Voorbereidende Vergadering 20 februari 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Tijd19:30 uur
VoorzitterHarold van den Broek

Aanwezig: H. van den Broek (voorzitter tm ag. pnt 6a), PH. Jonkergouw (voorzitter v.a. ag.pnt 6b), Mw. E. Weijenberg (griffier), A. de Kleijn, Mw. C. Henst (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den Broek (RPP), J. Zwaans (DM), J. van den Heuvel, T. van den Berg (MV), Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers/J. Pijnappels, G. Benneker (PL), S. Reitsma, PH Jonkergouw (CDA), en de portefeuillehouders M. Bakermans, M. Böhmer, H.Vereijken.

Documenten

Agenda

1 - Opening en mededelingen

Vanwege het beperkte aantal agendapunten én de regiobijeenkomst op 19 februari zijn beide voorbereidende vergaderingen "Ruimte & Financien" en "Sociaal & Bestuur" op donderdag 20 februari.
Voorzitter agendapunten Sociaal & Bestuur: Harold van den Broek (tm ag pnt 6a)
Voorzitter agendapunten Ruimte & Financiën: PietHein Jonkergouw (va ag pnt 6b)

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
De volgende insprekers zijn aangemeld:
De heer E. Harmsen namens Nederlandse Toeristen Kampeer Club (NTKC) over het evenementenbeleid.
De heer H. Cuppen over zijn zienswijze m.b.t. het intrekken en actualiseren van de vergunning Schuifelenberg 3.
De heer J. Willems over De Maashorst.

4 - Mondelinge informatie door het college

Beeldvorming. De portefeuillehouder krijgt gelegenheid tot mondelinge toelichting op relevante onderwerpen.
Er is geen debat. Indien gewenst kunnen raadsleden een onderwerp via de agendacommissie aanmelden voor verdere agendering.

5 - Oordeelsvorming: Opiniërende stukken

5.a - Opinienota Evenementenbeleid

Op verzoek van de gemeenteraad gaan wij het evenementenbeleid aanpassen. Het huidige beleid stamt uit 2014 en wij merken dat er een andere behoefte is bij evenementen. Enerzijds willen organisatoren bij evenementen meer mogelijkheden om hun evenement kostendekkend te kunnen exploiteren. Anderzijds merken wij dat er veel bezwaren komen op verleende evenementenvergunningen. De bezwaren hebben voornamelijk te maken met de overlast die men ervaart n.a.v. een evenement. Uit evaluaties tussen de samenwerkende organisaties (o.a. Politie, Brandweer, belanghebbenden etc.) is gebleken dat er moeilijk kan worden ingegrepen op basis van het huidige beleid. Er zal dus een herijking van het evenementenbeleid moeten komen om de gemeente meer mogelijkheden te geven in te grijpen.
Ook over de mogelijkheid om evenementen in heel Landerd te kunnen organiseren zijn veel vragen. De balans tussen de overlast voor mens en natuur en de voordelen van een evenement ontbreekt in sommige situaties. Er kan een keuze worden gemaakt dat er in bepaalde gebieden geen evenementen kunnen worden georganiseerd.
Om bovenstaande redenen hebben we besloten om u, als gemeenteraad, een opinienota voor te leggen waarin u keuzes kunt maken voor het nieuwe evenementenbeleid in de gemeente Landerd. De opmerkingen van de gemeenteraad worden meegenomen bij de uitwerking van het nieuwe evenementenbeleid. Dit nieuwe evenementenbeleid komt d.m.v. een raadsvoorstel naar u toe.

6 - Oordeelsvorming: Bespreken raadsvoorstellen komende raadsvergadering

Onderstaande voorstellen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 maart 2020. Deze voorstellen kunnen worden besproken in deze voorbereidende vergadering.

6.a - Kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant

Op 8 januari 2020 hebben we de Kadernota 2021 “Mensen gezonde kansen geven” van de GGD Hart voor Brabant ontvangen (bijlage 1). De kadernota geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting 2021. De kadernota 2021 vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2021 die later dit jaar aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. De gemeenteraden wordt gevraagd hun zienswijze te geven op de kadernota.

6.b - Kadernota 2021 Omgevingsdienst Noord Brabant (ODBN)

De kadernota van de ODBN signaleert nieuwe ontwikkelingen binnen de wettelijke kaders van milieu, natuurbescherming, bouwen en wonen. De effecten van deze ontwikkeling voor zowel de bedrijfsvoering als financiën brengt de ODBN hierin zoveel mogelijk in kaart. Vanaf 2021vormt de Omgevingswet het integrale, wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving. Het reguliere takenpakket van de ODBN heeft betrekking op de volgende onderwerpen:
Basistaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu).
Verzoektaken (advies, lucht, bodem, geluid, energie, externe veiligheid).
Bovenlokale (collectieve) taken (innovatie, verbeteren keten aanpak en milieu criminaliteit.
De gemeenteraden wordt gevraagd hun zienswijze te geven op de kadernota.
Op verzoek van PL wordt bij dit agendapunt RIB R6 Uitvoeringsprogramma VTH 2020 betrokken.

7 - Geagendeerde onderwerpen

Elke fractie die een informatienota, ingekomen stuk, beantwoording van schriftelijke vragen of ander onderwerp voor de voorbereidende vergadering wil agenderen, meldt dat bij de agendacommissie. Er zijn twee raadsinformatiebrieven aangemeld voor bespreking.

7.a - Ontgrondingsvergunning noordzijde Maashorstplassen

Raadsinformatiebrief R3 Ontgrondingsvergunning noordzijde Maashorstplassen (lijst 5 maart 2020) is door de VVD geagendeerd vanwege het belang voor de verdere plannen rondom de Maashorst.

7.b - Sanering perceel Pastoor van Winkelstraat 65

Raadsinformatiebrief R4 Stand van zaken Sanering perceel Pastoor van Winkelstraat 65 (lijst 30 januari 2020) is door PL en CDA geagendeerd voor bespreking. Hierover zijn vragen gesteld.

8 - Sluiting