Burgerinitiatief

Voor groepen inwoners bestaat de mogelijkheid om bij de gemeenteraad een gemotiveerd raadsvoorstel in te dienen. Dit mogen ze dan in de raadsvergadering zelf toelichten. Dit is geregeld in de Verordening Burgerinitiatief. De gemeenteraad wil hiermee de inwoners van de gemeente actief bij het besturen van de gemeente te betrekken.

Spelregels

Het voorstel moet aan enkele "spelregels" voldoen:

  • Voor het indienen van een Burgerinitiatiefvoorstel moet gebruik gemaakt  worden van het formulier "verzoek burgerinitiatiefvoorstel".
  • Een Burgerinitiatiefvoorstel moet door minstens 50 bevoegde personen worden ondersteund. De handtekeningen en enkele persoonsgegevens van deze 50 bevoegde personen staan op het formulier "verzoek burgerinitiatiefvoorstel".
  • Bevoegd tot het indienen of ondersteunen van een Burgerinitiatiefvoorstel is iedereen die gerechtigd is deel te nemen aan de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Landerd. Ook ingezetenen van Landerd die 16 of 17 jaar oud zijn en, behoudens hun leeftijd, voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad van Landerd,  kunnen een voorstel indienen of ondersteunen.
  • Over onderwerpen waar de raad niet over gaat kan geen Burgerinitiatiefvoorstel worden ingediend.
  • Over onderwerpen waarover een inspraakprocedure, voorbereidingsprocedure, bezwarenprocedure of beroepsprocedure loopt, of waarover de raad tijdens de lopende raadsperiode al een besluit heeft genomen kan geen Burgerinitiatiefvoorstel worden ingediend.
  • Ook een vraag over het gemeentelijk beleid of een klacht in de zin van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur kunnen niet middels een Burgerinitiatiefvoorstel aan de orde worden gesteld.
  • Burgerinitiatiefvoorstellen worden, mits minimaal 14 dagen voor de raadsvergadering ingediend, op de agenda van die raadsvergadering geplaatst. In die vergadering is aan de orde of het Burgerinitiatiefvoorstel voldoet aan de eisen. Als dat het geval is wordt het vervolgens –al dan niet door tussenkomst van een raadscommissie- op de agenda van de daaropvolgende reguliere raadsvergadering geplaatst. Op dat moment wordt het door de raad inhoudelijk besproken en krijgt de indiener 15 minuten gelegenheid zijn voorstel mondeling toe te lichten.
  • Nadat de raad een besluit heeft genomen over het Burgerinitiatiefvoorstel wordt dat besluit bekend gemaakt. Dit wordt meegedeeld aan de indiener van het voorstel.

Uitgebreide Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffier, Elsa Weijenberg, telefoonnummer 0486-458211, e-mail: griffie@landerd.nl.