Voorbereidende Vergadering 28 november 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Tijd19:30 uur
VoorzitterG. Benneker

Aanwezig: G. Benneker (voorzitter). Mw. E. Weijenberg (griffier), Mw. C. Henst, N. de Jong (DS97), H. van Tiel (LZ), R. Müller, H. van den Broek (RPP), R. Steemers, T. van den Berg (MV), Mw. M. Hoek (VVD), J. Pijnappels, Mw. M. Slegers(PL), en wethouder M.Böhmer.

Documenten

Agenda

1 - Opening en vaststellen agenda

2 - Spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
De heer T. Engbers komt inspreken namens de stuurgroep Sport en Spel Reek.

3 - Bespreken raadsvoorstellen komende raadsvergadering

Onderstaande voorstellen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 december 2019. Deze voorstellen kunnen worden besproken in deze voorbereidende vergadering.

3.a - Sport en Spel Reek

Het traject Sport en Spel Reek is sinds medio 2017 van start gegaan. Het hoofddoel hierbij wordt in het Visiedocument van de initiërende verenigingen als volgt beschreven: “Het minimal in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in Reek door het behoud van de bestaande verenigingen en het versterken van de onderlinge samenwerking”. In de tien daarvan afgeleide doelstellingen wordt onder andere gesproken over het creëren van één centrale plek waar iedereen terecht kan om te sporten, te spelen of te ontmoeten. Eén sociaal verzamel- en vertrekpunt voor sport en spel. Sport en Spel Reek is organisatorisch onafhankelijk van de gemeente en financieel minimaal afhankelijk van de gemeente (beide voor borging en toekomstbestendigheid).

3.b - Leergeschiedenis Samen Landerd Samen Beter

In de raadsvergadering van december 2016 is besloten om een integrale preventieagenda te gaan ontwikkelen vanuit de methodiek van programmamanagement. Samen met Robuust hebben we in twee jaar tijd toegewerkt naar een gedragen programmaplan ondertekend door 11 organisaties (GGD, ONS Welzijn, BrabantZorg, Gemeente Landerd, Pantein, Optimus, Praktijk Jij & Ik, Zorgcoöperatie Zeeland, Zorgcoöperatie Schaijk, Huisarts Schaijk en Bibliotheek Landerd). Zij hebben met elkaar afgesproken vanuit een gelijkwaardig partnerschap te willen samenwerken op vier thema’s: preventie drugs & alcohol, opvoeding, mantelzorg en eenzaamheid. 2019 was ons eerste uitvoeringsjaar waarin we samen activiteiten hebben uitgevoerd op deze thema’s (en zo de preventieagenda hebben gevormd). Omdat dit een nieuwe manier van samenwerken is, werken we met een leergeschiedenis i.p.v. een traditioneel vormgegeven evaluatie. Deze leergeschiedenis geeft ons input voor waar we in fase 2 aan moeten werken om een duurzame verandering te realiseren. Het basisdocument (de leergeschiedenis) gaat over het proces en het partnerschap. De gerealiseerde activiteiten op de vier thema’s zijn terug te lezen in bijlage 2.
Maashorst Vooruit heeft vragen gesteld over agendapunt 3b Leergeschiedenis Samen Landerd, samen beter. Deze vragen worden mondeling beantwoord in de voorbereidende vergadering.

3.c - Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023

In 2014 is in de regio Noordoost Brabant door alle gemeenten besloten om samen te werken op het gebied van inkoop gespecialiseerde jeugdhulp. Deze gemeenten hebben toen een beleidsplan jeugdhulp vastgesteld. In 2018 is dit beleidsplan geëvalueerd en verlengd voor de duur van één jaar. De belangrijkste conclusie was dat de transitie geslaagd is, maar de transformatie nog niet. De komende jaren ligt daarom de focus op transformatie. De doelen en de acties die daarbij horen zijn opgenomen in dit Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost Brabant.
Het Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost Brabant leggen we ter vaststelling voor aan de gemeenteraden.
DS97 heeft vragen gesteld. Vanwege de korte voorbereidingstijd worden deze vragen mondeling beantwoord in de voorbereidende vergadering.

4 - Opiniërende stukken

Er zijn geen opiniërende stukken.

5 - Geagendeerde onderwerpen

Het Presidium heeft geen andere onderwerpen geagendeerd.

6 - Ingekomen stukken

Voor zover daar behoefte aan is worden de ingekomen stukken die zijn gekoppeld aan de agenda van de raadsvergadering van 12 december 2019 vandaag besproken. Zie hiervoor de lijst met ingekomen stukken A t/m D (brieven en mails van inwoners en derden). Het procedurevoorstel over de afhandeling van de ingekomen stukken staat op de raadsagenda.
Uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering dient aan de griffier te worden gemaild welke ingekomen stukken men wil bespreken, zodat de portefeuillehouder zich inhoudelijk kan voorbereiden.
In het protocol besluitvormingsprocessen (vastgesteld op 24 oktober 2019) is de afstemming van besluiten tussen Uden en Landerd geregeld. Stukken die door de raad van Uden aan de raad van Landerd worden voorgelegd staan bij dit agendapunt onder categorie Z. In het protocol is opgenomen dat u in de gelegenheid bent om tot 5 werkdagen vóór de eerstvolgende (komende) raadsvergadering schriftelijke vragen te stellen over het besluit van de buurgemeente. De beantwoording van de vragen betrekt u bij de eventuele toetsing van het besluit.

7 - Raadsinformatiebrieven

Voor zover daar behoefte aan is worden de raadsinformatiebrieven die zijn gekoppeld aan de agenda van de raadsvergadering van 12 december 2019 vandaag besproken. Zie hiervoor de lijst met raadsinformatiebrieven.
Uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering dient aan de griffier te worden gemaild welke raadsinformatiebrieven men wil bespreken, zodat de portefeuillehouder zich inhoudelijk kan voorbereiden.

8 - Vragenhalfuurtje

Alle fracties/raadsleden kunnen over allerlei onderwerpen vragen stellen aan de betreffende portefeuillehouder. Vanavond zijn alle wethouders aanwezig. Vragen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk te worden ingediend bij de griffier, zodat de portefeuillehouder zich inhoudelijk kan voorbereiden.
Progressief Landerd wil donderdag in het Vragenhalfuurtje vragen stellen aan de wethouder over de brief die die het bestuur van de stichting Dorpshuizen Landerd heeft gestuurd aan de gebruikers van de dorpshuizen.

9 - Sluiting