Voorbereidende Vergadering 12 maart 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk
Tijd19:30 uur
VoorzitterPiet Hein Jonkergouw

Aanwezig: PH. Jonkergouw (voorzitter) Mw. E. Weijenberg (griffier), N. de Jong, A. de Kleijn (DS97), H. van Tiel (LZ), R. Werring, H. van den Broek (RPP), J. Zwaans (DM), J. van den Heuvel, R. Steemers (MV), J. Pijnappels, Mw. M. Slegers (PL), S. Reitsma (CDA), en portefeuillehouders M. Böhmer, H.Vereijken.
Afwezig: Mw. M Hoek (VVD), M. Bakermans (burgemeester)

Documenten

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
De volgende insprekers hebben zich gemeld:
1. Dhr. A.J.P. van den Hoogen
2. Mevr. M.J.J. Roosen - van Pelt
3. Dhr. M.J. van Mourik
4. Dhr. N.A.M. van Casteren
5. Mevr. T. van Casteren

3 - Vaststelling agenda

4 - Bespreken raadsvoorstellen komende raadsvergadering

Onderstaande voorstellen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 26 maart 2020. Deze voorstellen kunnen worden besproken in deze voorbereidende vergadering.

4.a - Verzoek tot het houden van een raadgevend referendum

In de referendumverordening Landerd 2015 is opgenomen dat inwoners van Landerd die mogen stemmen (kiesgerechtigden) de raad kunnen vragen om een referendum te houden over een concept-raadsbesluit.
Op 19 februari heeft de 'Actiegroep Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden' een raadgevend referendum aangevraagd over agendapunt  'Herindelingsadvies gemeente Maashorst' van 26 maart 2020. Deze aanvraag van de actiegroep wordt in de raadsvergadering voorafgaand aan het Herindelingsadvies behandeld.
De referendumcommissie geeft advies aan de raad over de aanvraag. De gemeenteraad besluit of de aanvraag wordt ingewilligd of afgewezen.
.

4.b - Herindelingsadvies gemeente Maashorst

Wij bieden u hierbij het ‘Herindelingsadvies gemeente Maashorst’ aan. Dit herindelingsadvies volgt op het herindelingsontwerp dat u op 24 oktober 2019 vaststelde. Dit voorstel volgt uit een toegankelijke en laagdrempelige zienswijzeprocedure waarbij inwoners, organisaties, bedrijven en regiogemeenten van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om een zienswijze in te dienen. Wij stellen u voor over te gaan tot definitieve besluitvorming door het bij dit voorstel gevoegde herindelingsadvies vast te stellen, met als doel om de gemeente Landerd en de gemeente Uden samen te voegen tot één nieuwe gemeente Maashorst per 1 januari 2022.
Het ‘Herindelingsadvies gemeente Maashorst’ wordt eensluidend vastgesteld door de gemeenteraden van Landerd en Uden en door de gezamenlijke colleges gestuurd naar Gedeputeerde Staten. Deze voorzien het herindelingsadvies van een provinciale zienswijze en zenden het toe aan de minister van BZK als opmaat naar het formele wetgevingstraject.

5 - Sluiting