Leerlingenvervoer

Het vervoeren van kinderen van en naar school is in eerste instantie een taak van de ouders, verzorgers of iemand uit het netwerk van het gezin. Soms kunnen wij voor vervoer zorgen.

Bijvoorbeeld wanneer uw kind een beperking heeft en hierdoor niet zelfstandig naar school kan reizen. Of als de school die bij uw levensovertuiging van de ouders past, ver weg is gelegen. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we ook naar wat uw kind zelf kan.

Welke scholen?

Het Leerlingenvervoer is er voor kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs of (speciaal) voortgezet onderwijs gaan. Voor leerlingenvervoer komen de leerlingen in aanmerking die onderwijs volgen bij de volgende instellingen:

  • Scholen voor basisonderwijs: regulier of bijzonder
  • Speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • Speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO): scholen in het kader van de Wet op de Expertisecentra
  • Voortgezet onderwijs (VO) alleen wanneer er sprake is van structurele handicap: regulier voortgezet onderwijs, exclusief het Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het Praktijkonderwijs (PRO)

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

U krijgt alleen een vergoeding voor leerlingenvervoer voor de dichtstbijzijnde school binnen het samenwerkingsverband waar uw kind bij hoort. Dit is de school die het dichtst bij uw huis ligt en die voldoet aan de deze eisen:

  • de school biedt de onderwijssoort die de leerling nodig heeft
  • de school heeft de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die de ouder/verzorger wenst
  • er is plek voor de leerling op de school

Er kunnen meer scholen zijn die geschikt zijn. Voor basisonderwijs is er alleen leerlingenvervoer mogelijk naar de dichtstbijzijnde  school binnen het van toepassing zijnde samenwerkingsverband.

Aanvragen schooljaar 2019-2020

Via het digitaal loket leerlingenvervoer kunt u eenvoudig een aanvraag invullen en verzenden.

U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken weet u of u wel of geen vergoeding krijgt.

U kunt de vergoeding voor leerlingenvervoer het hele jaar door aanvragen.

Maar als u zorgt dat de aanvraag met de bijlagen vóór 1 juni binnen is, dan kan de vergoeding ingaan op de 1e dag van het nieuwe schooljaar.

U moet elk jaar opnieuw uw aanvraag insturen. Dit is ook nodig als uw kind naar een andere school gaat of als u gaat verhuizen.


Meer Kinderopvang, scholen en leerplicht