Voorbereidende Vergadering 10 september 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Tijd19:30 uur
VoorzitterHarold van den Broek

Aanwezig: H. van den Broek (voorzitter) Mw. E. Weijenberg (griffier), A. de Kleijn (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw (RPP), J. van den Heuvel  (MV), Mw. M Hoek (VVD), J. Pijnappels/Mw M. Slegers (PL), S. Reitsma (CDA), en portefeuillehouders M. Bakermans, B. Brands., R van Rinsum.
Afwezig met kennisgeving wethouder H.Vereijken.

Documenten

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.

3 - Vaststelling agenda

4 - Bespreken raadsvoorstellen komende raadsvergadering

Onderstaande voorstellen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 september 2020. Deze voorstellen kunnen worden besproken in deze voorbereidende vergadering.

4.a - Beleid huisvesting van arbeidsmigranten 2020

 In 2010 heeft de raad het beleid huisvesting van arbeidsmigranten in Landerd 2010 vastgesteld. De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd en is een actualisatie van het beleid nodig.

4.b - Verlenging toeristisch-recreatief beleid

Het huidige toeristisch – recreatief beleidsplan is vastgesteld in 2016 en loopt tot en met 2020. De uitgangspunten in dit beleidsplan voldoen nog altijd.
Recente ontwikkelingen zoals: de coronacrisis, de herindeling met Uden, het project ‘vitale en toekomstbestendige vakantieparken’ en het ‘beleefonderzoek de Maashorst’ vragen echter om een aanscherping van het beleid en een aantal nieuwe acties in het Maatregelen-programma.

4.c - beslissing op bezwaarschrift van de actiegroep "Schaijk hoort bij Oss"

Op 19 februari 2020 heeft de “Schaijk hoort bij Oss” een raadgevend referendum aangevraagd over het 'Herindelingsadvies gemeente Maashorst'. Op 11 maart 2020 heeft de referendumcommissie advies uitgebracht over de aanvraag om het houden van een raadgevend referendum over het concept-raadsbesluit Herindelingsadvies gemeente Maashorst. Op 16 april 2020 is in de openbare vergadering van uw raad besloten het verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over Herindelingsadvies gemeente Maashorst niet in te willigen.
Op 8 mei hebben de heer N.A.M.C. van Casteren, de heer A.J.P. van den Hoogen en de heer L.A. Steetstel, namens zichzelf en namens de 'Actiegroep Schaijk hoort bij Oss’ een bezwaarschrift ingediend.
Op 18 augustus heeft de onafhankelijke bewaarschriftencommissie advies uitgebracht aan de raad.

5 - Opiniërende stukken

6 - Geagendeerde onderwerpen

Elke fractie die een informatienota, ingekomen stuk, beantwoording van schriftelijke vragen of ander onderwerp voor de voorbereidende vergadering wil agenderen, meldt dat bij de agendacommissie. De griffie stuurt uiterlijk de vrijdag voor de agendacommissie een definitief overzicht van alle toegestuurde informatienota’s en ingekomen stukken naar de raad. Het aanmelden van een agendapunt met de bijbehorende motivatie kan tot 12.00 uur op de dag van de agendacommissie bij de griffie.

6.a - werkplan visiegroep Zorg

6.b - werkplan visiegroep Participatie

6.c - motie van de Gemeente De Fryske Marren inzake bijstandnormen

Op verzoek van fractie Lijst Zeeland is ingekomen stuk A75 geagendeerd.
Motivatie: Lijst Zeeland is verontrust over de stelselmatige verlaging van de bijstandsnormen

7 - Mondelinge informatie door het college

Beeldvorming. De portefeuillehouder krijgt gelegenheid tot mondelinge toelichting op relevante onderwerpen.
Er is geen debat. Indien gewenst kunnen raadsleden een onderwerp via de agendacommissie aanmelden voor verdere agendering.
Wethouder Brands geeft een toelichting op de voorlopige gunning van dorpshuis Zeeland.

8 - Sluiting