Notulen raadsvergadering 27 september 2012 (profielschetsvergadering nieuwe burgemeester Landerd)

Notulen raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 27 september 2012 (profielschetsvergadering)

Aanwezig
:

 

wnd voorzitter                   G.L.J.Werring

griffier                                J.A.G.Huijs

leden                                 P.M.Kremers
                                           R.F.A. van Schaijk
                                           H.W. van den Broek
                                           J.W.A. Pijnappels
                                           C.W.M. Zwaans
                                           M.M.M.J. de Klein
                                           R.W.M. Böhmer
                                          M.M.J.Jeurissen
                                          P.H.G.J.M. Jonkergouw
                                          B.A.Maathuis
                                          A.W.M. de Louw
                                          N.J.P. Egtberts
overige
aanwezigen                    prof.dr.W.B.H.J. van de Donk (commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant) 
                                          drs.C.P.N.G. van den Heuvel (wnd kabinetschef commissaris van de Koningin)
                                          C.Remmen(loco-secretaris)
                                          H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                                          H.L.J.M. van Dongen (wethouder)

Afwezig:                           S.Reitsma
                                          C.A.M. Dirks
                                         W.C.Doorn-van der Houwen (voorzitter)
                                         P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                                         J.A.J. Lenssen(secretaris)


1. Opening door de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad

De wnd voorzitter opent op de gebruikelijke wijze de raadsvergadering.

Aansluitend wordt er een kort moment uitdrukkelijk stilgestaan bij het overlijden van Jan van Lierop, medewerker van de gemeente Landerd.

De wnd voorzitter zegt daarna, in relatie tot de agendapunten 1 t/m 4, het volgende:

“Allemaal van harte welkom bij deze ingelaste raadsvergadering, waarbij de profielschets overhandigd wordt aan de commissaris van de Koningin. Welkom aan de mensen thuis, mensen op de tribune, raadsleden en speciaal welkom aan de plaatsvervangend kabinetschef, de heer Van den Heuvel, en natuurlijk een speciaal welkom voor onze commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, de heer Van de Donk, die uiteindelijk de profielschets in ontvangst zal nemen en er hopelijk voor gaat zorgen dat in het hele traject de juiste burgemeester binnen deze gemeente plaats zal kunnen nemen. Wij hebben de commissaris van de Koningin en het provinciehuis daarbij nodig, en andersom ook, omdat uiteindelijk de keuze daarvoor natuurlijk bij de vertrouwenscommissie komt te liggen.”

2. Toelichting op de profielschets door de voorzitter van de vertrouwenscommissie burgemeestersbenoeming

“Deze gemeenteraad heeft afgelopen donderdag een profielschets vastgesteld in de raadsvergadering. In de profielschets zijn een x-aantal zaken opgenomen waaraan wij hopen dat de burgemeester kan voldoen, zal voldoen. Een van de zaken die daarin opgenomen is is het omgevingsprofiel. En dan moet u denken aan de fysieke omgeving, het werkgebied Landerd, hoe ziet Landerd eruit, maar ook het niet-fysieke gedeelte, wat met name betrekking heeft op het bestuurlijke verhaal. De gemeente Landerd heeft ook een visie vastgesteld waar natuurlijk een burgemeester in zou moeten passen en voor ons mee zal moeten werken om die visie gestalte te geven. In de visie en ook in het omgevingstraject hebben wij wat zaken aangegeven waarvan wij vinden als gemeenteraad dat dat belangrijk is en graag terug willen zien in de nieuwe burgemeester. Straks bestaat er nog de gelegenheid om daar eventueel nog puntjes aan te scherpen als daar behoefte aan is. Een ander gedeelte van de profielschets is het competentieprofiel: waar moet de burgemeester aan kunnen voldoen? Die bestaat uit drie competenties. Een competentie, dat zijn de basiscondities. De basiscondities die gelden voor alle burgemeesters. U moet daarbij denken aan integriteit, onafhankelijkheid, en dat soort zaken. Met betrekking tot de bestuursstijl is in het overleg met de plaatsvervangend kabinetschef ook al aangegeven: iedereen zoekt naar de burgemeester “het schaap met de vijf poten”, maar ga nu expliciet op zoekt naar iets wat je sterk naar voren wil laten komen. In deze gemeente is uiteindelijk gekozen voor de dominante voorkeursstijl van de burgemeester die richting een netwerker gaat. Een bestuursstijl bestaat vaak uit vier componenten, waarvan een netwerker er een is en wij hebben het accent gelegd op het puntje netwerken. Er zijn natuurlijk ook een aantal bestuursvaardigheden. Die zijn uiteindelijk ook opgenomen in de profielschets en zal worden beoordeeld op de kandidaten die straks voor ons staan, en wat overige zaken.”

3. De fractievoorzitters worden in de gelegenheid gesteld om- indien daar behoefte aan bestaat- accenten te leggen bij de vastgestelde profielschets

“Mocht een van de fractievoorzitters de gelegenheid willen nemen om nog accenten te leggen op deze profielschets dan is hierbij de gelegenheid.
Niet? “

4. Aanbieding profielschets aan de commissaris van de Koningin door de voorzitter van de vertrouwenscommissie

“Dan stel ik voor dat wij de profielschets zoals vastgesteld door de gemeenteraad gaan overhandigen aan de commissaris van de Koningin. En wij vertrouwen erop dat deze ook voor de commissaris van de Koningin leidend zal zijn voor de verdere procedure. Daarnaast bestaat voor de commissaris van de Koningin de gelegenheid om raadsleden, fractievoorzitters, en dat betreft in dit geval de heer Pijnappels, de heer Jonkergouw, en de heer Maathuis, die ook zitting hebben in de Vertrouwenscommissie, te bevragen op de inhoud. En wat ook belangrijk is: de commissaris van de Koningin zal een toelichting geven op het proces. Want u moet zich voorstellen dat er achter de schermen ontzettend veel gebeurt, ontzettend veel gebeurt op het provinciehuis, allerlei stappen die genomen moeten worden en ook genomen worden en daarna is uiteindelijk de gemeenteraad aan zet. Dus ik wil bij deze officieel de profielschets overhandigen. En nogmaals, wij hebben er alle vertrouwen in dat u daar op een hele juiste manier de goede acties mee uitzet.”

5. Bemerkingen van de commissaris van de Koningin bij de profielschets en toelichting op de te volgen procedure

De commissaris van de Koningin zegt het volgende:

“Dank u wel. Dames en heren, leden van de gemeenteraad, mevrouw de wethouder, heren, dank u voor de ontvangst in uw prachtige gemeente Landerd. Ik ben voor de zekerheid ook nog even gaan kijken in Zeeland alvorens hier te komen, daar staat ook een prachtige stadhuis. Hier was ik al met carnaval, ik dacht het zal nu wel in Zeeland zijn, maar het was hier in deze prachtige zaal. Ik was hier al vaker. Het voelt ook een beetje als een soort reünie met sommigen van u want velen van u heb ik al eens eerder mogen ontmoeten. De aanleiding vanavond is dat we bijeenkomen omdat u een opvolger zoekt voor uw huidige burgemeester, mevrouw Willy Doorn–van der Houwen aan wie per 1 april 2013 op haar verzoek ontslag zal worden verleend. Dat betekent dat u ook nagedacht heeft over de vraag: “Willen we een nieuwe burgemeester?”, en u heeft daar volmondig “ja” op gezegd, en vandaag zitten wij hierom. Ik zal dus graag met u die procedure starten. Dat betekent dat er waarschijnlijk rondom de datum dat de huidige burgemeester met pensioen gaat inderdaad hier een nieuwe burgemeester in deze zaal of, we horen tegen die tijd wel waar, kunnen beëdigen. Dat zal ik namens Hare Majesteit de Koningin doen en u, als vicevoorzitter van de raad, installeert dan de nieuwe burgemeester door het hem op haar omhangen van de ambtsketen en het overhandigen van de hamer die hier zo voor ons ligt. Maar totdat we daar zijn moet er inderdaad nogal wat gebeuren. Daarom vind ik het heel plezierig dat ik hier even daarover wat mag zeggen. Allereerst zal ik wat opmerkingen maken bij uw profielschets. Gewoon ook om een beetje te toetsen of ik goed begrepen heb welke accenten u zet. En zoals ik straks nogmaals zal zeggen: degenen die solliciteren op de vacature krijgen ook de notulen van deze vergadering toegestuurd en kunnen dus alle bemerkingen en nadere opmerkingen die daar eventueel nog over gemaakt worden ook ter harte nemen, in ieder geval daar kennis van nemen. Daarna zal ik u uitvoerig inlichten over hoe zo’n procedure nu gaat. U zei straks: “Ik hoop dat u dat goed doet”, maar ik hoop ook dat u het goed doet want het is echt een kwestie van samenwerken. Want uiteindelijk gaat in deze raad op voordracht van de door u ingestelde vertrouwenscommissie straks de echte voordracht aan de Koningin, via de minister van Binnenlandse Zaken, plaats vinden. Daar zal ik straks uitvoerig over spreken omdat ik ook vind dat de burgers van Landerd recht hebben om te weten hoe zoiets gaat. Dus we doen dat in een openbare vergadering. Tot slot heb ik nog een paar losse opmerkingen. En daarna ben ik graag bereid om de vragen die er eventueel over zijn nog te beantwoorden, en als we de vergadering dan hier hebben beëindigd zal ik ook nog beschikbaar zijn om nog even met de vertrouwenscommissie die u heeft ingesteld kort bijeen te komen om even nog wat nadere informatie te delen en misschien nog wat nader kennis te maken. Goed, dat van mijn kant dus wat ik wil gaan doen. Laat ik beginnen met uw besluit een profielschets te willen maken.
U heeft natuurlijk de discussies ook gehoord, u heeft allerlei verhalen gehoord, over krachtig bestuur en zeer krachtig bestuur. U heeft zelfs misschien ook een sterkte/zwakteanalyse gekregen en dat soort kwesties. Nou ja, u weet dat debat gaat. Vandaag is er zelfs een hoogleraar geweest, heb ik begrepen, die in België kond deed, op de zevenhonderdste verjaardag, van het feit dat hertog Jan van Brabant, eigenlijk de eerste grote belangrijke bestuurder van ons hertogdom, zevenhonderd jaar geleden begonnen is met democratisering en de macht te delen. Hij liep daarmee in Europa eigenlijk vooruit op vele landen. Zo ziet u dat in Brabant eigenlijk nog steeds, de verantwoordelijkheid om vooruit te lopen. Hertog Jan deed dat toen ook al door de macht te delen, bij voorbeeld met de steden. Dat heeft ons geen windeieren gelegd want een gedecentraliseerd bestuur met een sterk lokaal bestuur is heel goed voor de welvaart en voor de economische ontwikkeling van een gebied. En dat heeft Brabant geen windeieren gelegd. Dus het is misschien goed om daaraan te denken op het moment dat wij allerlei discussies hebben over de mate waarin je bestuur moet centraliseren en concentreren, maar dit terzijde.
Het is mij in ieder geval opgevallen dat in de profielschets, of hoe heet dat, de swob-analyse, als zwakte van uw gemeente werd aangeduid dat van de Agenda van Brabant hier alleen het onderwerp vitaal platteland leeft. Ja, ik zou zeggen, is dat nou zo raar? Had ik hier dan een grote inspanning op het gebied van aerospace verwacht? Ik denk het eerlijk gezegd niet. U bent een plattelandsgemeente, u bent daar trots op. Dat betekent wel dat ook daar transitie en verandering en innovatie aan de orde van de dag is. En dat blijkt ook een beetje uit uw profielschets dat u dat profiel ter harte neemt en dat u daar ook verder mee wil gaan. Dat gaat dus niet specifiek alleen over de burgemeester, maar het klinkt af en toe wel door. Ik moet u eigenlijk complimenteren met uw profielschets, want ik vind hem helder, to the point,
goed opgeschreven. En inderdaad heeft u zowel evenwichtig aandacht besteed aan wat is Landerd nou voor een gemeente, welke specificaties willen we naar voren brengen in het beeld van iemand die hier gaat solliciteren. En ook het profiel van de burgemeester zelf, wat voor een persoon moet dat zijn, welk soort van competenties vinden we daarin belangrijk. Daar kan ik goed mee uit de voeten, want een profielschets, u gaf het al aan meneer de voorzitter, is vaak een soort van poging om een schaap met maar liefst zeven poten te definiëren. Een profielschets moet ook selecteren, je moet straks ook keuzes maken uit de mensen die zich melden om deze vacature te gaan vervullen. Dus het is goed om inderdaad daar wat scherp in te zijn. Wat ik ook verstandig vind is dat u wat duidt over die strategische visie die u heeft gemaakt. Landerd 2020. U zet een punt aan de horizon, u denkt vooruit, u weet waar u naar toe wil met uw gemeente. Dat is zeker nog niet helemaal klaar, zou ik zeggen, maar dat is ook een proces wat je met elkaar goed moet doen. En het is heel duidelijk dat u die zelfstandigheid van uw gemeente in die visie duidelijk postuleert. Maar, het is mij sterk opgevallen, u doet dat uitdrukkelijk, en daar lijkt mij inderdaad ook wel alle reden toe, in een soort toon die de samenwerking met andere gemeenten in uw regio heel sterk op de voorgrond zet. En daarmee is meteen iets gezegd over het soort burgemeester dat u wil. Natuurlijk moet een burgemeester er in de eerste plaats als eerste burger voor de eigen gemeente zijn. Maar u heeft heel goed begrepen dat het antwoord op de vraag, ik heb het geloof ik in deze zaal al wel eens eerder gezegd, het antwoord op de vraag hoe het met uw burgers en bedrijven gaat, in toenemende mate ook afhankelijk is van de vraag hoe het met uw regio gaat. Daar kunnen we dezer dagen niet onderuit, dus regionale oriëntatie van zo’n burgemeester, samenwerkings-georiënteerdheid, daar ook echt stappen in willen zetten dat is heel duidelijk geweest. En ik denk eerlijk gezegd dat dat een belangrijke opmerking is. Dat u ook vraagt om een burgemeester die vanuit de stevige positie van de belangen van Landerd in zo’n samenwerking die samenwerking wel heel erg belangrijk vindt en die ook bevordert. Een partner in de regio willen zijn, dat geldt overigens ook, mag ik dat vanavond ook nog eens zeggen, voor u als raadsleden. Die regionale samenwerking is dus niet alleen maar van de bestuurders, van de wethouders en de burgemeester, ook u als raden heeft zich daartoe te verhouden. En mij is opgevallen als raden daarin niet ook volledig mee worden genomen, zoals dat tegenwoordig heet, en ook hun eigen bewuste keuzes maken dan wordt het met zo’n samenwerking natuurlijk ook niets. Maar u heeft terecht aangegeven: de burgemeester moet daar een belangrijke rol spelen, en ik kan het niet hartgrondiger met u eens zijn, dat ik ook vind dat in Brabant de burgemeesters die regionale verantwoordelijkheid, regionale samenwerking, steeds belangrijker als onderdeel van hun werk en opdracht moeten zien.
U heeft in uw schets gemeld welke portefeuilles de burgemeester nu beheert. Wonen en werken heeft u genoemd als beleidsmatig issue dat ook van de burgemeester bijzondere aandacht zal vergen. Ik kan me dat voorstellen. Wonen en werken, überhaupt het ruimtelijke, en het ordenende perspectief waar een gemeentebestuur voor staat, dat zijn natuurlijk belangrijke zaken. Zowel in een strategisch vergezicht, van wat zijn de plannen op de lange termijn en hoe gaan wij als gemeente verder. Daar mag een burgemeester, overigens samen met het college en uiteindelijk ook samen met uw raad leiding aan geven. Maar het is ook gewoon dagelijks werk, om te zorgen dat vergunningen op orde zijn, dat processen van vergunningverlening adequaat verlopen. En in alle complexiteit die dat tegenwoordig met zich brengt is een zekere bestuurlijke stevigheid, ik denk ook aan de handhaving van dat soort vergunningen en het toezicht dat gehouden moet worden, dat vraagt echt om ook een zekere stevigheid die u in de burgemeester ook graag ziet. Daarbij gaat het enerzijds om prudentie, om deskundigheid, maar ook om stevigheid. Ik heb het maar zo gelezen waar u nogal aandringt op echte bestuurlijke ervaring in het openbaar bestuur, dat u ook echt iemand zoekt die dat niet voor de eerste keer mee gaat maken, dat iemand vanuit een ervaring dat soort processen kent , daar ook adequaat in kan opereren. Verder is het “maïzena”-gehalte van deze profielschets ook weer op orde, het "bindmiddelend" vermogen. Dat is natuurlijk de competentie die eigenlijk bij een burgemeester hoort. Dat moet iemand zijn die boven de partijen staat, die tussen de mensen kan staan op een zodanige manier dat die als het nodig is er ook boven kan staan. U heeft daar warme woorden aan gewijd. Ik kan me daar buitengewoon goed in vinden. Ik vind ook nog dat van de burgemeester verwacht mag worden dat ook een aantal nevenfuncties aanvaard mag worden. Maar wel nadrukkelijk ook in de sleutel van het belang van de gemeente. Ik vind dat prima, want ik denk dat een burgemeester alleen maar beter functioneert als hij of zij ook nog eens in andere domeinen dan het openbaar bestuur in enge zin verantwoordelijkheid draagt. Er is altijd veel aan de hand in het openbaar bestuur, en het kan niet zo zijn dat er alleen maar mensen werken die alleen maar in die koker functioneren, dus wel met natuurlijk de maatvoering die daarbij past want het ambt zelf vraagt natuurlijk ook nogal wat, maar ik heb dat goed begrepen. Stevig dus, veel ervaring, krachtig en gedecideerd sturing gevend aan processen. Dat vraagt dus inderdaad om een soort profiel dat echt selecteert in de zin van dat daarmee een aantal duidelijke richtlijnen wordt gegeven over welke man of vrouw u hier wil hebben. Dat zijn basiscondities, bestuursvaardigheden zou je kunnen zeggen. Waar u ook nog expliciet aandacht voor vraagt is het respect voor diverse culturen en levensbeschouwingen. Ik vind dat eigenlijk gewoon horen bij het ambt van burgemeester. De eerste burger boven de partijen staand, maar het is goed genoteerd. En u heeft ook nog iets gezegd over de Brabantse cultuur en de gewoonten. Inzicht daarin, gevoel daarvoor. Daarover heb ik eigenlijk nog wel een vraag aan u, of u nu bedoelt dat het iemand van Brabantse origine zou moeten zijn, of dat u veel meer bedoelt dat het iemand is die de Brabantse aard en gemoedelijkheid, om het maar zo te noemen, kan waarderen, kan uitstralen, kan internaliseren, of hebben we echt problemen als iemand uit Friesland komt? Daar moet u misschien nog eens een paar dingen over zeggen. Ik zeg altijd waarom ik zo trots ben op Brabant is dat wij een betrekkelijk open identiteit hebben. Brabander kun je worden, als je meedoet. We hebben een open identiteit en die houding van samen verantwoordelijkheid dragen, maatschappelijk actief willen zijn, een beetje zorgen voor elkaar, de gemoedelijkheid, de gezelligheid, ik heb het hier zelfs mee mogen maken met carnaval, dat is een kracht ook van deze gemeente. Ik heb heel goed gezien toen hoe de wagenbouwers echt hechte gemeenschappen zijn die er ook na de carnaval voor elkaar zijn. Als u dat soort noties en kwesties onder mijn aandacht brengt, dan brengt dat mij wel bij de vraag: is er ruimte voor iemand van buiten Brabant? Gaat het u vooral om de competenties, of wat bedoelt u eigenlijk, ik hoor het straks wel van u. U hebt gezegd: geen voorkeur voor een man of een vrouw. Ik kan het daar mee eens zijn. We gaan voor de beste, alhoewel ik nog altijd wel, dat zeg ik u er eerlijk bij, oplet. De dames in het Brabantse burgemeesterscorps zijn nog sterk ondervertegenwoordigd, en ik heb er altijd wel extra oog voor, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. U zoekt gewoon de beste kandidaat die zich straks meldt, en dat is iets waar ik graag met u aan ga werken. Kortom, een profielschets waarmee ik uit de voeten kan, waarmee denk ik de vertrouwenscommissie straks ook goed kan werken. Dus complimenten nogmaals daarvoor! Laat ik nu iets zeggen over de procedure waarin die profielschets een rol gaat spelen. Welnu. De openstelling van de vacature die vanavond formeel aanvangt wordt pas echt officieel op het moment dat donderdag 4 oktober aanstaande de advertentie in de Nederlandse Staatscourant verschijnt. Dat is een advertentietekst die wordt opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en waarin u verder vooral aantreft de naam van de gemeente, de omvang van de gemeente, de gemeentegrootte en de bezoldiging, dus wat technische informatie, en een verwijzing of al dan niet een assessment mogelijk deel uitmaakt van de procedure. Dat wordt keurig verzorgd door BZK maar u snapt dat ook de vakbladen, het Burgemeestersblad, en ook Binnenlands Bestuur, dat soort bladen, die maken doorgaans wel melding dat die vacature er is. We moeten even afwachten hoeveel mensen gaan solliciteren, het ligt doorgaans tussen de twintig en de negenenveertig. En u snapt meteen al dat ergens daartussen de aantallen flink kunnen verschuiven dat dat ook iets gaat betekenen voor de duur van de procedure en het werk dat daarmee gemoeid is. In ieder geval in het begin is het nog volstrekt helder. Drie weken lang is formeel de termijn, maar omdat de herfstvakantie er nu in valt doen we altijd, hebben we besloten, om nu de sollicitatietermijn van vier weken aan te houden. En dat betekent dat degenen die willen reflecteren en kandidaat willen zijn voor dit ambt, deze vacature, op uiterlijk donderdag 4 november de brief moeten hebben geschreven, die moet dan binnen zijn. Bij mij op het provinciehuis, maar de sollicitatie wordt gericht aan Hare Majesteit de Koningin en dat moet ook, ik zeg het maar tegen de kandidaten via het verslag, duidelijk uit de brief blijken. Dus dat is niet: “Geachte commissaris” maar dat is: “Majesteit”. Die ontvangt de brief en namens haar wordt dit werk gedaan. Een week na de sluitingsdatum wordt door mij bekend gemaakt hoeveel mensen er hebben gesolliciteerd, zeg ik iets over aantal mannen en vrouwen, globale aanduiding van de achtergrond, is wethouder geweest of is al eerder burgemeester geweest, en voor zover relevant, de politieke kleur. Dan begint er een proces van informatieverwerving over deze kandidaten. En u kunt zich realiseren dat dat informatie is die vaak uit het hele land moet komen omdat afhankelijk van het aantal en de plek waar de mensen vandaan komen en wonen, er allerlei informatie moet worden ingezameld. Ook vragen wij informatie bij Justitie, justitiële informatie. En u snapt dat dat ook enige tijd kan duren, en dat doen we vooral om vast te stellen of er kandidaten zijn die op grond van die informatie misschien beter maar niet kunnen proberen burgemeester te worden, als u begrijpt wat ik bedoel, want wij willen in Brabant brandschone burgemeesters. Ik kan u ook zeggen dat sinds 1 januari vorig jaar er nog en nieuw element in de procedure is. Dat is als we helemaal aan het einde van de procedure zijn dan zult u nog merken als vertrouwenscommissie dat de AIVD, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, en de Belastingdienst, nog een extra onderzoek doen naar de kandidaat die uiteindelijk wordt voorgedragen. Dat allemaal om risico’s te voorkomen dat wij kandidaten benoemen die het ambt beschadigen, maar ik zeg ook tegen u, die de goede naam van uw gemeente zouden kunnen beschadigen, want dat is ,natuurlijk dan, na benoeming, eigenlijk hetzelfde. Het kan zijn dat, en daarom is het belangrijk om die informatie goed op orde te hebben, dat kandidaten eerst wat algemene belangstelling tonen voordat ze echt solliciteren. Dat soort mensen krijgt de profielschets en een exemplaar van de notulen van deze vergadering. Maar voor degenen die dan uiteindelijk echt besluiten te solliciteren is beschikbaar en setje informatie die bestaat uit: wederom de notulen van deze vergadering, de procedureregels zoals op grond van de wet geformuleerd, een heel indicatief tijdschema voor het verloop van de procedure, uw besluit tot instelling van de vertrouwenscommissie en de namen, de verordening op en de samenstelling van die commissie, en een set documentatie, samengesteld door uw eigen gemeentebestuur. Dat is informatie die gaat bij voorbeeld over de strategische discussie, over allerlei informatie over uw gemeente. Zorg daar goed voor, dat is toch vaak een eerste visitekaartje, ook van uw gemeente, bij de kandidaten. Een simpele verwijzing naar www.landerd.nl zou ik zeggen, is een beetje mager. Doe een beetje uw best uw gemeente daar goed te presenteren. Ik zeg u dat ook omdat het gesprek wat ik met de kandidaten, de kabinetschef met de kandidaten voer en dan later ook u toch een eerste toets is of iemand zich een beetje heeft voorbereid. Is dat gelezen, is er over nagedacht? Het geeft in ieder geval een eerste mogelijkheid om echt in gesprek te komen met een kandidaat daarover. En verder sturen wij vanuit de provincie nog een gemeenteprofiel zoals dat bij onze diensten bekend is, zodat de kandidaat zich goed kan voorbereiden op het gesprek. Dan gaan die gesprekken gevoerd worden. Zoals het er nu uit ziet, als al deze informatie binnen, is kan ik daar in december en januari mee aan het werk. Ik voer, en de kabinetschef en de plaatsvervangend kabinetchef, voeren apart gesprekken met de kandidaten, zodat wij al onafhankelijk van elkaar aan oordeelsvorming doen over de geschiktheid van de kandidaat. Daarna is de vertrouwenscommissie aan zet. Die komt dan in het provinciehuis, en afhankelijk van de aantallen sollicitanten is dat een halve dag of een hele dag. U snapt: zevenenveertig, nou dan eet u waarschijnlijk een broodje of een kopje soep op het provinciehuis, of nog een kroket of zo, dat zien we tegen die tijd wel. Als het er minder zijn is het vaak in een middag te doen. Daar zit dus enige speelruimte in. We moeten echt even afwachten hoeveel mensen zullen solliciteren, dat zien we tegen die tijd wel. Maar de commissie komt dan in het provinciehuis echt al de brieven die ik heb gekregen, lezen. En ik werk ook zo. U krijgt van mij alle brieven te zien, ik houd geen brief achter. De enige brieven die u niet te zien krijgt, maar dat is een theoretisch geval, zijn de “vrienden” die door justitie toch echt zijn aangewezen op een manier waarvan ik zeg van, nou ja, die zou echt nooit benoembaar zijn. Maar verder deel ik alle brieven met u die binnen komen. En ik geef u aan welke voorkeur ik op grond van die selectiegesprekken heb geformuleerd. En dat gaat betrekkelijk plastisch: dubbelplus, plus, plusmin, minplus, min, minmin. Ik vraag van uw vertrouwenscommissie dat hetzelfde te doen en ik kan u eigenlijk in alle openheid zeggen dat wij zelden langer dan tien minuten nodig hebben om een soort gemeenschappelijke “top zes” te maken. Die bespreken we dan. Ik geef informatie die ik op grond van mijn gesprekken heb gehad, maar dan is het echt aan u en uw vertrouwenscommissie om met de “top vijf”, “top zes” of “top acht”, dat hangt er helemaal van af hoe u dat ook zelf wil inrichten, om zelf aan het werk te gaan. De vertrouwenscommissie gaat dan gesprekken voeren met die kandidaten, en dat gaat meestal in een paar rondes. Tussentijds houdt de griffier of de voorzitter van de vertrouwenscommissie de kabinetschef goed op de hoogte wat er gebeurt. Maar uiteindelijk komt daar een keus uit aan u hier als raad van Landerd die van de commissie een vertrouwelijke voordracht krijgt die u bespreekt in een besloten vergadering. Dan moeten de camera’s die hier vandaag zijn, weg. Dat kunt u begrijpen, neem ik aan, want dat gaat over namen. Nummer één en nummer twee. En uiteindelijk gaat uw raad kiezen welke van de twee voorgedragen kandidaten uw raad als nummer één zet. Ik zeg er meteen bij nummer één en nummer twee. Nummer twee zou het ook zomaar kunnen worden. Je maakt wel eens mee dat iemand op meerdere plaatsen solliciteert, of een andere baan heeft gevonden. Dus u moet als vertrouwenscommissie nooit, dat zal ik straks ook tegen henzelf zeggen, nou, nummer één evident en dan nummer twee een beetje reservekandidaat. Nee, nummer twee zou ook zomaar uw burgemeester kunnen zijn, dus let wel heel goed op dat u daar niet een soort van echte “tweede keus” neer zet. Dat zou eigenlijk ook uw eerste keus moeten zijn, maar er is maar een echte eerste keus, en dat is uw nummer één. En daar gaat u hier in de vergadering over. U heeft dan met de vertrouwenscommissie een discussie en uiteindelijk wordt daarover gestemd. Het is natuurlijk mooi als de vertrouwenscommissie unaniem tot een voordracht komt, dat is ook meestal wel het geval. Maar nogmaals, uw raad, en dat beklemtoon ik nogmaals, die heeft echt dan het laatste woord om de eerste op de voordracht te bepalen. Dat mag dan bekend worden overigens. Dat mag dan gepubliceerd worden. Maar niet in de zin van dat er dan een groot feest gevierd wordt omdat u de nieuwe burgemeester heeft, want we zijn er nog niet. Dat is natuurlijk een formaliteit, maar het is ook hoffelijkheid. Zowel naar de minister die het verslag van de procedure nog tot zich moet nemen, als naar Hare Majesteit de Koningin die het benoemingsbesluit uiteindelijk moet gaan tekenen, nadat de kandidaat ook nog een bezoek heeft gebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken. En pas als dat allemaal geweest is is het echt, dus een bescheiden felicitatie die avond aan betrokkene dat mag best, maar grote interviews in de krant ook door degene die het dan geworden is, zijn niet passend, en ook niet dat u dat eigenlijk al uitbundig viert. Dat is echt pas op het moment dat we hier de beëdiging in de raadszaal met elkaar doen.
Ik denk eerlijk gezegd dat het misschien overbodig is om te zeggen dat wij die avond graag ook even geïnformeerd worden wat er uit gekomen is en dat we het liever niet in de krant lezen. Maar dat lijkt me in de hoffelijkheid van het werken met elkaar eigenlijk logisch. Die vertrouwenscommissie en de gemeenteraad, u samen, heeft de verantwoordelijkheid om een verslag van wat er gebeurd is ook naar de minister van Binnenlandse Zaken te sturen, in afschrift naar mij. Die aanbeveling maakt daar deel van uit. En ook door mijn kabinet wordt een procedureverslag opgesteld om eigenlijk vast te stellen of alles volgens de afgesproken regels gegaan is, want dat is voor de minister heel belangrijk. Is het gegaan zoals de wet vraagt? Dat wordt serieus getoetst. En bij voorbeeld als er “gedoe en gedonder” is met lekken, en u kent dat soort dingen, dan zou het zomaar kunnen dat de minister zegt: “Ik verklaar de procedure ongeldig”, en dan kunt u opnieuw beginnen. Dus is het heel belangrijk om het zorgvuldig en goed te doen. En ik noemde dus al de vertrouwelijkheid. U heeft een vertrouwenscommissie ingesteld, en dat betekent dat u voorlopig als raadsleden er niet over hoeft te spreken. Het is in handen bij de vertrouwenscommissie. Die zijn aan geheimhouding gebonden. U ook na die raadsvergadering over de voordracht. En ik hoef denk ik hier niet uit te leggen, en anders doe ik het toch graag, waarom dat zo belangrijk is. Kijk, als wij goede mensen in het openbaar bestuur willen laten solliciteren naar dit soort functies dan is het niet echt handig dat die namen in de krant komen. Dat zijn natuurlijk vaak mensen die al een functie hebben, en die zich dan misschien terug moeten trekken omdat die naam dan ineens in de krant staat. Dat is gewoon niet de bedoeling, en het schenden van die vertrouwelijkheid is ook niet voor niets door de wetgever als een misdrijf aangeduid. Ik doe in ieder geval ook zelf altijd aangifte als daar sprake van is. Dat klinkt streng, en dat is het ook! Ik heb u al gezegd dat na die voordracht de fiscus en de AIVD nog onderzoek doen, maar dat gebeurt doorgaans wel heel snel. En dat wil zeggen dat we nadat uw raad de voordracht heeft gedaan, de minister gesproken, en de Koningin getekend, dat duurt dan meestal nog een paar weken. Ik verwacht als ik het allemaal een beetje zo bekijk dat wij eind maart echt de benoeming hier kunnen vieren en de beëdiging kunnen doen. Maar het kan, en ik wijs u puur op de theoretische mogelijkheid, dat de minister ook nummer twee van uw voordracht uitnodigt voor een gesprek. En theoretisch is het zelfs zo dat de minister u overrulet en zegt nummer twee van uw voordracht moet het worden. Ik zeg dan altijd tegen de minister: “Dan is er blijkbaar iets heel bijzonders aan de hand, en dat gaat u het dan zelf in Landerd maar uitleggen!”. Zo theoretisch zijn die gevallen, maar ik wijs u er wel pro forma toch even op. Welnu, dat is de procedure die ik wat extensief aan u heb voorgelegd. Maar ik denk dat het goed is dat u een beetje weet, en ook de burgers van Landerd via u, hoe zoiets nou gaat. De vertrouwelijkheid heb ik denk ik in die procedure al genoemd. Ik hoef dat niet nogmaals te onderstrepen. Ik zal straks met de vertrouwenscommissie ook een aantal praktische tips geven over hoe je voorkomt dat die vertrouwelijkheid per ongeluk een probleem zou kunnen worden, maar dat komt straks wel. Nog een punt misschien, een bijzonder punt, en dat is eigenlijk de huisvesting. U heeft geen ambtswoning meer, voor zover ik begrepen heb. U weet wel dat uw nieuwe burgemeester verplicht is binnen een jaar na benoeming in uw gemeente te gaan wonen. U kent ook de huidige situatie op de woningmarkt. Die is niet altijd even makkelijk, en dan heb ik nog een understatement gebruikt. Misschien dat het daarom extra van belang is om in de documentatie waar ik het straks al even over had van uw gemeente expliciet wat informatie te geven over de woningmarkt hier. Je weet nooit of dat helpt bij degenen die solliciteren, om als het ware daar wat extra informatie over te krijgen kan hen misschien over de streep trekken. U mag ook een ambtswoning aanschaffen, dat is tegenwoordig hier en daar echt weer “in”, om te zorgen dat er geen problemen zijn met die woonplicht, met die verhuisplicht, maar dat is uiteraard de verantwoordelijkheid van uw raad. Goed, ik heb iets gezegd over de profielschets, over het feit dat u een procedure start om een nieuwe burgemeester hier te benoemen, ik heb iets gezegd over de procedure die daar bij hoort, en een aantal bijzonderheden nog even uitgelicht. Ik denk eerlijk gezegd dat ik dan, meneer de voorzitter, wat ik hier te zeggen had in eerste instantie wel gezegd heb, en ik geef graag de gelegenheid als daar behoefte aan is om nog vragen te stellen. Ik heb er in ieder geval een in uw midden gelegd, en daar krijg ik misschien nog wel antwoord op. Mag ik het hier even bij laten?”

6. Vragen en/of opmerkingen van de gemeenteraad naar aanleiding van bemerkingen van de commissaris van de Koningin

De wnd voorzitter zegt:

“Dank u wel commissaris. U ziet wel dat met name de procedure dat dat wel iets meer is dan een normale sollicitatieprocedure, en dat er met name achter de schermen behoorlijk hard doorgewerkt moet worden om in april hier inderdaad een nieuwe burgemeester te hebben. De commissaris heeft nog recht op een antwoord betreffende de Brabantse cultuur. En ik heb een puntje zelf even genoteerd. Om dat meteen recht te trekken omdat dat een kleine aanpassing in de profielschets is die we afgelopen donderdag hebben doorgenomen en dat gaat over de ervaring. U sprak over het openbaar bestuur, maar dat betreft algeheel bestuur omdat de raad besloten heeft om het traject wat breder te trekken om nog meer kandidaten uit te nodigen voor dit mooie ambt in deze mooie gemeente. Ik zou graag van de commissie de heer Jonkergouw even het woord willen geven om in te gaan op de vraag van de commissaris en wat meer achtergrondinformatie te geven wat er bedoeld wordt met de Brabantse cultuur en de Brabantse identiteit.”

De heer Jonkergouw zegt:

“Ja dank u voorzitter. Misschien toch even allereerst. Het is wel heel fijn dat we een heel duidelijk profiel hebben opgesteld want ik heb uit de verwoording daarvan door de commissaris gedacht: nou, dat is precies wat we bedoelden! En het is ook goed om te horen dat het ook een bevestiging is, die hoor ik hem ook aangeven. Als het gaat om de Brabantse cultuur. Ik denk dat de commissaris goed verwoord heeft wat wij bedoelen. Dat voorrecht is niet voorbehouden alleen aan Brabanders, dat kun je ook worden. En, met de burgemeester die we nu hebben, dachten we dat van tevoren al en is dat ook heel goed gebleken. Ik dacht nog wel even een puntje over die woning. U weet dat wij ook vragen om extra contingent, dus dan kunt u daarbij mogelijk misschien ook nog ons de helpende hand toesteken.”

De wnd voorzitter zegt:

“Er bestaat de mogelijkheid voor andere fractievoorzitters om nog vragen te stellen of een toelichting te geven. Dus bij deze geef ik de heer Pijnappels het woord.”
De heer Pijnappels zegt:
“Voorzitter, dank je wel. Ja, ik ben dan wel geen fractievoorzitter maar wel lid van de vertrouwenscommissie. Ik wou in ieder geval de commissaris bedanken voor dat hij dit een prima profielschets vindt en ik ben ook blij met de correctie op dat stukje met betrekking tot het openbaar bestuur, want Progressief Landerd hecht er wel waarde aan dat die functie erg breed uitgezet wordt. Wat betreft die Brabantse achtergrond. Wij vinden het heel erg belangrijk dat het iemand is met een warme betrokkenheid, maar dat sluit goed aan bij die Brabantse identiteit. Maar wij vinden het ook belangrijk dat het iemand is met een eigen visie op samenleving, dus die verder kan kijken als de grenzen van Brabant. En dus ook heel duidelijk een eigen mening heeft als het straks gaat over de discussie over de herindeling, strategische visie en de samenwerking binnen de regio. En met name dat laatste punt vinden wij erg belangrijk dat daar iemand komt die daar goede ogen en oren voor heeft.”

De wnd voorzitter zegt:

“Toevoegingen, aanvullingen nodig?”

7. Sluiting raadsvergadering

De wnd voorzitter zegt:

“Dan zijn we gekomen aan het einde van deze vergadering en zal de commissaris van de Koningin samen met de vertrouwenscommissie hier beneden nog even doorpraten over wat zaken die met name in de vertrouwenscommissie van belang zijn.
Dan verzoek ik u allen om te gaan staan.”

Vervolgens sluit de wnd voorzitter op de gebruikelijke wijze de raadsvergadering.


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,               de voorzitter,

J.A.G. Huijs            W.C. Doorn-van der Houwen