Raadsvergadering 24 oktober 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.C. Bakermans

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), N.de Jong, A. de Kleijn, Mw. C. Henst, J. Zwaans (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den Broek, R. Müller (RPP), J. van den Heuvel, R. Steemers, T. van den Berg (MV), Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, J. Pijnappels, G. Benneker (PL), S. Reitsma, PH Jonkergouw (CDA), en de wethouders B.Brands, M. Böhmer, H.Vereijken.

Documenten

Agenda

1 - opening en mededelingen

De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 24 oktober 2019, aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 te Schaijk.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.

2 - spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
De volgende insprekers hebben zich aangemeld:
De heer H. van Dongen van projectgroep Wonen Dorpsontwikkeling Reek over het eindrapport onderzoek leefbaarheid.
De heer N. van Casteren over Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.
Mevrouw C. de Jong over Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.
Mevrouw M. Neggers van UOV de Kring over Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.

3 - trekking stemmingscijfer

4 - vaststelling agenda

5 - BESPREEKSTUKKEN

Door het Presidium zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

5.a - herindelingsontwerp gemeente Maashorst

Sinds enkele maanden werken de gemeenten Landerd en Uden samen aan een nieuwe gemeente. De basis hiervoor ligt in de coalitieakkoorden van beide gemeenten waarin is vastgesteld te komen tot een herindeling. De beide gemeenteraden hebben een principeakkoord gesloten waarin het voornemen tot herindeling is vastgelegd. Beide gemeenten hebben daarin de intentie uitgesproken om op 1 januari 2022 één nieuwe gemeente Maashorst te vormen. In februari van dit jaar hebben de beide raden het plan van aanpak voor het herindelingsproces vastgesteld. De coalitieakkoorden en de daarop volgende besluiten vormen samen de directe aanleiding en de democratische legitimatie van het herindelingstraject. Met deze herindeling ontstaat een nieuwe, sterke en groene gemeente rondom De Maashorst, die bestaat uit zes krachtige kernen.
Veel interne en externe belanghebbenden hebben hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het herindelingsontwerp en vooral van de toekomstvisie. Inwoners, ondernemers en organisaties hebben in de afgelopen maanden input geleverd in gesprekken, tijdens de zogenaamde uitdagingen en tijdens het festival gemeente Maashorst op 24 juni jl.. Draagvlak en betrokkenheid bij de inwoners, de ondernemers, maatschappelijke organisatie, de raden en medewerkers van beide gemeenten zijn voor zowel Landerd als Uden van groot belang in het herindelingstraject. Om die reden is dan ook al in het Plan van Aanpak afgesproken dat onze samenleving nadrukkelijk wordt betrokken bij de totstandkoming van de toekomstvisie.
De raad wordt gevraagd het herindelingsontwerp, inclusief bijlagen vast te stellen.
Bijgevoegd zijn
de inspreekreacties van de Gezamenlijke Voorbereidende Commissie van 30 september en de Voorbereidende Vergadering van 10 oktober.
de aangekondigde moties en amendementen in Landerd
de aangekondigde moties en amendementen in Uden

5.b - een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst

Er is al heel veel moois gerealiseerd in De Maashorst. De Stichting Maashorst in Uitvoering heeft de afgelopen jaren met veel energie de nodige projecten gerealiseerd en zaken georganiseerd waarmee De Maashorst op de kaart staat als uniek natuurgebied met allerlei activiteiten zoals het Maashorst OER-festival.
Een nieuwe governance voor De Maashorst is dringend nodig. Iedereen die bij De Maashorst betrokken is, ziet dat er, na jaren van projecten van Landschappen van Allure, een nieuwe fase is aangebroken. Een fase waarin de focus verlegd wordt van het realiseren van projecten met veel subsidie naar samen met de community De Maashorst door ontwikkelen en beheren. De 4 gemeenten, Staatsbosbeheer, de gebiedseigenaren en het Waterschap (in een adviesrol) willen samen de taken voor De Maashorst gezamenlijk uitvoeren. Ze willen De Maashorst één loket geven waar iedereen terecht kan. Ze willen niet alleen dat de schitterende natuurwaarde van De Maashorst groeit, maar ook de economische en sociale waarde.
De raad wordt gevraagd om het college (en in het verlengde daarvan het bestuurlijk regie team) opdracht te geven, om conform de uitgangspunten in “Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst” de organisatie verder vorm te geven in de meest passende rechtsvorm.

6 - HAMERSTUKKEN (onder voorbehoud)

6.a - protocol afstemming besluitvormingsprocessen Landerd - Uden.docx

Op 28 februari jl. hebben de gemeenteraden van Landerd en Uden ingestemd met het Plan van aanpak “Samen op weg naar één Maashorstgemeente”. Tevens is opdracht gegeven om een herindelings-ontwerp en –advies voor te bereiden. Een en ander moet leiden tot een bestuurlijke fusie van de twee gemeenten per 1 januari 2022.
Bij gemeentelijke herindelingen is de “Wet algemene regelen herindeling” (Wet Arhi) van toepassing.
Hierin zijn regels opgenomen voor gemeenten die in een herindelingsprocedure zijn betrokken. Een en ander betekent dat de gemeenten op grond van artikel 21, lid 1, van de Wet Arhi van rechtswege onder preventief toezicht staan. Dit betekent dat begrotingswijzigingen en besluiten die (kunnen) leiden tot nieuwe uitgaven, verhoging van bestaande uitgaven, tot verlaging van bestaande inkomsten of tot vermindering van vermogen goedgekeurd moeten worden door Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant (GS) voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Bij brief van 20 december 2016 van GS is een aantal (categorieën van) besluiten aangewezen die de goedkeuring van GS behoeven (bijlage 1 behorende bij dit protocol).
De Gemeenten dienen in dit kader ook elkaar over deze besluiten te informeren en/of deze besluiten met elkaar af te stemmen. Als er overeenstemming is tussen beide gemeenten over het besluit zal de provincie terughoudend toetsen. Dit betekent verder dat de besluiten voorafgaande aan de inzending aan GS door de gemeenten ter instemming aan elkaar worden voorgelegd. Het resultaat hiervan wordt tegelijk met de inzending van het betreffende besluit aan GS worden meegezonden In dit document worden hierover werkafspraken vastgelegd.

6.b - planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden

Vooruitlopend op de voorgenomen herindeling van de gemeente Landerd en Uden per 1 januari 2022 zal er in 2021 sprake zijn van een afwijkende planning en controlcyclus en afwijkende planning en controlproducten. In deze notitie wordt nog geen antwoord gegeven op de vraag welke instrumenten het bestuur en het management nodig hebben om ‘in control’ te zijn. Dit zal mede afhankelijk zijn van de besturingsfilosofie en de visie van de nieuw te vormen gemeente

6.c - bestemmingsplan Kerkstraat 130a Zeeland

Initiatiefnemer heeft op 6 december 2018 een verzoek ingediend voor het opstellen / vaststellen van een bestemmingsplan voor het wijzigen van de bestemming ‘detailhandel’ naar ‘wonen en tuin’. Op 15 november 2016 is al een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik naar woonbestemming met de kruimelgevallenregeling.
Op 29 mei 2018 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om de bestemming detailhandel om te zetten naar wonen en tuin. Wij hebben het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 17 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegd. U bent hier doormiddel van een raadsinformatiebrief van op de hoogte gebracht (13 juni 2019). Tijdens deze periode is er 1 zienswijze ingediend.
Wij vragen u nu om het bestemmingsplan vast te stellen.

6.d - coördinatiebesluit realiseren appartementen Runstraat 9-11 Schaijk

Op 6 maart 2019 heeft het college besloten om in principe, middels het wijzigen van het bestemmingsplan, medewerking te verlenen aan het realiseren van drie appartementen in de bestaande winkelruimte aan de Runstraat 9-11 te Schaijk. Inmiddels is dit plan door initiatiefnemer omgevormd tot het realiseren van twee appartementen.
Initiatiefnemer wil graag de coördinatieprocedure, zoals geregeld in artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening, volgen. Uw gemeenteraad is het bevoegde orgaan om te besluiten al dan niet de coördinatieregeling in een specifiek geval toe te passen. Bij het toepassen van de coördinatieregeling gaat de omgevingsvergunning dezelfde procedure doorlopen als het bestemmingsplan.

6.e - vaststelling bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’ naar aanleiding van uitspraak Raad van State

Op 5 juli 2018 heeft uw raad het bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’ vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit heeft één belanghebbende beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 22 mei 2019 heeft de Afdeling uitspraak gedaan. Negen van de elf beroepsgronden heeft de Afdeling ongegrond verklaard. Twee beroepsgronden heeft de Afdeling wel gegrond verklaard. Deze gronden richten zich op de regelingen in het bestemmingsplan over parkeren en het aantal toegestane woningen. De Afdeling heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan in stand is gebleven, maar dat de geconstateerde gebreken binnen 26 weken moeten zijn hersteld. Het onderdeel met betrekking tot parkeren heeft uw raad op 27 juni 2019 reeds hersteld met vaststelling van het “parapluplan wonen en parkeren Landerd”. Door het vaststellen van onderhavig bestemmingsplan is de omissie aangaande het aantal toegestane woningen hersteld.

7 - ALGEMENE STUKKEN

7.a - besluitenlijst van de vorige raadsvergadering

De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

7.b - ingekomen stukken

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

7.c - raadsinformatiebrieven

Via raadsinformatiebrieven informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde dossier.
PL geeft aan te willen spreken over R6 Terugdringen gebruik Glyfosaat.
CDA wil spreken over R5 Informatie brief Aldi.

8 - rondvraag

Raadsleden hebben tijdens de rondvraag gelegenheid vragen aan elkaar te stellen.

9 - sluiting