Voorbereidende Vergadering 9 september 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Tijd19:30 uur
VoorzitterPiet Hein Jonkergouw

Aanwezig: PH. Jonkergouw (voorzitter) Mw. E. Weijenberg (griffier), A. de Kleijn (DS97), H. van Tiel (LZ), H. van den Broek (RPP), J. van den Heuvel  (MV), Mw. M Hoek (VVD), G.Benneker/J. Pijnappels (PL), S. Reitsma (CDA), en portefeuillehouders M. Bakermans, B. Brands.
Afwezig met kennisgeving wethouder H.Vereijken.

Documenten

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
Er zijn 3 insprekers over agendapunt 4a BP Repellaan:
Henk Pennings
Herman vd Wijst
Gerard van Dijk

3 - Vaststelling agenda

4 - Bespreken raadsvoorstellen komende raadsvergadering

Onderstaande voorstellen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 september 2020  Deze voorstellen kunnen worden besproken in deze voorbereidende vergadering.

4.a - BP Repellaan ongenummerd te Schaijk

Voor de locatie van de voormalige AH aan de Repellaan in Schaijk is het de wens van Brabant Wonen om een complex met 24 sociale huur appartementen te realiseren. Oorspronkelijk zouden deze appartementen worden gerealiseerd in het centrumplan Schaijk.
Echter door veranderingen in wetgeving (met name het passend toewijzen en de aftoppingsgrens) is gebleken dat de woningen in het centrumplan niet meer als sociale woningen kunnen worden verhuurd. Brabant Wonen heeft toen aangegeven uit het project te willen stappen. Vanwege de op dat moment al gemaakte afspraken en getekende overeenkomsten zou het vertrek van Brabant Wonen ertoe kunnen leiden dat het gehele centrumplan mogelijk niet door zou kunnen gaan. Dit omdat de andere partij, MRE investments, dan niet meer kon voldoen aan de afspraken in het kader van sociale woningbouw. Om uit deze impasse te raken is er gekeken naar de locatie van de oude supermarkt aan de Repellaan om de sociale huurwoningen toch te realiseren.

5 - Opiniërende stukken

5.a - Programmabegroting 2021

6 - Geagendeerde onderwerpen

Elke fractie die een informatienota, ingekomen stuk, beantwoording van schriftelijke vragen of ander onderwerp voor de voorbereidende vergadering wil agenderen, meldt dat bij de agendacommissie. De griffie stuurt uiterlijk de vrijdag voor de agendacommissie een definitief overzicht van alle toegestuurde informatienota’s en ingekomen stukken naar de raad. Het aanmelden van een agendapunt met de bijbehorende motivatie kan tot 12.00 uur op de dag van de agendacommissie bij de griffie.

6.a - werkplan visiegroep Wonen

6.b - werkplan visiegroep Economie

6.c - werkplan visiegroep Buitengebied

7 - Mondelinge informatie door het college

Beeldvorming. De portefeuillehouder krijgt gelegenheid tot mondelinge toelichting op relevante onderwerpen.
Er is geen debat. Indien gewenst kunnen raadsleden een onderwerp via de agendacommissie aanmelden voor verdere agendering.
Wethouder Brands geeft een toelichting op de voorlopige gunning van dorpshuis Zeeland.

8 - Sluiting