Raadsvergadering 5 maart 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.C. Bakermans

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), N. de Jong, Mw. C. Henst (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den Broek, R. Müller (RPP), J. Zwaans (DM), J. van den Heuvel, R. Steemers, T. van den Berg (MV), Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, J. Pijnappels, G. Benneker (PL), S. Reitsma, PH Jonkergouw (CDA), en de wethouders M. Böhmer, H.Vereijken. Afwezig met kennisgeving: A. de Kleijn (DS97), wethouder B.Brands

Documenten

Agenda

1 - opening en mededelingen

De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 5 maart 2020, aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 te Schaijk.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.

2 - spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
De heer H. Cuppen spreekt namens de heer J. Willems in over De Maashorst, milieu en stankoverlast.
De heer H. Cuppen wil inspreken over vergunning varkensstal aan de Schuifelenberg 3.

3 - trekking stemmingscijfer

4 - vaststelling agenda

Aan de agenda is toegevoegd agendapunt 10: motie vreemd aan de orde op reactie gemeente Oss op voorgenomen herindeling Landerd-Uden.

5 - BESPREEKSTUKKEN

Door de agendacommissie zijn onderstaande raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven geagendeerd voor bespreking.

5.a - Kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant

Op 8 januari 2020 hebben we de Kadernota 2021 “Mensen gezonde kansen geven” van de GGD Hart voor Brabant ontvangen (bijlage 1). De kadernota geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting 2021. De kadernota 2021 vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2021 die later dit jaar aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. De gemeenteraden wordt gevraagd hun zienswijze te geven op de kadernota.
Het CDA heeft een amendement aangekondigd.

5.b - Sanering perceel Pastoor van Winkelstraat 65

Raadsinformatiebrief R4 Stand van zaken Sanering perceel Pastoor van Winkelstraat 65 (lijst 30 januari 2020) is door PL en CDA geagendeerd voor bespreking. Hierover zijn vragen gesteld.

6 - HAMERSTUKKEN

6.a - Verordening jeugdhulp gemeente Landerd 2020

In uw vergadering van 25 september 2014 heeft u de verordening jeugdhulp gemeente Landerd 2015 vastgesteld. Wij hebben geconstateerd dat de verordening op een aantal onderdelen aanpassing behoeft, zoals: aanpak van fraude, onderscheid formele en informele hulp, uitvoeren van jeugdhulp in het buitenland, etc.
In onze vergadering van 5 november 2019 hebben wij het regionaal beleidsplan jeugd 2020 – 2023 vastgesteld. In dit plan staat onder andere opgenomen dat we in de nog vast te stellen verordening jeugdhulp richtlijnen op gaan nemen betreffende gebruikelijke hulp.
U wordt voorgesteld de verordening jeugdhulp gemeente Landerd 2020 vast te stellen.

6.b - Kadernota 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (WVS) voert namens deelnemende gemeenten taken uit. De kadernota geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting 2021. De gemeenteraad kan via een zienswijze zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.

6.c - Kaderstellende notitie 2021 Regionaal Bureau Leerplicht BNO

Adequaat toezicht op naleving van de leerplichtwet en de aanpak van voortijdig schoolverlaten zijn belangrijke elementen voor het slagen van het jeugd- en arbeidsmarktbeleid in de regio Brabant Noordoost. Ouders en het onderwijs moeten schooluitval voorkomen. Het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) spreekt namens de deelnemende gemeenten ouders en het onderwijs aan op deze verantwoordelijkheid zodat in onze regio zoveel mogelijk kinderen en jongeren in staat worden gesteld hun opleiding af te ronden. Met de kaderstellende notitie worden de kaders vastgesteld voor de begroting van het RBL BNO 2021.

6.d - Kadernota Begroting 2021 en 1ste Begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

De gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost voert namens deelnemende gemeenten de taken uit betreffende het Wmo-vervoer. De kadernota geeft aan welke beleidsmatige en financiële uitgangspunten de GR hanteert voor de begroting 2021. Daarnaast is een voorstel voor een begrotingswijziging voor 2020 opgenomen.

6.e - Kadernota 2021 Omgevingsdienst Noord Brabant (ODBN)

De kadernota van de ODBN signaleert nieuwe ontwikkelingen binnen de wettelijke kaders van milieu, natuurbescherming, bouwen en wonen. De effecten van deze ontwikkeling voor zowel de bedrijfsvoering als financiën brengt de ODBN hierin zoveel mogelijk in kaart. Vanaf 2021vormt de Omgevingswet het integrale, wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving. Het reguliere takenpakket van de ODBN heeft betrekking op de volgende onderwerpen:
Basistaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu).
Verzoektaken (advies, lucht, bodem, geluid, energie, externe veiligheid).
Bovenlokale (collectieve) taken (innovatie, verbeteren keten aanpak en milieu criminaliteit.
De gemeenteraden wordt gevraagd hun zienswijze te geven op de kadernota.

6.f - Zienswijzeverzoek concept-Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Vooruitlopend op de programmabegroting 2021 zendt de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) het concept-Beleidskader 2021 toe aan de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze daarover kenbaar te maken. De VR bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Bevolkingszorg (BZ). In het beleidskader zijn voorstellen voor nieuw beleid en de voorlopige indexering voor 2021 opgenomen.
Voor de nieuwe beleidsperiode is het beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ van kracht. Het beleidsplan is op 16 januari 2020 in de voorbereidende vergadering besproken en staat op de agenda voor de raadsvergadering van 30 januari 2020.
Aanvullend op het beleidsplan zijn de volgende beleidsmatige ontwikkelingen aan de orde:
Regionale bekostiging Functioneel Leeftijdsontslag (FLO);
Herindeling van de gemeente Haaren;
Versterking Omgevingsveiligheid met ingang van 2021.
De gemeenten worden verzocht om hun zienswijzen te geven op het concept-Beleidskader 2021.

6.g - Kadernota 2021 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Het bestuur van de BSOB heeft aan de aangesloten gemeenten en waterschap hun beleidsvoornemens 2021 kenbaar gemaakt in de vorm van een kadernota. Deze Kadernota heeft het doel om inzicht te verschaffen in het beleid van deze gemeenschappelijke regeling en om globaal de financiële gevolgen van het beleid voor 2021 en de hierop volgende jaren in kaart te brengen. De gemeenten c.q. waterschap worden uitgenodigd tot het uitbrengen van een zienswijze (bestuurlijk standpunt) ten aanzien van de kadernota 2021.

6.h - Kadernota 2021 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de kadernota 2021 aangeboden aan de 14 deelnemende gemeenten, 2 waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om zijn zienswijze ten aanzien van deze kadernota kenbaar te maken. De begroting 2021 wordt door het BHIC opgesteld naar aanleiding van eventueel ingekomen zienswijzen van de verschillende deelnemers.

6.i - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Woningbouw Langenboomseweg’

In het verleden is er een initiatief geweest om de planlocatie (braakliggend terrein ter plaatse van de voormalige champignonkwekerij) te ontwikkelen voor woningbouw. In 2010 is er met de toenmalige eigenaar een ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van 35 woningen. Deze ontwikkelingsovereenkomst is nooit omgezet naar een koop- en realisatieovereenkomst. Dit omdat er op dat moment door de provincie Noord-Brabant een beperking werd gesteld aan het maximaal te bouwen woningen.
Begin 2016 is de adviseur van de nieuwe eigenaar opnieuw het gesprek aangegaan om de planlocatie te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw. Hieruit is een afgeslankt en kwalitatief beter initiatief voortgekomen. Dit initiatief bestaat uit het realiseren van 18 woningen, bestaande uit 8 rijwoningen, 6 twee-onder-een-kap woningen en 4 vrijstaande woningen. Dit plan voorziet dan ook in woningen voor diverse doelgroepen zoals starters en senioren. De vrijstaande woningen zullen weer zorgen voor doorstroming.
Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 6 zienswijzen naar voren gekomen. Eén van de zienswijzen heeft er toe geleid dat het bestemmingsplan is aangepast, in het bijzonder de waterparagraaf. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

6.j - Bestemmingsplan perceel Pastoor van Winkelstraat 106-108 Schaijk

Op 23 oktober 2018 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en besloten dit ontwerp vanaf 5 november 2018 gedurende zes weken ter inzage te leggen. Via een raadsinformatiebrief bent u op 30 oktober 2018 hiervan op de hoogte gebracht.
Provincie Noord- Brabant en Waterschap Aa en Maas hebben ingestemd met het plan. Gedurende bovengenoemd termijn zijn er geen zienswijzen naar voren gebracht.
De volgende stap is het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan door uw raad.

6.k - (Her)benoemen leden referendumcommissie Landerd

In de referendumverordening 2015 staat aangegeven dat de referendumcommissie bestaat uit drie leden en zelf uit haar midden een voorzitter kiest. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden kunnen worden herbenoemd. De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij die aftreden of ontslag hebben genomen blijven hun functie waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien.
Op dit moment bestaat de referendumcommissie uit waarnemende leden. Op 3 september 2019 is de benoemingstermijn van alle leden verstreken.
De aanvraag voor het houden van raadgevend referendum geeft nu aanleiding om de referendumcommissie weer volledig te bemensen.

7 - ALGEMENE STUKKEN

7.a - besluitenlijst van de vorige raadsvergadering

De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

7.b - ingekomen stukken

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

7.c - ingekomen stukken m.b.t. afstemming besluitvormingsproces Landerd-Uden (ter kennisgeving)

In het protocol besluitvormingsprocessen (vastgesteld op 24 oktober 2019) is de afstemming van besluiten tussen Uden en Landerd geregeld. Stukken die door de raad van Uden aan de raad van Landerd worden voorgelegd staan op de lijst met ingekomen stukken onder categorie Z. In het protocol is opgenomen dat u in de gelegenheid bent om tot 5 werkdagen vóór de eerstvolgende (deze) raadsvergadering schriftelijke vragen te stellen over het besluit van de buurgemeente. De beantwoording van de vragen betrekt u bij de eventuele toetsing van het besluit.

8 - RAADSINFORMATIE

8.a - raadsinformatie door college

Via raadsinformatiebrieven of mondelinge toelichting informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde actuele dossiers. Deze informatie is ter kennisname.
CDA wil een opmerking maken bij R4 20200117 principebesluit tijdelijke discounter Reek

8.b - mededelingen door de gemeentelijke vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden

De portefeuillehouder informeert de raad over belangrijke ontwikkelingen bij gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden.

8.c - mededelingen vanuit werkgroepen

De voorzitter van raadswerkgroepen informeert de raad over de voortgang.

9 - rondvraag

Raadsleden kunnen actuele politieke vragen tijdens de rondvraag stellen aan de portefeuillehouder of aan overige raadsleden. Hierover is geen debat. Vragen worden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk ingediend.
CDA wil tijdens de Rondvraag terugkomen op uitspraken van de coalitie in een artikel in de Arena.

10 - motie vreemd aan de orde op reactie gemeente Oss op voorgenomen herindeling Landerd-Uden

Door MV, PL, RPP, VVD en DM is een motie aangekondigd.

11 - sluiting