Raadsvergadering 2 juli 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitale vergadering
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.C. Bakermans

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), N. de Jong, A. de Kleijn, Mw. C. Henst (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den Broek (RPP),  J. van den Heuvel, R. Steemers, T. van den Berg (MV), J. Zwaans (DM), Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, J. Pijnappels, G. Benneker (PL), S. Reitsma (CDA), en de wethouders M. Böhmer, H.Vereijken.
Afwezig met kennisgeving:R. Müller (RPP), PH Jonkergouw (CDA), wethouder B. Brands

Documenten

Agenda

1 - opening en mededelingen

De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 2 juli 2020, aanvang 19.30 uur in of vanuit de raadszaal van het raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 te Schaijk.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.

2 - spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
Er zijn geen insprekers.

3 - trekking stemmingscijfer

4 - vaststelling agenda

De RPP heeft een motie aangekondigd over herverdeling gemeentefonds financiële ramp voor plattelandsgemeenten. Deze is opgenomen als agendapunt 8.

5 - POLITIEK DEBAT

Door de agendacommissie zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

5.a - kaderbrief 2021

Het college legt aan de raad de laatste kaderbrief van Landerd voor. We zijn blij dat deze laatste kaderbrief een positieve uitkomst kent. Daarmee kunnen we financieel gezien met een goed gevoel de herindeling met Uden in.
De laatste twee jaren is er een kaderbrief uitgebracht in plaats van een kadernota. Met de  agendacommissie van uw raad is op 5 februari afgesproken, op voorstel van het college, om ook voor 2021 voor een kaderbrief te kiezen.

6 - HAMERSTUKKEN (onder voorbehoud)

6.a - vaststelling BP Schutsboomstraat 33 Schaijk

Door Princen Bouwbegeleiding is een bestemmingsplan ingediend voor het realiseren van 5 woningen op het terrein van het voormalige café De Potter aan de Schutsboomstraat te Schaijk.
In het verleden zijn er plannen geweest om ter plaatse appartementen te realiseren. Echter vanwege de ruimtelijke impact is daar destijds geen medewerking aan verleend. In overleg met de gemeente is een plan ontwikkeld voor 5 levensloopbestendige woningen.
Aanvrager heeft een ontwerpbestemmingsplan ingediend ten behoeve van deze 5 woningen. Per collegebesluit van 14 april 2020 is dit ontwerp bestemmingsplan vrijgegeven voor terinzagelegging. Het plan heeft van 27 april 2020 tot 1 juni 2020 ter inzage gelegen. En gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

7 - rondvraag

Raadsleden kunnen actuele politieke vragen tijdens de rondvraag stellen aan de portefeuillehouder of aan overige raadsleden. Hierover is geen debat. Vragen worden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk ingediend.
VVD vraagt  aandacht voor Natuurpoort Maashorst

8 - motie vreemd aan de orde herverdeling gemeentefonds

De RPP heeft een motie aangekondigd over herverdeling gemeentefonds financiële ramp voor plattelandsgemeenten.

9 - afscheid wethouder Böhmer

10 - sluiting