Vraag en antwoord

Wat is een herindeling?

Volgens de wet is een herindeling: ‘een wijziging van gemeentelijke indeling’. Daaronder vallen de oprichting van nieuwe gemeenten, de opheffing van gemeenten en wijziging van gemeentegrenzen. Andere termen die ook gebruik worden zijn: ‘bestuurlijke fusie’, ‘gemeentefusie’ of ‘samenvoeging van gemeenten’.

Een veelvoorkomende vorm van gemeentelijke herindeling is een samenvoeging: twee of meer gemeenten worden opgeheven, daarna wordt van hun grondgebied één nieuwe gemeente gevormd. Dit is ook wat in de situatie met Landerd en Uden gebeurt. Er ontstaat een nieuwe gemeente Maashorst met één burgemeester, één college, één raad en één organisatie.

Hoe is het zo gekomen?

In de coalitieakkoorden van zowel het college van burgemeester en wethouders van Landerd als dat van Uden is de wens uitgesproken om één Maashorstgemeente te vormen. Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid en met krachtige kernen rondom natuurgebied De Maashorst.

Op donderdag 8 november 2018 vergaderde zowel de gemeenteraad van Landerd als de gemeenteraad van Uden over een mogelijke herindeling van beide gemeenten. Zij hebben beide besloten in principe over te gaan tot herindeling van Uden en Landerd. Het is de bedoeling is dat de Maashorstgemeente op 1 januari 2022 een feit is.

De colleges van Landerd en van Uden hebben op 23 januari het Plan van Aanpak vastgesteld. In het Plan van aanpak staat onder andere hoe de inwoners uit de kernen vanaf maart aanstaande worden betrokken bij het herindelingsontwerp. In dit herindelingsontwerp komt te staan hoe de gemeente er straks uit gaat zien. Ook stellen de colleges in dit plan voor om de werknaam 'gemeente Maashorst' te gebruiken.

Het Plan van aanpak is op 28 februari 2019 door de gemeenteraden goedgekeurd.

Hoe worden inwoners betrokken?

Hoe de gemeenten inwoners gaan betrekken, staat in het Plan van aanpak dat op 23 januari door de colleges van Landerd en Uden is vastgesteld en op 28 februari door de gemeenteraden goedgekeurd.

Het is dan ook zeker dat bewoners uit de kernen worden betrokken bij het herindelingsontwerp. Zo ontstaat een gemeente die recht doet aan haar inwoners. Een gemeente waar mensen zich samen inzetten voor goed wonen, werken en recreëren. Waar inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties de ruimte en kans krijgen om hun omgeving nog fijner te maken.

Waarom één gemeente Maashorst?

Landerd en Uden willen samen één gemeente zijn, de gemeente Maashorst. Een gemeente die er toe doet in de regio, iets te vertellen heeft en zo goed voor haar inwoners kan zorgen.

Eén gemeente betekent ook één organisatie met een stevige ambitie qua dienstverlening. Een aantrekkelijke werkgever door haar schaal, ligging en identiteit. Een organisatie die weet waar ze voor staat. Waar kennis en ervaring samengaan met vernieuwing en verfrissing. Een organisatie waar je trots op kunt zijn en graag wilt werken, waar je kunt bloeien en laten bloeien.

Wat voor gemeente wordt het?

De gemeente Maashorst wordt één gemeente met zes krachtige kernen en een sterke identiteit. Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid. Gelegen in en om natuurgebied De Maashorst kan ze zich met recht hart en longen van Noordoost Brabant noemen. Maar bewoners en organisaties uit de kernen bepalen dit mee. Zij worden betrokken bij het herindelingsontwerp. Zo ontstaat een gemeente die recht doet aan haar inwoners.

Een gemeente waar mensen zich samen inzetten voor goed wonen, werken en recreëren. Waar inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties de ruimte en kans krijgen om hun omgeving nog fijner te maken.

Wanneer is de gemeente Maaashorst een feit?

Het is de bedoeling is dat de gemeente Maashorst op 1 januari 2022 een feit is.

Hoe groot wordt de gemeente Maashorst?

De nieuwe gemeente telt ruim 57 duizend inwoners.

Hoe ziet de nieuwe gemeente eruit?

De nieuwe gemeente bestaat uit de kernen Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland.

Hoe gaat de nieuwe gemeente heten?

De colleges van Landerd en Uden stellen voor dat de nieuwe gemeente ‘Gemeente Maashorst’ gaat heten. Dit is voorlopig alleen nog een werknaam.

Wie wordt de nieuwe burgemeester van de nieuwe gemeente?

Dit is nog niet bekend. Bij een herindeling van de gemeente wordt aan de burgemeesters ontslag verleend. Per 1 januari 2022 zal een waarnemend burgemeester worden benoemd. De nieuwe vaste burgemeester wordt benoemd volgens de gangbare procedure nadat de herindeling een feit is.

Waar staat het gemeentehuis of raadhuis van de nieuwe gemeente?

De vraag is waar de nieuwe gemeente haar onderdak vindt. Op weg naar de nieuwe gemeente zullen we met elkaar in gesprek gaan over de huisvesting, dat betekent zowel wat betreft de dienstverlening aan de inwoners, als de huisvesting van de medewerkers. Naar verwachting is hier pas in 2021 meer over bekend.

Wat staat er in het plan van aanpak?

In het plan van aanpak staat wat we gaan doen om tot een herindelingsontwerp te komen. Er staat onder andere in hoe de inwoners worden betrokken bij het herindelingsontwerp. Dit plan van aanpak vindt u hiernaast.

Wat zijn een herindelingsontwerp en herindelingsadvies?

Nadat de gemeenteraden van beide gemeenten besloten hebben dat ze willen herindelen, stellen de colleges van B en W van de betrokken gemeenten een herindelingsontwerp op.

Het herindelingsontwerp is de eerste formele stap op weg naar een herindeling. Hierin staat waarom de gemeenten kiezen voor een herindeling. Hier komt ook de toekomstvisie en het dienstverleningsconcept van de nieuwe gemeente in te staan.

De gemeenteraden stellen het herindelingsontwerp vast. Vervolgens kan iedereen een reactie hierop geven. Deze reacties op het herindelingsontwerp noemen we zienswijzen. Op basis van deze ingekomen reacties past de gemeente het herindelingsontwerp aan en vanaf dat moment noemen we het herindelingsadvies.

De provincie geeft ook een reactie op het herindelingsadvies, dit noemen we de provinciale zienswijze. Het herindelingsadvies wordt samen met de provinciale zienswijze naar het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gestuurd. Het ministerie zet het herindelingsadvies vervolgens om in een voorstel voor een herindelingswet.