Vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 augustus 2004

Aanwezig: W.C. Doorn-van der Houwen burgemeester
C.C.M. School wethouder
C. Mulder loco-secretarisNr. Onderwerp Advies afdeling Beslissing college
1774 Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 3 augustus 2004. Vaststellen conform het ontwerp. Conform advies.
1775 Verzoek van de heer H. Appelhof, De Donk 7 te Schaijk, om vrijstelling ex artikel 19 WRO alsmede het doorbreken van de aanhoudingsplicht Kom Schaijk (artikel 50, lid 4 van de Woningwet) ten behoeve van het bouwplan voor het realiseren van een kap op de woning op het perceel De Donk 18 te Schaijk. De vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 3 WRO starten alsmede de voorgenomen toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet toepassen. Indien er geen bedenkingen inkomen, aansluitend de vrijstelling verlenen. Conform advies.
1776 Bouwplan familie Van der Hoeven, Dr. Langendijklaan 1 te Schaijk. Betrokkenen mededelen, dat verdere planontwikkeling geen zin heeft en de raad terzake informeren. Conform advies.
1777 Verzoek van Buurtvereniging Mun om materialen beschikbaar te stellen voor het realiseren van twee zithoeken. Geen medewerking verlenen aan dit verzoek en als beleidslijn hanteren dat verzoeken in relatie met de uitrusting van fiets- en wandelroutes in het buitengebied een zaak zijn van het Platform Toerisme. Vanaf 2006 rekening houden met vervangings- en onderhouds-investeringen. Wethouder School zal contact opnemen met de aanvragers teneinde te kunnen bepalen wat de bedoeling is en wat de kosten zijn. Daarna komt deze kwestie terug in het college.
1778 Verkeersstudie Bergmaas en Tweehekkenweg. ProCensus opdracht verstrekken voor een nadere studie. De voorkeur van het college gaat uit naar de offerte van Akertech. Aan de Commissie Grondgebied wordt gevraagd of de aangegeven richting de juiste is.
1779 Verbindingszone Maashorst-Herperduin. Opdracht verstrekken aan de Grontmij. Wethouder School neemt contact op met de gemeente Oss met de vraag of Oss bereid is te participeren. Daarna komt deze kwestie terug in het college.
1780 Vaststelling kosten, vergoeding en aanvullende uitkering WFA 2002 (Ministerie van Sociale Zaken en Werk-gelegenheid). Voor kennisgeving aannemen. Conform advies.
1781 Verslag Wvg 2e kwartaal 2004. Instemmen met het kwartaalverslag en dit ter kennisname voorleggen aan de raad (vergadering 30 september 2004). Conform advies.
1782 Rapportage voortgang rampenplannen per 1 oktober 2004 (provincie Noord-Brabant). Voor kennisgeving aannemen en de reactie toesturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Conform advies.


Aldus vastgesteld in de vergadering van

Burgemeester en wethouders van Landerd,
de loco-secretaris, de burgemeester,
C. Mulder W.C. Doorn-van der Houwen