Raadsvergadering 24 september 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.C. Bakermans

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), Mw. C. Henst, N. de Jong (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den Broek, R. Müller (RPP), J. van den Heuvel, R. Steemers, T. van den Berg (MV), J. Zwaans (DM), Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, J. Pijnappels, G. Benneker (PL), S. Reitsma, PH Jonkergouw (CDA), wethouders B. Brands, R. van Rinsum, H. Vereijken.
Afwezig met kennisgeving: A. de Kleijn, (DS97)

Documenten

Agenda

1 - opening en mededelingen

De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 24 september 2020, aanvang 19.30 uur. De vergadering is digitaal en wordt uitgezonden vanuit het Raadhuis in Schaijk.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.

2 - spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
Er zijn geen insprekers.

3 - trekking stemmingscijfer

4 - vaststelling agenda

5 - POLITIEK DEBAT

Door de agendacommissie zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

5.a - BP Repellaan ongenummerd te Schaijk

Voor de locatie van de voormalige AH aan de Repellaan in Schaijk is het de wens van Brabant Wonen om een complex met 24 sociale huur appartementen te realiseren. Oorspronkelijk zouden deze appartementen worden gerealiseerd in het centrumplan Schaijk.
Echter door veranderingen in wetgeving (met name het passend toewijzen en de aftoppingsgrens) is gebleken dat de woningen in het centrumplan niet meer als sociale woningen kunnen worden verhuurd. Brabant Wonen heeft toen aangegeven uit het project te willen stappen. Vanwege de op dat moment al gemaakte afspraken en getekende overeenkomsten zou het vertrek van Brabant Wonen ertoe kunnen leiden dat het gehele centrumplan mogelijk niet door zou kunnen gaan. Dit omdat de andere partij, MRE investments, dan niet meer kon voldoen aan de afspraken in het kader van sociale woningbouw. Om uit deze impasse te raken is er gekeken naar de locatie van de oude supermarkt aan de Repellaan om de sociale huurwoningen toch te realiseren.
Bijlage 1b bijlage 1 van de zienswijzen nota (aangevuld) is op 10 september 2020 hierbij toegevoegd.

5.b - beslissing op bezwaarschrift van de actiegroep "Schaijk hoort bij Oss"

Op 19 februari 2020 heeft de “Schaijk hoort bij Oss” een raadgevend referendum aangevraagd over het 'Herindelingsadvies gemeente Maashorst'. Op 11 maart 2020 heeft de referendumcommissie advies uitgebracht over de aanvraag om het houden van een raadgevend referendum over het concept-raadsbesluit Herindelingsadvies gemeente Maashorst. Op 16 april 2020 is in de openbare vergadering van uw raad besloten het verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over Herindelingsadvies gemeente Maashorst niet in te willigen.
Op 8 mei hebben de heer N.A.M.C. van Casteren, de heer A.J.P. van den Hoogen en de heer L.A. Steetstel, namens zichzelf en namens de 'Actiegroep Schaijk hoort bij Oss’ een bezwaarschrift ingediend.
Op 18 augustus heeft de onafhankelijke bewaarschriftencommissie advies uitgebracht aan de raad.

5.c - Beleid huisvesting van arbeidsmigranten 2020

In 2010 heeft de raad het beleid huisvesting van arbeidsmigranten in Landerd 2010 vastgesteld. De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd en is een actualisatie van het beleid nodig.
PL, CDA, RPP, VVD, MV en LZ hebben een amendement aangekondigd.

6 - HAMERSTUKKEN

6.a - Beheerbeleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2020-2029

De gemeente Landerd is wettelijk verplicht - gezien haar verantwoordelijkheid als eigenaar en beheerder van civieltechnische kunstwerken – over beheerbeleid te beschikken en de financiële middelen voor het verantwoord beheer en onderhoud op te nemen in de gemeentebegroting..
Gedurende de afgelopen jaren heeft het beheer en onderhoud van de civieltechnische kunstwerken naar eigen inzicht plaats gevonden, beheerbeleid op het vlak van het rationeel beheer en planmatig onderhoud was soms gedeeltelijk of niet voorhanden.
De gemeente Landerd heeft slechts een beperkt aantal kleine civieltechnische kunstwerken in eigendom en beheer en onderhoud. Het gemeentebestuur wil de instandhouding van deze objecten op een structurele wijze vastleggen in een meerjarenplanning en een meerjarenbegroting en dit in de gemeentelijke meerjarenbegroting te verankeren. Enerzijds om op een zo efficiënt mogelijke manier met de gemeentelijke middelen om te gaan, anderzijds om bij de naderende fusie met de gemeente Uden een helder perspectief te kunnen bieden.
De raad wordt voorgesteld dit beheerbeleidsplan vast te stellen.

6.b - Bomenverordening 2020 en Bebouwde kom Wet Natuurbescherming

De huidige bomenverordening dateert uit 2014. In 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden. Deze wet heeft 3 wetten vervangen, waaronder de Boswet. De bomenverordening verwijst nog naar de Boswet en ook naar de Bebouwde Kom Boswet. Om er zeker van te kunnen zijn dat de bomenverordening de gewenste bescherming biedt dient deze geactualiseerd te worden. Daarvoor is ook een actuele Bebouwde Kom Wet Natuurbescherming noodzakelijk.
Op 23 september 2020 is een nieuwe versie van bijlage 1 toegevoegd.

6.c - Aanwijzing LOS als lokale publieke media instelling

De LOS heeft een aanvraag ingediend bij het Commissariaat voor de Media om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Landerd. De huidige aanwijzing eindigt op 6 november 2020.

6.d - Verlenging toeristisch-recreatief beleid

Het huidige toeristisch – recreatief beleidsplan is vastgesteld in 2016 en loopt tot en met 2020. De uitgangspunten in dit beleidsplan voldoen nog altijd.
Recente ontwikkelingen zoals: de coronacrisis, de herindeling met Uden, het project ‘vitale en toekomstbestendige vakantieparken’ en het ‘beleefonderzoek de Maashorst’ vragen echter om een aanscherping van het beleid en een aantal nieuwe acties in het Maatregelen-programma.

6.e - Ontslag voorzitter rekenkamercommissie

De voorzitter van de rekenkamercommissie, de heer H. Meeuwsen, heeft per brief aan de raad meegedeeld dat hij per 1 augustus ontslag wil nemen. In artikel 5 van de verordening rekenkamercommissie Landerd is opgenomen dat de gemeenteraad de commissievoorzitter en leden ontslaat. De heer F. Compagne is bereid het voorzitterschap over te nemen.

7 - ALGEMENE STUKKEN

7.a - besluitenlijst van de vorige raadsvergadering

De raad wordt gevraagd de besluitenlijsten van de vorige vergaderingen (25 juni, 2 juli, 27 augustus 2020) vast te stellen.

7.b - ingekomen stukken

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

7.c - ingekomen stukken m.b.t. afstemming besluitvormingsproces Landerd-Uden (ter kennisgeving)

In het protocol besluitvormingsprocessen (vastgesteld op 24 oktober 2019) is de afstemming van besluiten tussen Uden en Landerd geregeld. Stukken die door de raad van Uden aan de raad van Landerd worden voorgelegd staan op de lijst met ingekomen stukken onder categorie Z. In het protocol is opgenomen dat u in de gelegenheid bent om tot 5 werkdagen vóór de eerstvolgende (deze) raadsvergadering schriftelijke vragen te stellen over het besluit van de buurgemeente. De beantwoording van de vragen betrekt u bij de eventuele toetsing van het besluit.

8 - RAADSINFORMATIE

8.a - raadsinformatie door college

Via raadsinformatiebrieven of mondelinge toelichting informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde actuele dossiers. Deze informatie is ter kennisname.
PL wil de volgende raadsinformatiebrieven bespreken:
R3 Ontwikkelingen jeugdhulp eerste kwartaal 2020
R20 BP Partiele herziening Repelakker Zeeland
R23 Pastoor van Winkelstraat 59a, in samenhang met een ingekomen brief A15 van Poelman van den Broek N.V. (lijst 29 oktober 2020).

8.b - mededelingen door de gemeentelijke vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden

De portefeuillehouder informeert de raad over belangrijke ontwikkelingen bij gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden.

8.c - mededelingen vanuit werkgroepen

De voorzitter van raadswerkgroepen informeert de raad over de voortgang.

9 - rondvraag

Raadsleden kunnen actuele politieke vragen tijdens de rondvraag stellen aan de portefeuillehouder of aan overige raadsleden. Hierover is geen debat. Vragen worden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk ingediend.

10 - motie bijstandsnormen

In de voorbereidende vergadering van 10 september is door Lijst Zeeland een motie over bijstandsnorm aangekondigd.

11 - sluiting