Voorbereidende Vergadering 16 januari 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Tijd19:30 uur
VoorzitterHarold van den Broek

Aanwezig: H. van den Broek (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), A. de Kleijn, Mw. C. Henst (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, R. Müller (RPP), J. Zwaans (DM), J. van den Heuvel, R. Steemers (MV), Mw. M. Hoek (VVD), J. Pijnappels, G. Benneker (PL), S. Reitsma, PH Jonkergouw (CDA), en de portefeuillehouders M. Bakermans, M. Böhmer, H.Vereijken.

Documenten

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.

2.a - Aanbieding rapport belevingsonderzoek Hoe voel jij je in de Maashorst.

De heer van Hout biedt de raad een rapport aan over het belevingsonderzoek dat is gedaan door de Maashorstburgers en de Dorpsraad Nistelrode.

3 - Mondelinge informatie door het college

De portefeuillehouder krijgt gelegenheid tot mondelinge toelichting op relevante onderwerpen.
Er is geen debat. Indien gewenst kunnen raadsleden een onderwerp via de agendacommissie aanmelden voor verdere agendering.

3.a - Beeldvorming: Arbeidsmigratie

Medio 2020 wordt aan de raad een voorstel over arbeidsmigratie (huisvesting arbeidsmigranten) voorgelegd. Vooruitlopend hierop wordt de raad bijgepraat over dit onderwerp.

4 - Vaststelling agenda

5 - Bespreken raadsvoorstellen komende raadsvergadering

Onderstaande voorstellen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 januari 2020. Deze voorstellen kunnen worden besproken in deze voorbereidende vergadering.

5.a - Oordeelsvorming: Beleidsnotitie inwonersparticipatie in Landerd

De beleidsnotitie inwonersparticipatie kent zijn oorsprong gedurende de uitwerking van het Coalitieakkoord 2015-2018. Ook het coalitieprogramma ‘Krachtige kernen in de Maashorst’ hecht veel waarde aan het thema Burgerparticipatie in Landerd. De beleidsnotitie “Inwonersparticipatie in Landerd” sluit aan op dit programma. Vanuit de sterkte/zwakte analyse (SWOT) is een realistisch en haalbaar toekomstbeeld 2025 opgesteld, waarin een sterke samenleving, vitale dorpen en krachtige maatschappelijke initiatieven centraal staan.
De beleidsnotitie sluit aan bij de inmiddels vastgestelde toekomstvisie voor de Maashorstgemeente en kan ingebracht worden in het voorbereidingstraject naar de herindeling. De raad wordt gevraagd de beleidsnotitie inwonerparticipatie in Landerd vast te stellen.

5.b - Oordeelsvorming: Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’.

Medio januari 2019 heeft u een positieve zienswijze gegeven op het beleidskader 2020, de actualisatie van het risicoprofiel en de concept-beleidsagenda van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (verder te noemen: veiligheidsregio). Op basis van de Beleidsagenda en het Risicoprofiel heeft de veiligheidsregio het ontwerp-beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’ geformuleerd.
Conform de Wet op de Veiligheidsregio’s overlegt de burgemeester –voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan – met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.
Op 16 januari 2020 wordt het beleidsplan besproken in de voorbereidende vergadering. Op 30 januari 2020 zal het beleidsplan worden behandeld in de raadsvergadering. De deadline voor inbreng vanuit de gemeenteraden is echter voor 29 januari 2020. De eventuele opmerkingen van de gemeenteraad tijdens de voorbereidende vergadering zullen worden ingebracht in de vergadering van het Algemeen bestuur zodat deze toch kunnen worden meegenomen door het Algemeen bestuur in hun besluitvorming.

6 - Opiniërende stukken

Er zijn geen opiniërende stukken.

7 - Geagendeerde onderwerpen

Elke fractie die een informatienota, ingekomen stuk, beantwoording van schriftelijke vragen of ander onderwerp voor de voorbereidende vergadering wil agenderen, meldt dat bij de agendacommissie. De griffie stuurt uiterlijk de vrijdag voor de agendacommissie een definitief overzicht van alle toegestuurde informatienota’s en ingekomen stukken naar de raad. Het aanmelden van een agendapunt met de bijbehorende motivatie kan tot 12.00 uur op de dag van de agendacommissie bij de griffie.

8 - Sluiting