Raadsvergadering 30 januari 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.C. Bakermans

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), N.de Jong, A. de Kleijn, Mw. C. Henst (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den Broek, R. Müller (RPP), J. Zwaans (DM), J. van den Heuvel, R. Steemers(MV), Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, J. Pijnappels, G. Benneker (PL), S. Reitsma, PH Jonkergouw (CDA), en de wethouders M. Böhmer, H.Vereijken. Afwezig met kennisgeving: T. van den Berg (MV), wethouder B.Brands

Documenten

Agenda

1 - opening en mededelingen

De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 30 januari 2020, aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 te Schaijk.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.

2 - spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
De heer J. Willems komt inspreken over de Maashorst.

3 - trekking stemmingscijfer

4 - vaststelling agenda

5 - POLITIEK DEBAT

Door het Presidium zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

5.a - Beleidsnotitie inwonersparticipatie in Landerd

De beleidsnotitie inwonersparticipatie kent zijn oorsprong gedurende de uitwerking van het Coalitieakkoord 2015-2018. Ook het coalitieprogramma ‘Krachtige kernen in de Maashorst’ hecht veel waarde aan het thema Burgerparticipatie in Landerd. De beleidsnotitie “Inwonersparticipatie in Landerd” sluit aan op dit programma. Vanuit de sterkte/zwakte analyse (SWOT) is een realistisch en haalbaar toekomstbeeld 2025 opgesteld, waarin een sterke samenleving, vitale dorpen en krachtige maatschappelijke initiatieven centraal staan.
De beleidsnotitie sluit aan bij de inmiddels vastgestelde toekomstvisie voor de Maashorstgemeente en kan ingebracht worden in het voorbereidingstraject naar de herindeling. De raad wordt gevraagd de beleidsnotitie inwonerparticipatie in Landerd vast te stellen.
Progressief Landerd heeft een amendement aangekondigd.

5.b - Voorbereidingskrediet uitbreiding bedrijventerrein Voederheil Zeeland

Inmiddels zijn de meeste kavels op het bedrijventerrein Voederheil II verkocht of in optie. We willen gronden ten zuiden van het bestaande Voederheil II ontwikkelen en betrekken bij het bedrijventerrein. De raad wordt gevraagd hiervoor een voorbereidingskrediet vast te stellen.

6 - HAMERSTUKKEN

6.a - Regionale Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer actualisatie 2019

De regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer is in de regio door de individuele deelnemende gemeenten vastgesteld in 2011.Actualisatie van de regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer uit 2011 is noodzakelijk vanwege gewijzigde wet- en regelgeving, voortschrijdende inzichten, gemeentelijke herindelingen, toegenomen bodemdata, toegevoegde gemeenten en een doorkijk naar de toekomstige omgevingswet.
De Bodemkwaliteitskaart (BKK) geeft de gemiddeld berekende bodemkwaliteit van bepaalde zones in het beheersgebied (de regio) weer.
Het doel van het opstellen van de gezamenlijke bodemkwaliteitskaart is om een actueel en dekkend beeld te krijgen van de bodemkwaliteit in het gebied.
Het College heeft op 8 oktober 2019 ingestemd met het ontwerp van de geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 2019. Deze ontwerpen hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. De ontwerpen worden ongewijzigd ter vaststelling aan u aangeboden.

6.b - Voorbereidingskrediet uitbreiding bedrijventerrein Voederheil Zeeland

6.c - Normenkader 2019

De accountant ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende functie. Een onderdeel hiervan is de rechtmatigheidscontrole. Deze controle heeft als doel om vast te stellen dat de baten, lasten en balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met bepalingen in de wet- en regelgeving.
Met het normenkader geeft de raad aan welke normen de accountant moet gebruiken voor de toetsing van de rechtmatigheid. De raad wordt gevraagd het normenkader 2019 vast te stellen.

6.d - Verordening maatschappelijke ondersteuning Landerd 2020

Betreffende verordening regelt het verstrekkingenbeleid van de gemeente Landerd op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Op 7 december 2017 heeft de Raad de Verordening van 2018 vastgesteld.
De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 ligt nu voor ter vaststelling met daarin als voornaamste wijzigingen:
De verplichte wettelijke invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage per 1 januari 2020;
Voor het gebruik van het collectief vervoer is een afzonderlijke bepaling in de verordening opgenomen.

6.e - Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’.

Medio januari 2019 heeft u een positieve zienswijze gegeven op het beleidskader 2020, de actualisatie van het risicoprofiel en de concept-beleidsagenda van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (verder te noemen: veiligheidsregio). Op basis van de Beleidsagenda en het Risicoprofiel heeft de veiligheidsregio het ontwerp-beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’ geformuleerd.
Conform de Wet op de Veiligheidsregio’s overlegt de burgemeester –voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan – met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.

6.f - Benoemen leden agendacommissie en (plaatsvervangend) voorzitters voorbereidende vergadering

Op 20 november 2019 heeft het Presidium de notitie Versterken vergaderingen Landerd en de bijbehorende spelregels en structuur voor vergaderingen vastgesteld. De gemeenteraad vergadert met ingang van 2020 volgens deze nieuwe werkwijze. De veranderingen zijn op 9 januari toegelicht aan de raadsleden.
Onderdeel van de nieuwe werkwijze is het versterken van de (agenderende) rol van de raad en aanpassen van het reglement van de voorbereidende vergadering. Voortaan wordt de agendering voorbereid door een agendacommissie en zijn raadsleden voorzitter van de voorbereidende vergadering.
Op 8 januari is in het Presidium besproken welke leden voorzitter worden van de voorbereidende vergadering en deel gaan nemen aan de agendacommissie.
Dit voorstel gaat over hun benoeming.

7 - ALGEMENE STUKKEN

7.a - besluitenlijst van de vorige raadsvergadering

De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

7.b - ingekomen stukken

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

7.c - ingekomen stukken m.b.t. afstemming besluitvormingsproces Landerd-Uden (ter kennisgeving)

In het protocol besluitvormingsprocessen (vastgesteld op 24 oktober 2019) is de afstemming van besluiten tussen Uden en Landerd geregeld. Stukken die door de raad van Uden aan de raad van Landerd worden voorgelegd staan op de lijst met ingekomen stukken onder categorie Z. In het protocol is opgenomen dat u in de gelegenheid bent om tot 5 werkdagen vóór de eerstvolgende (deze) raadsvergadering schriftelijke vragen te stellen over het besluit van de buurgemeente. De beantwoording van de vragen betrekt u bij de eventuele toetsing van het besluit.

8 - RAADSINFORMATIE

8.a - raadsinformatie door college

Via raadsinformatiebrieven of mondelinge toelichting informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde actuele dossiers. Deze informatie is ter kennisname.
Aangekondigd zijn opmerkingen over:
R4 Stand van zaken sanering Pastoor van Winkelstraat 65 (CDA)
R6 Plan van aanpak fase 3 Ontwerpfase gemeente Maashorst (CDA)
R5 Prestatieafspraken Mooiland (CDA)

8.b - mededelingen door de gemeentelijke vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden

De portefeuillehouder informeert de raad over belangrijke ontwikkelingen bij gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden.

8.c - mededelingen vanuit werkgroepen

De voorzitter van raadswerkgroepen informeert de raad over de voortgang.

9 - rondvraag

Raadsleden kunnen actuele politieke vragen tijdens de rondvraag stellen aan de portefeuillehouder of aan overige raadsleden. Hierover is geen debat. Vragen worden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk ingediend.
Over onderstaande onderwerpen worden vragen gesteld aan het college:
Maashorst-incident (LZ, CDA)
Stand van zaken brief aan fractievoorzitters van familie Cuppen (VVD)
Stand van zaken handhaving n.a.v. inspreekreactie familie Meulenbroek (VVD)
Behandeling referendum-verzoek (CDA)
Voortgang contractsluiting dorpshuis Zeeland (PL)

10 - sluiting