering. Zover u problemen heeft met de betaling hiervan kunnen wij tot maximaal € 240,00 per maand vergoeden.
 • De ‘eigen bijdrage’ van de woonlasten is verlaagd naar € 240,00 per maand, dit was een bedrag van € 430,00 per maand.
 • Als u geen huurtoeslag ontvangt is de huurtoeslag geen voorliggende voorziening.
 • De maximale vergoeding per maand is verhoogd naar € 1.000,00 per maand. Dit was € 570,00 per maand.
 • De maximale vergoeding bestaat uit € 760,00 voor de woonkosten en maximaal € 240,00 voor de vaste lasten per maand.

Wat zijn de voorwaarden voor TONK?

Als u TONK wilt aanvragen, moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • U woont in de gemeente Landerd;
 • U bent Nederlander, een burger van een land uit de Europese Unie, of u hebt een geldige verblijfsvergunning;
 • U of uw partner was op 1 januari 2021 ouder dan 18 jaar en jonger dan 66 jaar en vier maanden;
 • Het netto inkomen van u en uw evt. partner is in januari 2021 lager dan in januari 2020. En dit komt door de coronamaatregelen;
 • Wilt u ook voor de maanden juli 2021, augustus 2021 en september 2021 TONK aanvragen, dan is de voorwaarde dat het netto inkomen van u en uw evt. partner in juni 2021 lager is dan in januari 2020. En dit komt door de coronamaatregelen;
 • U kunt (een deel van) uw hypotheek of huur door deze terugval in inkomen niet meer betalen;
 • U kunt uw overige noodzakelijke vaste lasten zoals gas, water, elektriciteit en zorgverzekering door deze terugval in inkomen niet meer betalen;

Draagkracht inkomen

De financiële draagkracht in het inkomen van de aanvrager en eventueel partner wordt bepaald aan de hand van de ontvangen netto-inkomsten over januari 2021.

 • Als sociaal minimum wordt voor de toepassing van de beleidsregels verstaan een netto inkomen van € 1.226,00 per maand voor een alleenstaande aanvrager, dan wel € 1.751,43 netto per maand voor een gehuwde en samenwonende aanvrager.
 • Bij een inkomen gelijk of onder de inkomensgrenzen genoemd hierboven, is de draagkracht 0%. Voor het deel van het inkomen boven de inkomensgrenzen genoemd hierboven is de draagkracht 100%.

En als er een beroep wordt gedaan op TONK voor de maanden juli 2021, augustus 2021 en september 2021 dan wordt de financiële draagkracht bepaald aan de hand van het netto inkomen over juni 2021.

 • Als sociaal minimum wordt voor de toepassing van de beleidsregels verstaan een netto inkomen van € 1.229,72 per maand voor een alleenstaande aanvrager, dan wel € 1.756,74 netto per maand voor een gehuwde en samenwonende aanvrager.
 • Bij een inkomen gelijk of onder de inkomensgrenzen genoemd hierboven, is de draagkracht 0%. Voor het deel van het inkomen boven de inkomensgrenzen genoemd hierboven is de draagkracht 100%.

Dat betekent dat het meer-inkomen boven deze inkomensgrenzen in mindering wordt gebracht op de tegemoetkoming.

Uw woning

 • U bezit een koopwoning met hypotheek of u huurt een zelfstandige huurwoning. Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegangsdeur, keuken, toilet en badkamer.
 • U woonde op 1 januari 2021 in dezelfde woning als nu en staat daar ook ingeschreven.

Uw vaste lasten

 • Onder noodzakelijke vaste lasten verstaan wij onder andere de kosten van gas, water, elektriciteit en zorgverzekering.
 • Als u problemen heeft met de betaling hiervan kunnen wij tot maximaal € 240,00 per maand vergoeden.

Uw geld

U had op 31 december 2020 minder dan € 31.340 aan vermogen. Vermogen is direct beschikbaar privégeld:

 • contant geld
 • tegoeden op bank- en spaarrekeningen.
 • cryptovaluta zoals bitcoin.
 • beleggingen op een effectenrekening of in een effectendepot.

Voor wie is TONK niet bedoeld?

 • Als u minder inkomen hebt, maar dit komt niet door de coronamaatregelen.
 • Als u een kamer huurt. TONK is er alleen voor zelfstandige woonruimte.
 • Als u in de gevangenis zit.
 • Als u jonger bent dan 18 jaar en ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Als u langer dan 4 weken in het buitenland bent.
 • Als u recht hebt op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een WW-uitkering. Dan moet u die eerst aanvragen.

Hoe hoog is de TONK-tegemoetkoming?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw woonkosten en noodzakelijke vaste lasten over januari 2021;
 • uw netto inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner op dit moment;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

De maximale tegemoetkoming is verhoogd naar € 1.000,00 per maand per huishouden. Hiervan is maximaal € 760,00 voor de woonlasten en € 240,00 maximaal voor de overige lasten waar een achterstand is ontstaan.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK tegemoetkoming in de periode januari 2021 tot en met september 2021 voor maximaal 9 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-tegemoetkoming aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. U kunt aanvragen tot 1 oktober 2021.

Welke gegevens hebt u nodig voor uw aanvraag?

Wij vragen naar uw situatie in januari 2020 en januari 2021. En als u van juli tot en met september 2021 ook TONK wil ontvangen, dan vragen wij ook uw verklaring van de hoogte van uw inkomen van juni 2021.

Dit hebt u nodig om TONK aan te vragen. Als u een partner hebt, moet uw partner dezelfde gegevens bij de hand hebben:

 • Een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort, géén rijbewijs) van u en uw partner
 • Netto inkomsten over januari 2020 van u en uw partner;
 • Netto inkomsten over januari 2021 van u en uw partner;
 • Netto inkomsten over juni 2021, bij een TONK na 1 juli 2021;
 • Waarde vermogen op 31-12-2020 van u en uw partner;
 • Specificatie woonkosten (huurcontract, kale huur en eventueel servicekosten in januari 2021 of bij eigen woning het jaaroverzicht betaalde hypotheekrente 2020 en eventueel bijdrage Vereniging van Eigenaren in januari 2021);
 • Specificatie van de noodzakelijke vaste lasten, voor zover hierin een achterstand is ontstaan;
 • Bankgegevens en/of andere bewijsstukken waaruit uw vermogen blijkt op 31 december 2020;
 • Laatste bankafschrift privérekening met daarop zichtbaar datum, rekeningnummer en naam.
   

Vragen?

Hebt u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0486-458111. Vraagt u naar een consulent die over TONK gaat.


Meer Ondernemen