Uit de raad…

Dit item is verlopen op 28-02-2018.

Op donderdag 8 februari  a.s. is er weer een raadsvergadering. Een aantal raadsvoorstellen wil de raad bespreken voordat een besluit wordt genomen. Dit zijn:

Verklaring van geen bedenkingen bouwplan Runstraat 12 Schaijk

De raad heeft op 6 juli 2017 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het bouwplan Runstraat 12 in Schaijk. Hier is een zienswijze tegen ingediend. Na beoordeling van deze zienswijze wordt de raad nu gevraagd de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwplan.

Initiatiefvoorstel wijziging regels boerderijsplitsing BP buitengebied

In Landerd wordt boerderijsplitsing in het buitengebied toegestaan als een (voormalige) boerderij cultuurhistorisch waardevol of beeldbepalend is. Hierdoor komen vooral op het eind van de vorige eeuw opgeknapte boerderijen niet in aanmerking voor boerderijsplitsing. Er wordt voorgesteld om dit in de regels te wijzigen.

Ontwikkeling dorpshuis Zeeland 

De groep dragers van het dorpshuis Zeeland heeft voorkeur uitgesproken voor de ontwikkeling van het dorpshuis op een centrumlocatie. Het college adviseert de raad om deze richting te volgen en de locatie Parochiehuis aan te wijzen.

Rapport effectenanalyse Aldi Reek Zuid

In de voorbereidende vergadering van 25 januari 2018 is dit rapport besproken en geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 februari 2018. De raad is aan zet om het vervolg te bepalen.

Rapport toekomstbestendigheid Landerd-Uden

In de voorbereidende vergadering van 25 januari 2018 is het rapport over de toekomstbestendigheid van een eventuele fusiegemeente Landerd-Uden besproken en geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 februari 2018. De raad is aan zet om het vervolg te bepalen.

De overige onderwerpen op de agenda zijn

  • Vaststellen Bestemmingsplan Grootgaalseweg 6 te Schaijk
  • Vaststellen Erfgoedverordening 2017 en vaststellen Subsidieverordening instandhouding monumenten gemeente Landerd 2017
  • Tussentijds advies over de LOS aan Commissariaat voor de media
  • Deelverordening Zorgcooperaties 2018
  • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
  • Subsidiëring  ’t Trefpunt Zeeland en aanpassing verordeningen
  • Normenkader 2017
  • Notitie reserves en voorzieningen
  • Zienswijze kadernota 2019 ODBN

De volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken kunt u raadplegen op onze website of via de gratis app (iBabs Pro).

Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk. Van voorbereidende-  en raadsvergaderingen worden audio-opnames gemaakt. Deze zijn te beluisteren via de website van de gemeente Landerd. Via Landerd TV kunt u de raadsvergadering ook “live” volgen. De uitzending van Landerd TV begint om 19.00 uur.

Wilt u een vergadering bezoeken of gebruik wilt maken van het inspreekrecht? Neem dan contact op met de griffie op 0486-458 211 of via griffie@landerd.nl.