Voorbereidende Vergadering 14 mei 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterPiet Hein Jonkergouw

Aanwezig: PH. Jonkergouw (voorzitter) Mw. E. Weijenberg (griffier), Mw. C. Henst, A. de Kleijn (DS97), H. van Tiel (LZ),  R. Müller, H. van den Broek (RPP), J. van den Heuvel, R. Steemers (MV), Mw. M Hoek (VVD), J. Pijnappels, Mw. M. Slegers (PL), S. Reitsma (CDA), en portefeuillehouders M. Bakermans, M. Böhmer, H.Vereijken.
Afwezig: J. Zwaans (DM)

Documenten

Agenda

1 - Opening en mededelingen

Dit is een openbare digitale voorbereidende vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 14 mei 2020, aanvang 19.30 uur. De voorbereidende vergadering wordt uitgezonden vanuit de raadszaal van het raadhuis van Landerd.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.
De digitale vergadering begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar en wordt daarom ‘live’ uitgezonden via YouTube en via de Facebookpagina van de gemeente Landerd.

2 - Spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.

3 - Vaststelling agenda

4 - Bespreken raadsvoorstellen komende raadsvergadering

Onderstaande voorstellen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 mei 2020. Deze voorstellen kunnen worden besproken in deze voorbereidende vergadering.

4.a - Regionale samenwerking 2021-2024

Dit voorstel gaat over de voortzetting van de samenwerking vanaf 2021. De drie regionale organisaties verzoeken de colleges en dagelijkse besturen van de waterschappen om dit voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad respectievelijk algemeen bestuur waterschap .
Door RPP is een amendement en een motie aangekondigd.

4.b - Concept bod Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant

In mei 2019 heeft uw raad het Bestuurlijk startdocument RES Regio Noordoost Brabant vastgesteld. Hierin is het proces voor de komende jaren geschetst. Met de vaststelling van het startdocument heeft u kaders meegegeven voor het vaststellen van de RES Noordoost Brabant.
Namens de regionale stuurgroep RES vragen wij aan uw raad om de Concept RES Noordoost Brabant vast te stellen.

4.c - Vaststellen Grondprijzennota 2020

Zoals opgenomen in de Nota Grondbeleid wordt het prijsbeleid in principe jaarlijks  geactualiseerd. In de actualisatie wordt getoetst of de verkoopprijzen en de kaders nog  markconform en werkbaar zijn. Er wordt onderscheid gemaakt in prijs als gevolg van verschil in  bijvoorbeeld ligging, bebouwingsmogelijkheden, aantal inwoners en locatie.
De raad wordt gevraagd de grondprijzennnota vast te stellen.

5 - Opiniërende stukken

5.a - Opinienota beleid huisvesting arbeidsmigranten

De raad wordt gevraagd zijn opinie te geven over het geactualiseerde beleid huisvesting van arbeidsmigranten en daarbij specifiek op de drie onderwerpen: recreatieterreinen, vrijkomende agrarische bebouwing en bedrijventerreinen.

6 - Geagendeerde onderwerpen

Elke fractie die een informatienota, ingekomen stuk, beantwoording van schriftelijke vragen of ander onderwerp voor de voorbereidende vergadering wil agenderen, meldt dat bij de agendacommissie. De griffie stuurt uiterlijk de vrijdag voor de agendacommissie een definitief overzicht van alle toegestuurde informatienota’s en ingekomen stukken naar de raad. Het aanmelden van een agendapunt met de bijbehorende motivatie kan tot 12.00 uur op de dag van de agendacommissie bij de griffie.

7 - Mondelinge informatie door het college

Beeldvorming. De portefeuillehouder krijgt gelegenheid tot mondelinge toelichting op relevante onderwerpen.
Er is geen debat. Indien gewenst kunnen raadsleden een onderwerp via de agendacommissie aanmelden voor verdere agendering.

8 - Sluiting