Raadsvergadering 26 maart 2020

Algemene informatie
Plaats
Tijd19:30 uur

Vanwege corona-maatregelen gaat deze vergadering NIET door.
De voorlopige agenda is vastgesteld door de agendacommissie.

Agenda

1 - opening en mededelingen

De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 26 maart 2020, aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 te Schaijk.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.

2 - spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.

3 - trekking stemmingscijfer

4 - vaststelling agenda

5 - POLITIEK DEBAT

Door de agendacommissie zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

5.a - Verzoek tot het houden van een raadgevend referendum

In de referendumverordening Landerd 2015 is opgenomen dat inwoners van Landerd die mogen stemmen (kiesgerechtigden) de raad kunnen vragen om een referendum te houden over een concept-raadsbesluit.
Op 19 februari heeft de 'Actiegroep Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden' een raadgevend referendum aangevraagd over agendapunt  'Herindelingsadvies gemeente Maashorst' van 26 maart 2020. Deze aanvraag van de actiegroep wordt in de raadsvergadering voorafgaand aan het Herindelingsadvies behandeld.
De referendumcommissie geeft advies aan de raad over de aanvraag. De gemeenteraad besluit of de aanvraag wordt ingewilligd of afgewezen.
.

5.b - Herindelingsadvies gemeente Maashorst

Wij bieden u hierbij het ‘Herindelingsadvies gemeente Maashorst’ aan. Dit herindelingsadvies volgt op het herindelingsontwerp dat u op 24 oktober 2019 vaststelde. Dit voorstel volgt uit een toegankelijke en laagdrempelige zienswijzeprocedure waarbij inwoners, organisaties, bedrijven en regiogemeenten van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om een zienswijze in te dienen. Wij stellen u voor over te gaan tot definitieve besluitvorming door het bij dit voorstel gevoegde herindelingsadvies vast te stellen, met als doel om de gemeente Landerd en de gemeente Uden samen te voegen tot één nieuwe gemeente Maashorst per 1 januari 2022.
Het ‘Herindelingsadvies gemeente Maashorst’ wordt eensluidend vastgesteld door de gemeenteraden van Landerd en Uden en door de gezamenlijke colleges gestuurd naar Gedeputeerde Staten. Deze voorzien het herindelingsadvies van een provinciale zienswijze en zenden het toe aan de minister van BZK als opmaat naar het formele wetgevingstraject.

6 - rondvraag

Raadsleden kunnen actuele politieke vragen tijdens de rondvraag stellen aan de portefeuillehouder of aan overige raadsleden. Hierover is geen debat. Vragen worden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk ingediend.

7 - sluiting