Wet verplichte ggz

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg noodzakelijk. Familie of buren merken vaak als eersten dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig(er) wordt. Dit kan via het meldpunt verplichte ggz op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, via tel. (085) 020 59 35. 

Let op: in geval van een acute crisis, belt u 112.

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding wordt via een verkennend onderzoek gekeken of en welke hulp nodig is. Een ggz-geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. Daarvoor vraagt de medewerker een zorgmachtiging (ZM) aan de officier van justitie. Uiteindelijk beslist de rechter.

Krijgt de melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden bij de zorg van betrokkene? Dan krijgt u binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Bent u het niet eens met de uitkomst, dan mag u wettelijk eisen dat de officier van justitie de zaak onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan wordt u niet geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek.

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

Verplichte zorg wordt ingezet wanneer een situatie dreigt dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen. In deze situatie nemen anderen besluiten over de persoon in kwestie. De betrokkene mag zijn wensen laten horen. Verplichte zorg kan in een instelling of thuis plaatsvinden. De betrokkene heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand in dienst van de onafhankelijke Stichting PVP.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De Wet verplichte ggz (Wvggz) vervangt de oude wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). In deze nieuwe wet is de inspraak van betrokkene en familie beter geregeld. Inspraak in de behandeling, in de zorg en ondersteuning daarna. Onder de oude wet was verplichte zorg altijd een gedwongen opname. Op basis van de Wvggz kan de verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch plaatsvinden.

Binnen de gemeente werken partijen (welzijnsorganisaties, maatschappelijk werk, woningcorporatie, zorgorganisaties etc.) samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden. Denk aan woonbegeleiding, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Toch gaat het soms mis. Verplichte ggz is dan het uiterste redmiddel;

Acute crisis

Het kan ook gebeuren dat iemand in crisis raakt en verplichte ggz-zorg nodig heeft. Als iemand zichzelf of anderen acuut ernstig nadeel dreigt toe te brengen, kunt u 112 bellen. De betrokkene wordt dan naar de crisisopvang van de ggz gebracht, of op locatie onderzocht door een psychiater. De psychiater waarschuwt vervolgens de burgemeester, die een crisismaatregel kan opleggen. Dit doet de burgemeester nadat de betreffende persoon (indien mogelijk) is gehoord.