Raadsvergadering 16 april 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitale vergadering
Tijd19:40 uur
VoorzitterM.C. Bakermans

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), N. de Jong, A. de Kleijn, Mw. C. Henst (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den Broek, R. Müller (RPP), J. Zwaans (DM), J. van den Heuvel, R. Steemers, T. van den Berg (MV), Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, J. Pijnappels, G. Benneker (PL), S. Reitsma, PH Jonkergouw (CDA), en de wethouders M. Böhmer, H.Vereijken. Afwezig met kennisgeving: wethouder B. Brands

Documenten

Agenda

1 - opening en mededelingen

De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare digitale vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 16 april 2020, aanvang 19.30 uur. De raadsvergadering wordt uitgezonden vanuit de raadszaal van het raadhuis van Landerd.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.
De digitale vergadering begint om 19.30 uur. De raadsvergadering is openbaar en wordt daarom ‘live’ uitgezonden via Landerd-TV, YouTube en via de Facebookpagina van de gemeente Landerd.

2 - spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
Niek van Casteren, Ton van den Hoogen en Leonard Steetsel hebben zich gemeld om in te spreken.
Door mevrouw van Casteren is een schriftelijke inspreekreactie aangeleverd.

3 - trekking stemmingscijfer

4 - vaststelling agenda

5 - POLITIEK DEBAT

Door het Presidium zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

5.a - Verzoek tot het houden van een raadgevend referendum

In de referendumverordening Landerd 2015 is opgenomen dat inwoners van Landerd die mogen stemmen (kiesgerechtigden) de raad kunnen vragen om een referendum te houden over een concept-raadsbesluit.
Op 19 februari heeft de 'Actiegroep Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden' een raadgevend referendum aangevraagd over agendapunt  'Herindelingsadvies gemeente Maashorst' van 26 maart 2020. Deze aanvraag van de actiegroep wordt in de raadsvergadering voorafgaand aan het Herindelingsadvies behandeld.
De referendumcommissie geeft advies aan de raad over de aanvraag. De gemeenteraad besluit of de aanvraag wordt ingewilligd of afgewezen.

5.b - Herindelingsadvies gemeente Maashorst

Wij bieden u hierbij het ‘Herindelingsadvies gemeente Maashorst’ aan. Dit herindelingsadvies volgt op het herindelingsontwerp dat u op 24 oktober 2019 vaststelde. Dit voorstel volgt uit een toegankelijke en laagdrempelige zienswijzeprocedure waarbij inwoners, organisaties, bedrijven en regiogemeenten van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om een zienswijze in te dienen. Wij stellen u voor over te gaan tot definitieve besluitvorming door het bij dit voorstel gevoegde herindelingsadvies vast te stellen, met als doel om de gemeente Landerd en de gemeente Uden samen te voegen tot één nieuwe gemeente Maashorst per 1 januari 2022.
Het ‘Herindelingsadvies gemeente Maashorst’ wordt eensluidend vastgesteld door de gemeenteraden van Landerd en Uden en door de gezamenlijke colleges gestuurd naar Gedeputeerde Staten. Deze voorzien het herindelingsadvies van een provinciale zienswijze en zenden het toe aan de minister van BZK als opmaat naar het formele wetgevingstraject.

6 - HAMERSTUKKEN

6.a - Bestemmingsplan Willibrordusweg 16 Schaijk

Door initiatiefnemer is gevraagd om de bestemming van de woning aan de Willibrordusweg 16 in Schaijk te wijzigen. Op dit moment rust daarop een agrarische bedrijfsbestemming maar er is al langere tijd geen agrarisch bedrijf meer gevestigd. Om de verkoopbaarheid van de gronden te verhogen is gevraagd om de agrarische bestemming te wijzigen naar wonen.
Van 16 december 2019 tot 27 januari 2020 heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen. In die periode zijn er geen zienswijzen ingediend.
De raad wordt nu voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen.

6.b - Bekrachtiging geheimhouding raadsvoordracht ENSIA 2019

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). Hiermee kan met één verklaring zowel horizontaal (van het college naar de raad) als verticaal (van het college naar de landelijke toezichthouders) verantwoording worden afgelegd. De verantwoordingssystematiek ENSIA is in 2017 ingevoerd.
Volgens artikel 25 lid 3 Gemeentewet dient de gemeenteraad de door het college opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. Vanwege de informatieveiligheid wordt aan uw raad voorgesteld te besluiten tot bekrachtiging van de geheimhouding.

6.c - Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Brands en wethouder Vereijken

Wethouders Brands en Vereijken zijn op 17 mei 2018 beëdigd als wethouder van de gemeente Landerd. Aan hen is op grond van persoonlijke omstandigheden ontheffing verleend van het vereiste tot ingezetenschap. Deze ontheffing moet jaarlijks worden verlengd. De ontheffing is  verleend tot 17 mei 2020. De raad wordt gevraagd het besluit tot ontheffing met één jaar te verlengen.

7 - ALGEMENE STUKKEN

7.a - besluitenlijst van de vorige raadsvergadering

De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

7.b - ingekomen stukken

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

7.c - ingekomen stukken m.b.t. afstemming besluitvormingsproces Landerd-Uden (ter kennisgeving)

In het protocol besluitvormingsprocessen (vastgesteld op 24 oktober 2019) is de afstemming van besluiten tussen Uden en Landerd geregeld. Stukken die door de raad van Uden aan de raad van Landerd worden voorgelegd staan op de lijst met ingekomen stukken onder categorie Z. In het protocol is opgenomen dat u in de gelegenheid bent om tot 5 werkdagen vóór de eerstvolgende (deze) raadsvergadering schriftelijke vragen te stellen over het besluit van de buurgemeente. De beantwoording van de vragen betrekt u bij de eventuele toetsing van het besluit.

8 - RAADSINFORMATIE

8.a - raadsinformatie door college

Via raadsinformatiebrieven of mondelinge toelichting informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde actuele dossiers. Deze informatie is ter kennisname.
Voor bespreking of een reactie zijn aangemeld:
- R1 Arriva 2020 (RPP)
- R5 Motie veilige oversteek kop van Runstraat (DS97)

8.b - mededelingen door de gemeentelijke vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden

De portefeuillehouder informeert de raad over belangrijke ontwikkelingen bij gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden.

8.c - mededelingen vanuit werkgroepen

De voorzitter van raadswerkgroepen informeert de raad over de voortgang.

9 - rondvraag

Raadsleden kunnen actuele politieke vragen tijdens de rondvraag stellen aan de portefeuillehouder of aan overige raadsleden. Hierover is geen debat. Vragen worden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk ingediend.

10 - sluiting