Raadsvergadering 25 juni 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitale vergadering
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.C. Bakermans

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), N. de Jong, A. de Kleijn, Mw. C. Henst (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den Broek, R. Müller (RPP),  J. van den Heuvel, R. Steemers, T. van den Berg v.a. 19.42 uur (MV), J. Zwaans (DM), Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, J. Pijnappels, G. Benneker (PL), S. Reitsma, PH Jonkergouw (CDA), en de wethouders M. Böhmer, H.Vereijken.
Afwezig met kennisgeving: wethouder B. Brands

Documenten

Agenda

1 - opening en mededelingen

De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 25 juni 2020, aanvang 19.30 uur in of vanuit de raadszaal van het raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 te Schaijk.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.

2 - spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
Mevrouw Meulenbroek spreekt in over Schuifelenberg 19.

3 - trekking stemmingscijfer

4 - vaststelling agenda

5 - POLITIEK DEBAT

Door de agendacommissie zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

5.a - jaarstukken 2019

In het kader van de controlerende taak van de gemeenteraad legt het college verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid in 2019. De raad wordt gevraagd de jaarstukken 2019 vast te stellen.

5.b - 1e burap 2020

De 1e bestuursrapportage 2020 is onderdeel van de jaarlijkse P&C-cyclus. De bestuursrapportage is voornamelijk een afwijkingenrapportage. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de financiële gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2020.
Door PL en MV is een motie aangekondigd over geluidsarm asfalt op de Bergmaas.

6 - HAMERSTUKKEN

6.a - begroting 2021 BHIC

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de begroting 2021 aangeboden aan de 14 deelnemende gemeenten, 2 waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om zijn zienswijze ten aanzien van deze begroting kenbaar te maken.

6.b - begroting 2021 KCV

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) voert namens deelnemende gemeenten taken uit. De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2021 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. De raad wordt gevraagd een zienswijze te geven over de begroting 2021 van het Kleinschalig Collectief Vervoer.

6.c - begroting 2021 RBL BNO

Het RBL BNO voert namens deelnemende gemeenten wettelijke leerplichttaken uit en dringt voortijdig schoolverlaten (VSV) terug. De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2021 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. De raad wordt gevraagd een zienswijze te geven op de begroting 2021 van het RBL BNO.

6.d - begroting 2021 WVS

Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens deelnemende gemeenten taken uit. Eerder dit jaar ontving U de kadernota 2021 met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2021. De begroting is hierop een vervolgstap. De begroting is het financiële en beleidsmatige routeboekje voor 2020.
De 11 gemeenten de deel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling krijgen de gelegenheid om voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020 hun zienswijze kenbaar te maken.

6.e - begroting 2021 BSOB

De gemeenteraad wordt gevraagd zienswijzen te geven op de aangeboden begroting 2021 en de 1e begrotingswijziging 2020 van BSOB.

6.f - begroting 2021 VRBN

Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over: 1) de Programmabegroting 2021 en 2) de resultaatbestemming over 2019.

6.g - begroting 2021 GGD

De GGD Hart voor Brabant is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant. De GGD voert voor ruim 1 miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg in opdracht van de gemeenten. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) met een zogenaamd ‘basispakket’. Dit pakket geldt voor alle gemeenten en wordt betaald uit een bijdrage per inwoner. De activiteiten die de GGD uitvoert voor alle gemeenten zitten in het uniform deel van het basispakket. Binnen het basispakket is ook ruimte voor lokale accenten voor bijvoorbeeld gezondheidsbevordering die door de gemeenten zelf worden ingevuld. Als een gemeente naast dit basispakket meer wil afnemen, kan dat door middel van plustaken.
Eerder dit jaar ontving u de kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2021. De begroting is een vervolgstap op de kadernota. Uw raad kan met een zienswijze aangeven wat zijn oordeel is over de begroting 2021.

6.h - begroting 2021 ODBN

Op 22 april 2020 hebben wij de ontwerpbegroting 2021 inclusief meerjarenperspectief 2022-2024 aan van de ODBN ontvangen. Deze stukken worden conform de Wet gemeenschappelijke regelingen ter zienswijze aan u voorgelegd.

7 - ALGEMENE STUKKEN

7.a - besluitenlijst van de vorige raadsvergadering

De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

7.b - ingekomen stukken

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

7.c - ingekomen stukken m.b.t. afstemming besluitvormingsproces Landerd-Uden (ter kennisgeving)

In het protocol besluitvormingsprocessen (vastgesteld op 24 oktober 2019) is de afstemming van besluiten tussen Uden en Landerd geregeld. Stukken die door de raad van Uden aan de raad van Landerd worden voorgelegd staan op de lijst met ingekomen stukken onder categorie Z. In het protocol is opgenomen dat u in de gelegenheid bent om tot 5 werkdagen vóór de eerstvolgende (deze) raadsvergadering schriftelijke vragen te stellen over het besluit van de buurgemeente. De beantwoording van de vragen betrekt u bij de eventuele toetsing van het besluit.

8 - RAADSINFORMATIE

8.a - raadsinformatie door college

Via raadsinformatiebrieven of mondelinge toelichting informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde actuele dossiers. Deze informatie is ter kennisname.
PL wil reageren op raadsinformatiebrief 3 Proces Plan MER mestbewerkingslocaties

8.b - mededelingen door de gemeentelijke vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden

De portefeuillehouder informeert de raad over belangrijke ontwikkelingen bij gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden.

8.c - mededelingen vanuit werkgroepen

De voorzitter van raadswerkgroepen informeert de raad over de voortgang.

9 - rondvraag

Raadsleden kunnen actuele politieke vragen tijdens de rondvraag stellen aan de portefeuillehouder of aan overige raadsleden. Hierover is geen debat. Vragen worden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk ingediend.
PL heeft vragen n.a.v. antwoorden op vragen van PL over het onderwerp maai en kapwerk op de Maashorst.

10 - motie vreemd aan de orde overlast crossmotoren

Door PL is een motie aangekondigd over overlast van crossmotoren.

11 - sluiting