Raadsvergadering 26 september 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.C. Bakermans

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), N.de Jong, A. de Kleijn, J. Zwaans (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den Broek, R. Müller (RPP), J. van den Heuvel, R. Steemers, T. van den Berg (MV), Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, J. Pijnappels, G. Benneker (PL), S. Reitsma(CDA), en de wethouders B.Brands, M. Böhmer, H.Vereijken.
Afwezig: Mw. C. Henst (DS97), P. Jonkergouw (CDA)

Documenten

Agenda

1 - opening en mededelingen

De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 26 september 2019, aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 te Schaijk.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.

2 - spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
De volgende insprekers zijn aangemeld:
De heer T. Verstegen namens de Heemkundekring Zeeland
De heer R. Slegers over onveilige verkeerssituatie centrum Schaijk
De heer M. Bongers over dorpshuis Zeeland

3 - trekking stemmingscijfer

4 - vaststelling agenda

5 - BESPREEKSTUKKEN

Door het Presidium zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

5.a - realisatie Dorpshuis Zeeland en stedenbouwkundige gebiedsvisie Kerkstraat-Oost

In februari 2018 heeft uw raad ingestemd met de uitgangspunten van de dragers (nu een stichtingsbestuur) en een krediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een nieuw dorpshuis met sporthal in Zeeland (hierna: Dorpshuis Zeeland). Met dit voorstel presenteren wij de uitwerking hiervan. Na besluitvorming starten we met de realisatie van het nieuwe dorpshuis met sporthal in Zeeland. Hiermee geven wij invulling aan het programma ‘krachtige kernen’ uit het coalitieprogramma.
Na besluitvorming in de raad van februari 2018 is de stichting Dorpshuis Zeeland samen met bureau Negen aan de slag gegaan met de uitwerking van het ondernemingsplan en exploitatieplan. Zaken als positionering, strategie, besturing, beheer en exploitatie zijn uitgedacht en beschreven. Het stichtingsbestuur (eigenaar van het project) heeft bijeenkomsten met de nieuwe gebruikers gehouden en vele gesprekken gevoerd. Zo is ook een conceptprogrammering ontwikkeld. Het ondernemingsplan en exploitatieplan zijn tot stand gekomen op basis van de behoefte van en de mogelijkheden in het dorp.
Voor de bouw van het dorpshuis hebben we in samenwerking met het stichtingsbestuur en Synarchis een voorlopig programma van eisen gemaakt. De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn getroffen, zodat na besluitvorming door uw raad de aanbestedingsprocedure kan worden gestart.
Voor het gebied Kerkstraat-Oost is in samenwerking met bureau Verkuijlen een stedenbouwkundige gebiedsvisie gemaakt. Dit in relatie tot de bouw van het dorpshuis Zeeland. Deze visie is op 6 mei 2019 aan u en andere belangstellenden gepresenteerd.
Wij vragen de raad in te stemmen met de verdere realisatie van Dorpshuis Zeeland.
Door PL is een amendement aangekondigd over voortgang project dorpshuis Zeeland.
Door CDA is een motie aangekondigd over programma van eisen dorpshuis Zeeland.

6 - HAMERSTUKKEN

6.a - bestemmingsplan Pastoor van Winkelstraat tussen 81-83 (ter vaststelling)

Op 21 december 2018 heeft initiatiefnemer een verzoek gedaan tot het vaststellen van een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een zogenaamde ‘ruimte-voor-ruimte woning’ mogelijk. Op 07 mei 2019 hebben wij ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en besloten dit ontwerp vanaf 20 mei 2019 voor zes weken ter inzage te leggen. Via een raadsinformatiebrief bent u op 14 mei 2019 hiervan op de hoogte gebracht.
Provincie Noord- Brabant en Waterschap Aa en Maas hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn er geen zienswijzen tegen het plan ingediend. Dus vragen wij u om in te stemmen met het bestemmingsplan.

7 - ALGEMENE STUKKEN

7.a - besluitenlijst van de vorige raadsvergadering

De raad wordt gevraagd de besluitenlijsten van de vergadering van 27 juni 2019 en 4 juli 2019 ongewijzigd vast te stellen.

7.b - ingekomen stukken

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
LZ heeft in de voorbereidende vergadering aangegeven het belangrijk te vinden dat de brieven A34 en A43 van mevr. van Boxtel beantwoord worden.
Het voorstel is om deze voor beantwoording in handen te stellen van het college.

7.c - raadsinformatiebrieven

Via raadsinformatiebrieven informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde dossiers.
RPP geeft aan een reactie te willen geven op R17 Afronding definitiefase Sport en Spel Reek.

8 - rondvraag

Raadsleden hebben tijdens de rondvraag gelegenheid vragen aan elkaar te stellen.

9 - sluiting