Raadsvergadering 12 december 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.C. Bakermans

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), N.de Jong, A. de Kleijn, Mw. C. Henst (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den Broek, R. Müller (RPP), J. Zwaans (DM), J. van den Heuvel, R. Steemers, T. van den Berg (MV), Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, G. Benneker (PL), S. Reitsma, PH Jonkergouw (CDA), en de wethouders M. Böhmer, H.Vereijken.
Afwezig met kennisgeving: J. Pijnappels (PL), wethouder B.Brands.

Documenten

Agenda

1 - opening en mededelingen

De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 12 december 2019, aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 te Schaijk.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.

2 - spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
Mevr. Meulenbroek komt inspreken over haar brief C1 milieuveiligheid rond Schuifelenberg 19

3 - trekking stemmingscijfer

4 - vaststelling agenda

Agendapunt 5a: RPP stelt voor om agendapunt 5a zienswijze Notitie Reikwijdte Detailniveau mestbewerkingslocaties te schrappen. De toegezegde zienswijze is verstuurd en de agendering van het lokaal beleid mestvisie volgt later.
Agendapunt 6a: CDA vraagt om het agendapunt 6a Sport en Spel Reek te behandelen op het aspect van het eigenaarschap.
Agendapunt 7: VVD stelt voor om de behandeling van ingekomen stuk C1 te betrekken bij agendapunt 2 spreekrecht voor het publiek.

5 - BESPREEKSTUKKEN

5.a - zienswijze Notitie Reikwijdte Detailniveau mestbewerkingslocaties

Op 7 november 2019 is een motie aangenomen om het concept NRD (Notitie Reikwijdte Detailniveau) te agenderen voor bespreking tijdens de voorbereidende raadsvergadering van eind november en de raadsvergadering van 12 december 2019.
In de voorbereidende vergadering van 27 november is door het college toegezegd een zienswijze naar de provincie te zenden over de NRD. De RPP heeft een motie over de mestvisie aangekondigd.
De bijgevoegde zienswijze is op 29 november per mail en per post naar de provincie verstuurd.

6 - HAMERSTUKKEN

6.a - Sport en Spel Reek

Het traject Sport en Spel Reek is sinds medio 2017 van start gegaan. Het hoofddoel hierbij wordt in het Visiedocument van de initiërende verenigingen als volgt beschreven: “Het minimal in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in Reek door het behoud van de bestaande verenigingen en het versterken van de onderlinge samenwerking”. In de tien daarvan afgeleide doelstellingen wordt onder andere gesproken over het creëren van één centrale plek waar iedereen terecht kan om te sporten, te spelen of te ontmoeten. Eén sociaal verzamel- en vertrekpunt voor sport en spel. Sport en Spel Reek is organisatorisch onafhankelijk van de gemeente en financieel minimaal afhankelijk van de gemeente (beide voor borging en toekomstbestendigheid).

6.b - Leergeschiedenis Samen Landerd Samen Beter

In de raadsvergadering van december 2016 is besloten om een integrale preventieagenda te gaan ontwikkelen vanuit de methodiek van programmamanagement. Samen met Robuust hebben we in twee jaar tijd toegewerkt naar een gedragen programmaplan ondertekend door 11 organisaties (GGD, ONS Welzijn, BrabantZorg, Gemeente Landerd, Pantein, Optimus, Praktijk Jij & Ik, Zorgcoöperatie Zeeland, Zorgcoöperatie Schaijk, Huisarts Schaijk en Bibliotheek Landerd). Zij hebben met elkaar afgesproken vanuit een gelijkwaardig partnerschap te willen samenwerken op vier thema’s: preventie drugs & alcohol, opvoeding, mantelzorg en eenzaamheid. 2019 was ons eerste uitvoeringsjaar waarin we samen activiteiten hebben uitgevoerd op deze thema’s (en zo de preventieagenda hebben gevormd). Omdat dit een nieuwe manier van samenwerken is, werken we met een leergeschiedenis i.p.v. een traditioneel vormgegeven evaluatie. Deze leergeschiedenis geeft ons input voor waar we in fase 2 aan moeten werken om een duurzame verandering te realiseren. Het basisdocument (de leergeschiedenis) gaat over het proces en het partnerschap. De gerealiseerde activiteiten op de vier thema’s zijn terug te lezen in bijlage 2.

6.c - Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023

In 2014 is in de regio Noordoost Brabant door alle gemeenten besloten om samen te werken op het gebied van inkoop gespecialiseerde jeugdhulp. Deze gemeenten hebben toen een beleidsplan jeugdhulp vastgesteld. In 2018 is dit beleidsplan geëvalueerd en verlengd voor de duur van één jaar. De belangrijkste conclusie was dat de transitie geslaagd is, maar de transformatie nog niet. De komende jaren ligt daarom de focus op transformatie. De doelen en de acties die daarbij horen zijn opgenomen in dit Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost Brabant.
Het Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost Brabant leggen we ter vaststelling voor aan de gemeenteraden.

6.d - 2e bestuursrapportage 2019

Met deze Bestuursrapportage informeert het college van burgemeester en wethouders de raad over de financiële afwijkingen die zich in de uitvoering van de begroting over het lopende boekjaar hebben voorgedaan.

6.e - Belastingmaatregelen 2020

Het college stelt de volgende belastingmaatregelen voor. Deze treden op 1 januari 2020 in werking. De hoogte van de leges is conform de vastgestelde programmabegroting 2020. U wordt gevraagd om de tarieven voor 2020 vast te stellen.

6.f - Bestemmingsplan Hoogheistraat 6-6a Schaijk

De Hoogheistraat 6a is samen met de Hoogheistraat 6, in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, opgenomen als agrarische bedrijfsbestemming, waarbij twee bedrijfswoningen zijn toegestaan. Initiatiefnemer woont met zijn gezin ruim 20 jaar in de bedrijfswoning Hoogheistraat 6a. Hij heeft echter geen binding meer met de agrarische bedrijfsactiviteiten op de locatie Hoogheistraat 6. Om deze strijdig situatie weg te nemen heeft initiatiefnemer verzocht om de bedrijfswoning om te zetten naar een ‘plattelandswoning’.
Op 19 februari 2019 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 4 maart 2019 tot en met 15 april 2019 ter inzage gelegen. De volgende stap is de vaststelling van het bestemmingsplan door uw raad.

6.g - Bestemmingsplan Duifhuisstraat 2 Schaijk

De bestaande bedrijfswoning bij Stal Swanenberg is jaren geleden afgebrand. De resten staan nog op het terrein. Terugbouwen van een bedrijfswoning op de betreffende locatie is in verband met de doorontwikkelingsmogelijkheden van de locatie niet gewenst. Initiatiefnemer verzoekt de gemeente om medewerking te verlenen aan een bestemmingsplan om verplaatsing van de bedrijfswoning aan de Duifhuisstraat 2 naar de Zeelandsedreef (tussen nummer 23 en 25) mogelijk te maken. Voor deze ontwikkeling dient het bestemmingsvlak en bouwvlak van vorm te veranderen. Op 2 januari 2018 heeft het college een principebesluit genomen om medewerking te verlenen aan deze ontwikkeling. De raad wordt nu gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

6.h - Invulling diverse raadscommissies

Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad de leden benoemd voor de “auditcommissie”, de “raadscommissie functioneringsgesprekken burgemeester”, de “werkgeverscommissie griffier” en de “werkgroep bestuurlijke vernieuwing”.
Omdat de heer van Tiel voortaan vanuit Lijst Zeeland deelneemt aan de “raadscommissie functioneringsgesprekken burgemeester” is Maashorst Vooruit niet meer vertegenwoordigd. Maashorst Vooruit draagt de heer van den Heuvel voor.
Mevrouw Slegers heeft aangegeven onvoldoende tijd te hebben voor deelname aan de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Progressief Landerd draagt de heer Benneker voor als haar vervanger. De raad wordt voorgesteld de voorgedragen leden te benoemen.

6.i - aansluiting ODBN bij werkgeversvereniging

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren gaat voor de medewerkers van de ODBN, net als voor de meeste andere ambtenaren in Nederland, op 1 januari 2020 het private arbeidsrecht gelden. De CAR-UWO, welke nu geldt voor de rechtspositieregeling van de medewerkers van de gemeenten en de ODBN, vervalt op 1-1-2020. Om de medewerkers van de ODBN dezelfde arbeidsvoorwaarden te blijven bieden als andere gemeentelijke organisaties heeft het Dagelijks bestuur van de ODBN in de vergadering van 30 oktober 2019 het voornemen uitgesproken lid te worden van de Werkgeversvereniging voor Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). De ODBN vraagt de deelnemers hiermee in te stemmen.

7 - ALGEMENE STUKKEN

7.a - besluitenlijst van de vorige raadsvergadering

De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 24 oktober 2019 en van 7 november 2019 vast te stellen.

7.b - ingekomen stukken

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
VVD, DS97, RPP en PL hebben vragen over brief C1 milieuveiligheid rond Schuifelenberg 19.

7.c - Ingekomen stukken m.b.t. afstemming besluitvormingsproces Landerd-Uden (ter kennisgeving)

In het protocol besluitvormingsprocessen (vastgesteld op 24 oktober 2019) is de afstemming van besluiten tussen Uden en Landerd geregeld. Stukken die door de raad van Uden aan de raad van Landerd worden voorgelegd staan op de lijst met ingekomen stukken onder categorie Z. In het protocol is opgenomen dat u in de gelegenheid bent om tot 5 werkdagen vóór de eerstvolgende (deze) raadsvergadering schriftelijke vragen te stellen over het besluit van de buurgemeente. De beantwoording van de vragen betrekt u bij de eventuele toetsing van het besluit.

7.d - raadsinformatiebrieven

Via raadsinformatiebrieven informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde dossiers.
VVD wil een reactie geven op R6 Uitvoering Motie openbare toiletten in Landerd.

8 - rondvraag

Raadsleden hebben tijdens de rondvraag gelegenheid vragen aan elkaar te stellen.

10 - sluiting