Bomen Kappen

Wilt u een houtopstand (meestal een boom) kappen of drastisch snoeien? Kijk dan eerst of u een omgevingsvergunning (omgevingsloket.nl) nodig heeft. Alle regels vindt u in de bomenverordening.

Vaststelling bomenbeleid

Eind 2020 zijn er drie onderdelen over bomen in de gemeente Landerd nieuw vastgesteld. Dit is gedaan om zeker te zijn dat de bomen binnen de gemeente de juiste bescherming behouden.

  • Bomenverordening
  • Komgrenzen
  • (Potentieel-) Monumentale bomen

Bomenverordening

De bomenverordening van de gemeente Landerd was verouderd. Inhoudelijk klopte het nog, echter werd er verwezen naar een oude wet, namelijk de Boswet. Tegenwoordig geldt de Wet Natuurbescherming in Nederland.

Gemeente Landerd was niet van plan grote aanpassingen te doen aan het kapbeleid van de gemeente en dus aan de bomenverordening. Wel is het zaak om de afspraken op de juiste manier vast te leggen. De nieuwe bomenverordening is eind 2020 vastgesteld door de Raad.

Komgrenzen

Binnen de oude bomenverordening werd verwezen naar een komgrenzenkaart ‘Boswet’. De Boswet is vervangen door de Wet Natuurbescherming, waardoor de verwijzing niet meer juist was. De nieuwe komgrenzenkaart ‘Wet Natuurbescherming’ van de gemeente Landerd is bijgewerkt naar de huidige situatie en loopt met de aanpassing nu gelijk met de komgrenzenkaart ‘Wegenverkeerswet’ van de gemeente.

De nieuwe komgrenzenkaart ‘Wet Natuurbescherming van de gemeente Landerd’ is eind 2020 vastgesteld door de Raad.
De nieuwe komgrenzen zijn af te lezen op de kaart onderaan deze pagina.

(Potentieel-) Monumentale bomen

De lijst en bijbehorende kaart van (potentieel-) monumentale bomen was aan een update toe. Tijdens een inventarisatieronde zijn de bomen opnieuw beoordeeld volgens de eerder vastgestelde normen.
Door deze ronde zijn er bomen bijgekomen die een (potentieel-) monumentale status hebben gekregen, zoals herdenkingsbomen. Helaas zijn er ook bomen afgevallen, bijvoorbeeld bomen die zijn gekapt vanwege ziekten.
Door de bomenlijst met bijbehorende kaart nieuw vast te stellen, blijven de bomen die we willen behouden in de gemeente duurzaam beschermd.
De nieuwe beschermende bomenlijst en -kaart is eind 2020 vastgesteld door de Raad.
De beschermde bomen zijn af te lezen op de kaart onderaan deze pagina.

Publicatie

Voor alle drie de onderdelen geldt dat ze op de dag na publicatie d.d. 15 april 2021 in het gemeenteblad definitief zijn. Vanaf dat moment loopt de bezwarentermijn van 6 weken.

Overige onderdelen op de kaart

Op de kaart onderaan deze pagina zijn ook andere onderdelen af te lezen die relatie hebben met de bomenverordening. Landschapselementen, aangewezen gebieden en bestemmingsplan vergunning plichtige gebieden zijn onveranderd gebleven.
De voorgestelde groenstructuren, behorende bij de groenvisie zijn tevens alvast af te lezen vanuit de kaart. Deze zijn op dit moment nog niet vastgesteld.

Monumentale bomen / beschermde houtopstanden

Op de onderstaande kaart staan de beschermde bomen en gebieden.


Meer Bouwen en wonen