Voorbereidende Vergadering 11 juni 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterPiet Hein Jonkergouw

Aanwezig: PH. Jonkergouw (voorzitter) Mw. E. Weijenberg (griffier), N. de Jong, A. de Kleijn (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den Broek (RPP), J. van den Heuvel, R. Steemers (MV), Mw. M Hoek (VVD), J. Pijnappels, Mw. M. Slegers (PL), S. Reitsma (CDA), en portefeuillehouders M. Bakermans, M. Böhmer, H.Vereijken.

Documenten

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.

3 - Vaststelling agenda

4 - Bespreken raadsvoorstellen komende raadsvergadering

Onderstaande voorstellen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 juni 2020. Deze voorstellen kunnen worden besproken in deze voorbereidende vergadering.

4.a - jaarstukken 2019

In het kader van de controlerende taak van de gemeenteraad legt het college verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid in 2019. De raad wordt gevraagd de jaarstukken 2019 vast te stellen.

4.b - 1e burap 2020

De 1e bestuursrapportage 2020 is onderdeel van de jaarlijkse P&C-cyclus. De bestuursrapportage is voornamelijk een afwijkingenrapportage. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de financiële gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2020.

4.c - begroting 2021 ODBN

Op 22 april 2020 hebben wij de ontwerpbegroting 2021 inclusief meerjarenperspectief 2022-2024 aan van de ODBN ontvangen. Deze stukken worden conform de Wet gemeenschappelijke regelingen ter zienswijze aan u voorgelegd.

4.d - begroting 2021 VRBN

Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over: 1) de Programmabegroting 2021 en 2) de resultaatbestemming over 2019.

4.e - begroting 2021 GGD

De GGD Hart voor Brabant is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant. De GGD voert voor ruim 1 miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg in opdracht van de gemeenten. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) met een zogenaamd ‘basispakket’. Dit pakket geldt voor alle gemeenten en wordt betaald uit een bijdrage per inwoner. De activiteiten die de GGD uitvoert voor alle gemeenten zitten in het uniform deel van het basispakket. Binnen het basispakket is ook ruimte voor lokale accenten voor bijvoorbeeld gezondheidsbevordering die door de gemeenten zelf worden ingevuld. Als een gemeente naast dit basispakket meer wil afnemen, kan dat door middel van plustaken.
Eerder dit jaar ontving u de kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2021. De begroting is een vervolgstap op de kadernota. Uw raad kan met een zienswijze aangeven wat zijn oordeel is over de begroting 2021.

5 - Opiniërende stukken

6 - Geagendeerde onderwerpen

Elke fractie die een informatienota, ingekomen stuk, beantwoording van schriftelijke vragen of ander onderwerp voor de voorbereidende vergadering wil agenderen, meldt dat bij de agendacommissie. De griffie stuurt uiterlijk de vrijdag voor de agendacommissie een definitief overzicht van alle toegestuurde informatienota’s en ingekomen stukken naar de raad. Het aanmelden van een agendapunt met de bijbehorende motivatie kan tot 12.00 uur op de dag van de agendacommissie bij de griffie.

6.a - Eco-initiatief Schaijk

DS97 vraagt:
een uitleg over de bestuurlijke afweging van het college om in afwijking van woonvisie en woonwensen voor duurdere woningen te kiezen
een standpunt van overige fracties

7 - Mondelinge informatie door het college

Beeldvorming. De portefeuillehouder krijgt gelegenheid tot mondelinge toelichting op relevante onderwerpen.
Er is geen debat. Indien gewenst kunnen raadsleden een onderwerp via de agendacommissie aanmelden voor verdere agendering.

8 - Sluiting