Voorbereidende Vergadering 27 november 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.C. Bakermans

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter). Mw. E. Weijenberg (griffier), A. de Kleijn (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den Broek (RPP), J. van den Heuvel, R. Steemers (MV), Mw. M. Hoek (VVD), J. Pijnappels, G. Benneker (PL), PH Jonkergouw (CDA) en wethouder H. Vereijken.

Documenten

Agenda

1 - Opening en vaststellen agenda

2 - Spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.

3 - Bespreken raadsvoorstellen komende raadsvergadering

Onderstaande voorstellen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 december 2019. Deze voorstellen kunnen worden besproken in deze voorbereidende vergadering.

3.a - 2e bestuursrapportage 2019

Met deze Bestuursrapportage informeert het college van burgemeester en wethouders de raad over de financiële afwijkingen die zich in de uitvoering van de begroting over het lopende boekjaar hebben voorgedaan.

4 - Opiniërende stukken

5 - Geagendeerde onderwerpen

Door het Presidium zijn onderstaande onderwerpen aan de agenda toegevoegd.

5.a - Notitie Reikwijdte Detailniveau mestbewerkingslocaties

Op 7 november 2019 is een motie aangenomen om het concept NRD (Notitie Reikwijdte Detailniveau) te agenderen voor bespreking tijdens de voorbereidende raadsvergadering van eind november en de raadsvergadering van 12 december 2019.

6 - Ingekomen stukken

Voor zover daar behoefte aan is worden de ingekomen stukken die zijn gekoppeld aan de agenda van de raadsvergadering van 12 december 2019 vandaag besproken. Zie hiervoor de lijst met ingekomen stukken A t/m D (brieven en mails van inwoners en derden). Het procedurevoorstel over de afhandeling van de ingekomen stukken staat op de raadsagenda.
Uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering dient aan de griffier te worden gemaild welke ingekomen stukken men wil bespreken, zodat de portefeuillehouder zich inhoudelijk kan voorbereiden.
In het protocol besluitvormingsprocessen (vastgesteld op 24 oktober 2019) is de afstemming van besluiten tussen Uden en Landerd geregeld. Stukken die door de raad van Uden aan de raad van Landerd worden voorgelegd staan bij dit agendapunt onder categorie Z. In het protocol is opgenomen dat u in de gelegenheid bent om tot 5 werkdagen vóór de eerstvolgende (komende) raadsvergadering schriftelijke vragen te stellen over het besluit van de buurgemeente. De beantwoording van de vragen betrekt u bij de eventuele toetsing van het besluit.

7 - Raadsinformatiebrieven

Voor zover daar behoefte aan is worden de raadsinformatiebrieven die zijn gekoppeld aan de agenda van de raadsvergadering van 12 december 2019 vandaag besproken. Zie hiervoor de lijst met raadsinformatiebrieven.
Uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering dient aan de griffier te worden gemaild welke raadsinformatiebrieven men wil bespreken, zodat de portefeuillehouder zich inhoudelijk kan voorbereiden.

8 - Vragenhalfuurtje

Alle fracties/raadsleden kunnen over allerlei onderwerpen vragen stellen aan de betreffende portefeuillehouder. Vanavond zijn alle wethouders aanwezig. Vragen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk te worden ingediend bij de griffier, zodat de portefeuillehouder zich inhoudelijk kan voorbereiden.

9 - Sluiting