Raadsvergadering 7 november 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.C. Bakermans

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), N.de Jong, A. de Kleijn, Mw. C. Henst, J. Zwaans (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den Broek, R. Müller (RPP), J. van den Heuvel, R. Steemers, T. van den Berg (MV), Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, J. Pijnappels, G. Benneker (PL), S. Reitsma, PH Jonkergouw (CDA), en de wethouders M. Böhmer, H.Vereijken.
Afwezig met kennisgeving: wethouder B.Brands.

Documenten

Agenda

1 - opening en mededelingen

De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 7 november 2019, aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 te Schaijk.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.

2 - spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.

3 - trekking stemmingscijfer

4 - vaststelling agenda

5 - BESPREEKSTUKKEN

Door het Presidium zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

5.a - een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst

Er is al heel veel moois gerealiseerd in De Maashorst. De Stichting Maashorst in Uitvoering heeft de afgelopen jaren met veel energie de nodige projecten gerealiseerd en zaken georganiseerd waarmee De Maashorst op de kaart staat als uniek natuurgebied met allerlei activiteiten zoals het Maashorst OER-festival.
Een nieuwe governance voor De Maashorst is dringend nodig. Iedereen die bij De Maashorst betrokken is, ziet dat er, na jaren van projecten van Landschappen van Allure, een nieuwe fase is aangebroken. Een fase waarin de focus verlegd wordt van het realiseren van projecten met veel subsidie naar samen met de community De Maashorst door ontwikkelen en beheren. De 4 gemeenten, Staatsbosbeheer, de gebiedseigenaren en het Waterschap (in een adviesrol) willen samen de taken voor De Maashorst gezamenlijk uitvoeren. Ze willen De Maashorst één loket geven waar iedereen terecht kan. Ze willen niet alleen dat de schitterende natuurwaarde van De Maashorst groeit, maar ook de economische en sociale waarde.
De raad wordt gevraagd om het college (en in het verlengde daarvan het bestuurlijk regie team) opdracht te geven, om conform de uitgangspunten in “Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst” de organisatie verder vorm te geven in de meest passende rechtsvorm.
Door CDA is een amendement over de rol van de raad aangekondigd.

5.b - programmabegroting 2020

Het college van Landerd biedt de gemeenteraad een gezonde begroting aan voor 2020. We kunnen ook komend jaar onze belangrijkste beleidsvoornemens oppakken en uitvoeren. Daarmee bereiken we wat we willen bereiken: ‘Krachtige kernen in de Maashorst’! Dorpen met een eigen karakter, met goede voorzieningen en waar het van jong tot oud fijn wonen is. Een gemeente die goed voorbereid is om in 2022 als nieuwe gemeente Maashorst de toekomst in te gaan.
Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad opiniërend gesproken over de financiële verwachtingen voor 2020-2023. Het leek onoverkomelijk dat er pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden, omdat er onvoldoende geld was om alle plannen uit te voeren. Dat betekende kritisch kijken naar bestaand beleid of het laten vervallen van nieuwe wensen. Gelukkig hebben we door een positieve meicirculaire enkele voorgenomen bezuinigingen terug kunnen draaien.
Dit heeft geresulteerd in een begroting 2020 die er mag zijn. Alle jaren zijn structureel sluitend met een saldo dat ook ruimte biedt voor nieuw beleid in de kadernota 2021. Naast deze ombuigingen zijn er diverse andere ontwikkelingen geweest die in de begroting 2020 zijn verwerkt.
Dit totaalpakket is aan de raad aangeboden en op 12 september, opnieuw opiniërend, met de raad besproken en door het college op onderdelen nog aangepast. De uitkomst daarvan is deze begroting 2020.
Een uitgebreide specificatie van de verschillen tussen de eerste stand van 4 juli met de uiteindelijke begroting 2020 is opgenomen in bijlage 1 van deze begroting.
U wordt gevraagd de programmabegroting 2020 vast te stellen.
Door RPP is een amendement over verlagen OZB aangekondigd.
Door DS97 zijn amendementen aangekondigd over duurzaamheidssubsidie, consultatiebureau, sporthal De Eeght.

6 - HAMERSTUKKEN

Er zijn geen hamerstukken geagendeerd.

7 - ALGEMENE STUKKEN

Vanavond zijn alleen de raadsinformatiebrieven geagendeerd.

7.c - raadsinformatiebrieven

Via raadsinformatiebrieven informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde dossier.
De volgende raadsinformatiebrieven zijn aangemeld voor bespreking:
PL over R6 Terugdringen gebruik Glyfosaat
CDA over R5 Informatie brief Aldi
DS97 over R9 Vitale en toekomstbestendige recreatieparken

8 - rondvraag

Raadsleden hebben tijdens de rondvraag gelegenheid vragen aan elkaar te stellen.
PL vraagt naar voortgang amendement realisatie dorpshuis Zeeland.

9 - motie vreemd aan de orde Notitie Reikwijdte Detailniveau mestbewerkingslocaties

Door RPP is een motie aangekondigd over Notitie Reikwijdte Detailniveau mestbewerkingslocaties.

10 - sluiting