Vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 augustus 2004

Aanwezig: W.C. Doorn-van der Houwen burgemeester
E.A.J.M. van Hout wethouder
C. Mulder loco-secretarisNr. Onderwerp Advies afdeling Beslissing college
1754 Wetsvoorstel gekozen burgemeester (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Voor kennisgeving aannemen. Conform advies.
1755 Advies van de Welstandscommissie met betrekking tot de bouw van een kap op een bestaand bijgebouw aan de Zandstraat 24a te Schaijk en uitvoering eerder gemaakte afspraken (de heer M. Hegeraat). Met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 44, lid 1 onder d van de Woning-wet besluiten dat er in dit specifieke geval een reden is om het welstands-advies niet te volgen. Conform advies mits voldaan wordt aan de brandveiligheidseisen.
1756 Verzoek van de heer P. v.d. Ven, Puttelaar 9a te Zeeland, om vrijstelling ex artikel 19, lid 3 WRO ten behoeve van het bouwplan voor het oprichten van een winkelruimte op voornoemd perceel. De vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 3 WRO starten en, indien er geen bedenkingen worden ingebracht, aan-sluitend de gevraagde vrijstelling verlenen en met gebruikmaking daarvan de bouwvergunning. Conform advies.
1757 Gedoogbesluit inzake kleinschalig kamperen (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) De wetswijziging afwachten. Conform advies.
1758 Volkshuisvestingsfonds (Woonmaatschappij Maasland). Voor kennisgeving aannemen. Conform advies.
1759 Advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen met betrekking tot het verzoek van de heer A. Jordans, Korte Dijk 12 te Schaijk, om vormverandering van zijn bouwblok. Van Dun Advies mededelen, dat geen medewerking wordt verleend aan de vormverandering van het bouwblok. Vervolgens advies inwinnen bij de OMIV (Ontwikkelingsmaatschappij Verplaatsing Intensieve Veehouderij) om het bedrijf aan de Korte Dijk 12 eventueel te verplaatsen naar een landbouw-ontwikkelingsgebied. Conform advies.
1760 De kwestie Remmits (Dirkzwager Advocaten). Niet inzetten op een schikking met de heer Remmits en mr. De Wit (Bouwman Advocaten) terzake schriftelijk berichten. Conform advies.
1761 Verslag van het overleg met het planteam, gehouden op 23 juli 2004. Voor kennisgeving aannemen. Conform advies.
1762 Vaststelling Hygiƫneprotocol ten behoeve van bezoek aan veehouderijen (Servicepunt Handhaving Regio Brabant-Noord). Het aangepaste protocol vaststellen. Conform advies.
1763 Bijeenkomst pers/college over de begroting. De pers uitnodigen op 14 september a.s. om 11.30 uur. Conform advies.
1764 Verslag van de 3e vergadering van de Initiatiefgroep 4/5 meiherdenkingen in Schaijk met als doel de oprichting van een monument op het Pastoor van Spijk-plein in Schaijk. Vooralsnog voor kennisgeving aannemen. Conform advies.
1765 Verzoek van de Stichting Zeelandse Straatfeesten en de horeca Zeeland om vergunning voor het organiseren van de straatfeesten op 22 augustus a.s. in de vorm van een toeristische markt. Vergunning verlenen voor het houden van een toeristische markt en daarvoor het kader vaststellen zoals in het advies is aangegeven. Alle betrokken horeca-ondernemers hiervan in kennis stellen, een tijdelijke verkeersmaatregel nemen en deze publiceren. Conform advies met dien verstande, dat in de nacht van zaterdag op zondag de muziek op alle terrassen in de open lucht en in de tenten om 01.00 uur beƫindigd dient te worden.
1766 Verslag en advies van de Commissie bezwaar en beroep naar aanleiding van het bezwaarschrift van de heer Van Bakel, Voederheil 19 te Zeeland. Kennis nemen van het verslag en advies en deze kwestie via het presidium agenderen voor de raad (september) ter voorbereiding van de beslissing op het bezwaarschrift. Conform advies.
1767 Wet Kwaliteitsbevordering Rampen-bestrijding (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Voor kennisgeving aannemen en de raad terzake informeren middels de lijst van ingekomen stukken en mededelingen. Conform advies.
1767a Artikel 17 WRO (bouwplan familie Strik). Besluiten tot het voeren van de procedure ex artikel 17 WRO. Het college stelt zich op het standpunt dat wanneer een bouwvergunning is verleend, pas tot het in gang zetten van een artikel 17 WRO-procedure kan worden overwogen. Daarnaast dient het beleid te worden geformuleerd op basis van de volgende uitgangspunten: - de maximale oppervlakte van de te plaatsen tijdelijke woonruimte mag niet meer zijn dan 60 m2; - de tijdsduur moet worden gelimiteerd tot maximaal 1 jaar. Wethouder Van Hout zal betrokkene informeren conform het vorenstaande.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

Burgemeester en wethouders van Landerd,
de loco-secretaris, de burgemeester,

C. Mulder W.C. Doorn-van der Houwen