Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening

Onderstaande punten gelden niet voor de bouwprocedures. Zie hiervoor de betreffende publicatie.

1. Inzage

Stukken die ter inzage liggen kunt u op afspraak inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

2. Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze naar voren brengen. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. De zienswijze kunt u schriftelijk bij de gemeente Landerd indienen. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

3. Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie.

Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoek ook digitaal indienen:

Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze ( al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist.

4. Beroep

Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam. Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. In sommige gevallen staat alleen rechtstreeks beroep open, in de publicatie staat aangegeven hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep

Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep.

U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. 

6.Voorlopige voorziening

Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.