Raadsvergadering 28 mei 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitale vergadering
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.C. Bakermans

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), N. de Jong, A. de Kleijn, Mw. C. Henst (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den Broek, R. Müller (RPP),  J. van den Heuvel, R. Steemers, T. van den Berg (MV), J. Zwaans (DM), Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, J. Pijnappels, G. Benneker (PL), S. Reitsma, PH Jonkergouw (CDA), en de wethouders M. Böhmer, H.Vereijken. Afwezig met kennisgeving: wethouder B. Brands

Documenten

Agenda

1 - opening en mededelingen

De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare digitale vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 28 mei 2020, aanvang 19.30 uur. De raadsvergadering wordt uitgezonden vanuit de raadszaal van het raadhuis van Landerd.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.
De digitale vergadering begint om 19.30 uur. De raadsvergadering is openbaar en wordt daarom ‘live’ uitgezonden via Landerd-TV, YouTube en via de Facebookpagina van de gemeente Landerd.

2 - spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 - trekking stemmingscijfer

4 - vaststelling agenda

5 - POLITIEK DEBAT

Door de agendacommissie zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

5.a - Regionale samenwerking 2021-2024

Dit voorstel gaat over de voortzetting van de samenwerking vanaf 2021. De drie regionale organisaties verzoeken de colleges en dagelijkse besturen van de waterschappen om dit voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad respectievelijk algemeen bestuur waterschap .
Door RPP is een amendement en een motie aangekondigd. Ook door Progressief Landerd en Maashorst Vooruit zijn moties aangekondigd.

5.b - Concept bod Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant

In mei 2019 heeft uw raad het Bestuurlijk startdocument RES Regio Noordoost Brabant vastgesteld. Hierin is het proces voor de komende jaren geschetst. Met de vaststelling van het startdocument heeft u kaders meegegeven voor het vaststellen van de RES Noordoost Brabant.
Namens de regionale stuurgroep RES vragen wij aan uw raad om de Concept RES Noordoost Brabant vast te stellen.
Door MV, PL, RPP, VVD, LZ, DM is een motie aangekondigd.

5.c - Vaststellen Grondprijzennota 2020

Zoals opgenomen in de Nota Grondbeleid wordt het prijsbeleid in principe jaarlijks  geactualiseerd. In de actualisatie wordt getoetst of de verkoopprijzen en de kaders nog  markconform en werkbaar zijn. Er wordt onderscheid gemaakt in prijs als gevolg van verschil in  bijvoorbeeld ligging, bebouwingsmogelijkheden, aantal inwoners en locatie.
De raad wordt gevraagd de grondprijzennnota vast te stellen.

6 - HAMERSTUKKEN

6.a - Coördinatiebesluit Schutsboomstraat 57 Schaijk

Bureau voor architectuur Aujourd'hui Boekel heeft namens F.L.M. Schimmel een aanvraag bestemmingsplan ingediend voor het bouwen van een vrijstaande woning of twee half vrijstaande woningen.. Door verschillende factoren heeft het ontwerpbestemmingsplan vertraging opgelopen. Nu heeft F.L.M. Schimmel gevraagd om de omgevingsvergunningprocedure gelijktijdig te laten verlopen met de bestemmingsplanprocedure om zo tijd te winnen. Daarom wordt u gevraagd de coördinatieregeling van toepassing te verklaren op het bestemmingsplan en de daarbij behorende aanvraag omgevingsvergunning voor Schutsboomstraat 57 Schaijk.

6.b - Vaststelling BP Runstraat 9-11

Het bestemmingsplan Runstraat 9-11 Schaijk heeft als doel om de bestaande winkels op de begane grond te transformeren in twee appartementen.
Op 24 oktober 2019 heeft uw gemeenteraad besloten de coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan Runstraat 9-11 en de daarbij behorende omgevingsvergunning. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en besluitvorming van het bestemmingsplan en de daarbij behorende omgevingsvergunning gelijktijdig plaatsvindt. De gemeenteraad blijft bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen. Het college blijft bevoegd de omgevingsvergunning te verlenen.
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunning Runstraat 9-11 Schaijk hebben met ingang van 10 februari 2020 tot en met 23 maart 2020 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn heeft iedereen de gelegenheid gehad te reageren op het plan.
Alleen het waterschap heeft een zienswijze ingediend.
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

7 - ALGEMENE STUKKEN

7.a - besluitenlijst van de vorige raadsvergadering

De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

7.b - ingekomen stukken

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

7.c - ingekomen stukken m.b.t. afstemming besluitvormingsproces Landerd-Uden (ter kennisgeving)

In het protocol besluitvormingsprocessen (vastgesteld op 24 oktober 2019) is de afstemming van besluiten tussen Uden en Landerd geregeld. Stukken die door de raad van Uden aan de raad van Landerd worden voorgelegd staan op de lijst met ingekomen stukken onder categorie Z. In het protocol is opgenomen dat u in de gelegenheid bent om tot 5 werkdagen vóór de eerstvolgende (deze) raadsvergadering schriftelijke vragen te stellen over het besluit van de buurgemeente. De beantwoording van de vragen betrekt u bij de eventuele toetsing van het besluit.

8 - RAADSINFORMATIE

8.a - raadsinformatie door college

Via raadsinformatiebrieven of mondelinge toelichting informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde actuele dossiers. Deze informatie is ter kennisname.

8.b - mededelingen door de gemeentelijke vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden

De portefeuillehouder informeert de raad over belangrijke ontwikkelingen bij gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden.

8.c - mededelingen vanuit werkgroepen

De voorzitter van raadswerkgroepen informeert de raad over de voortgang.

9 - rondvraag

Raadsleden kunnen actuele politieke vragen tijdens de rondvraag stellen aan de portefeuillehouder of aan overige raadsleden. Hierover is geen debat. Vragen worden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk ingediend.
Er zijn geen vragen gesteld.

10 - motie vreemd aan de orde Landerd explodeert

Door de RPP is een motie aangekondigd.

11 - motie vreemd aan de orde Verspreiding COVID-19 in Landerd

Door het CDA is een motie aangekondigd.

12 - motie vreemd aan de orde overlast motorcross

Door Progressief Landerd is een motie aangekondigd.

13 - motie vreemd aan de orde handhaving recreatieparken

Door Maashorst Vooruit is een motie aangekondigd.

14 - sluiting