Besluitenlijst raadsvergadering 8 november 2012

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 8 november 2012

Aanwezig
:

voorzitter                     W.C.Doorn-van der Houwen
griffier                          J.A.G.Huijs
leden                           P.M.Kremers 
                                     R.F.A. van Schaijk (niet bij ag 8)
                                     G.L.J.Werring
                                     H.W. van den Broek
                                     J.W.A. Pijnappels
                                     C.W.M. Zwaans
                                     S.Reitsma
                                     C.A.M. Dirks
                                     M.M.M.J. de Klein
                                     R.W.M. Böhmer
                                     M.M.J.Jeurissen
                                     N.J.P. Egtberts
                                     P.H.G.J.M. Jonkergouw
                                     B.A.Maathuis 
                                     A.W.M. de Louw
overige
aanwezigen              C.Remmen (locosecretaris)
                                    P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                                    H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                                    H.L.J.M. van Dongen (wethouder)
Afwezig:                     J.A.J. Lenssen(secretaris)


(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “ ►teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Spreekrecht voor het publiek
Op grond van het “Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd” wordt –binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.

3. Trekking stemmingscijfer
De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen
De naam van de heer Zwaans wordt getrokken zodat een eventuele stemming bij hem begint.

4. Vaststelling agenda
Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad
stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Vaststelling besluitenlijst en notulen raadsvergaderingen
Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 september 2012, en de notulen van de raadsvergaderingen van 20 september 2012 (agendapunt 13) en 27 september 2012 (profielschetsvergadering)
De besluitenlijst en de notulen zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat exact gezegd is.
De besluitenlijst en de notulen van de betreffende raadsvergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld met dien verstande dat in de besluitenlijst op pagina 3 bij agendapunt 6, laatste alinea van onderdeel “b” in plaats van “voor de motie” gelezen moet worden “tegen de motie” en in plaats van “tegen de motie” gelezen moet worden “voor de motie”.

6. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen
a. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld wat daarmee te doen, bij voorbeeld “voor kennisgeving aannemen” of “om advies in handen van het college stellen”. Voor het geval een raadslid over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering.
b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk aangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuurlijk portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raadsleden thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen te stellen.
Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht.
c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de onder “a” vermelde lijst geplaatst. Slechts in dringende gevallen worden collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen te doen.

De collegeleden zijn –elk voor een gedeelte- bestuurlijk portefeuillehouder
Ad a: de ingekomen stukken worden (in dit stadium) voor kennisgeving aangenomen, zulks met inachtneming van de volgende bestuurlijke toezeggingen:
►De voorzitter zegt mbt de onder “a” toegevoegde brief aan de raad met bijlage over het medewerkerbelevingsonderzoek toe dat die stukken worden gevoegd bij de ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering (13 december 2012.
►De voorzitter zegt naar aanleiding van opmerkingen van de heer Werring mbt de onder “z” ( brief college aan raad mbt aanbesteding Kindcentrum Zeeland) en “aa” (brief college aan raad mbt exploitatie Kindcentrum Zeeland) gevoegde brieven toe in het college te zullen bespreken in welke gevallen de raadsleden worden uitgenodigd voor het bijwonen van gesprekken van het college met derden zoals bij voorbeeld de gebruikersgroep van de Garf. Ze komt daar richting raad op terug. Op voorhand geeft ze al aan dat reeds eerder is afgesproken dat de raad o.a. wordt uitgenodigd bij bewonersavonden mbt verkeer.
►Wethouder van Dongen zegt in relatie tot het Kindcentrum Zeeland toe de raad de laatste versie van de planning mbt het Kindcentrum Zeeland te zullen doen toekomen. Bovendien zegt hij toe de raad zo goed mogelijk op de hoogte te zullen houden van de essentiële feiten, inclusief het verstrekken van informatie over het inschakelen van een bureau zoals de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB).

Ad b: er zijn geen dringende vragen

Ad c: Wethouder heeft een dringende mededeling van het college mbt een uitspraak van gisteren van de Raad van State mbt het bestemmingsplan BIO-woningen: het ingesteld beroep is ongegrond verklaard, daardoor kunnen de mensen nu aan het bouwen, het is definitief.

7. Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2013 (reeds in uw bezit)
Met inachtneming van de politieke algemene beschouwingen over o.a. de Kadernota die afgelopen voorjaar zijn gehouden, en rekening houdend met geactualiseerde informatie, biedt het college thans de Programmabegroting 2013 ter vaststelling aan.
Dit voorstel behoort tot de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het gehele college.
►Wethouder Tindemans zegt toe een kopie van een uitdraai met omschrijvingen van het begrip “duurzaam” naar de heer Egtberts te zullen sturen.
►Wethouder Tindemans geeft aan dat het college opnieuw gaat bekijken welke de meest duurzame en kostenefficiënte manier van onkruidbestrijding is; zodra het college dienaangaande zijn keuze heeft gemaakt zal die aan de raad worden medegedeeld, inclusief een financiële doorrekening, zo zegt de wethouder toe.

De heer Egtberts dient namens de RPP-fractie de volgende amendementen in:
“(Amendement van RPP m.b.t. vaststelling Programmabegroting 2013)

De raad van de gemeente Landerd

Gelezen het voorstel van het college met betrekking tot de vaststelling van de Programmabegroting 2013 (ag 7);

Indachtig de dienaangaande besprokene, specifiek voor wat betreft het beschrevene op de pagina’s 19 en 20 bij het onderdeel “Beschikken over bestemmingsreserves en onvoorzien vanaf 2013”;

BESLUIT:

De Programmabegroting 2013 gewijzigd vast te stellen in die zin dat:

A. op pagina 19 de zin: “De raad machtigt het college om tot een bedrag van €50.000 per jaar uitgaven te doen die ten laste van zo’n reserve komen.” wordt gewijzigd in: “De raad machtigt het college om tot een bedrag van €5.000 per jaar uitgaven te doen die ten laste van zo’n reserve komen.”
B. op pagina 20 de zin: “De raad machtigt het college om tot een bedrag van €10.000 incidentele uitgaven te doen die ten laste van de post onvoorziene uitgaven komen.” wordt gewijzigd in: “De raad machtigt het college om tot een bedrag van €1.000 incidentele uitgaven te doen die ten laste van de post onvoorziene uitgaven komen.”


Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd van 8 november 2012.


Fractie RPP”

Bovenstaand amendement wordt alsnog ingetrokken.


“(Amendement van RPP m.b.t. vaststelling Programmabegroting 2013


De raad van de gemeente Landerd

Gelezen het voorstel van het college met betrekking tot de vaststelling van de Programmabegroting 2013 (ag 7), en gelezen de brief van de Landerdse Omroepstichting (LOS) d.d. 17 oktober 2012, ingekomen 22 oktober 2012;

Indachtig de dienaangaande besprokene, specifiek voor wat betreft het alsnog beschikbaar stellen van een bedrag van €13.350 ten behoeve van de Landerdse Omroepstichting (LOS);

BESLUIT:

De Programmabegroting 2013 gewijzigd vast te stellen in die zin dat een extra bedrag van €13.350 wordt opgenomen tbv de LOS

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd van 8 november 2012.

Fractie RPP”

Het amendement wordt in stemming gebracht. Voor het amendement stemmen de raadsleden Zwaans, Kremers,Jonkergouw, Egtberts, De Louw, Werring , Van den Broek en Maathuis, tegen het amendement stemmen de raadsleden Reitsma, Dirks, De Klein, Böhmer, Van Schaijk, Pijnappels en Jeurissen (stemverklaring) zodat het amendement met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen is aangenomen.

Vervolgens stelt de voorzitter vast dat de raad, met uitzondering van de fractie RPP, akkoord is met het voorliggende (geamendeerde) voorstel.

8. Bestemmingsplanherziening Louwstraat-gashandel van Schaijk
Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van de bestemmingsplanherziening Louwstraat/gashandel van Schaijk. Het plan is ook al aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 11 september 2012. In dat verband is een memo aan het raadsvoorstel gehecht waarin ingegaan wordt op de zaken die in de afsprakenlijst van de Voorbereidende Vergadering van 11 september 2012 vermeld zijn.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen.
De heer Van Schaijk verlaat voor de behandeling van dit voorstel de vergadering.
Tijdens de behandeling van het agendapunt geeft de voorzitter aan dat als beslispunt 6 aan het voorstel wordt toegevoegd: “de bijgevoegde 17e wijziging van de begroting 2012 vast te stellen”.
De vergadering wordt vervolgens op verzoek van de heer Reitsma voor korte tijd geschorst.
Na de schorsing dient de heer Reitsma namens de fracties CDA,DS97 en Progressief Landerd het volgende amendement in:

“amendement raadsvoorstel gashandel van Schaijk.

De gemeenteraad van Landerd, bijeen op donderdag 8 november 2012,

overwegende

• dat er met betrekking tot onderhavig dossier een gesloten overeenkomst ligt uit 2005 waarmee de raad destijds heeft ingestemd
• dat er na 2005 op initiatief van het toenmalig college onderhandelingen zijn gestart over bedrijfsbeëindiging
• dat er tot op de dag van vandaag geen overeenstemming is bereikt over een overeenkomst welke de overeenkomst van 2005 met wederzijds genoegdoening zou kunnen vervangen
• dat de raad tussentijds is geïnformeerd, zonder dat er tot een duidelijke afbakening is besloten
• dat verdere substantiële bestuurlijke en ambtelijke inspanning tot het verkrijgen van een wederzijds geaccepteerde overeenkomst niet langere wenselijk is
• dat een verdere vertraging daarenboven alleen tot hogere kosten zal leiden

wijzigt het raadsvoorstel zodanig dat:

A. De raad het college mandateert tot het afsluiten van een overeenkomst met als uitgangspunt het voorliggende voorstel.
B. De raad het college opdraagt over te gaan tot de uitvoering van de in 2005 opgestelde en wederzijds ondertekende overeenkomst indien na acht weken vanaf heden door partijen de overeenkomst als genoemd onder A niet afgesloten is.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie DS’97,CDA,PL”

Het amendement wordt in stemming gebracht.
Voor het amendement stemmen de raadsleden Zwaans, Kremers, Jonkergouw, Reitsma, Dirks, De Klein, Böhmer, Pijnappels, Van den Broek, Jeurissen en Maathuis, tegen het amendement stemmen de raadsleden Egtberts, De Louw, Werring en Van den Broek, zodat het amendement met 10 stemmen voor en 4 stemmen tegen is aangenomen.

Vervolgens wordt het (geamendeerde) voorstel in stemming gebracht.
Voor het (geamendeerde) voorstel stemmen de raadsleden Zwaans, Kremers, Jonkergouw, Reitsma, Dirks, De Klein, Böhmer, Pijnappels, Van den Broek, Jeurissen en Maathuis, tegen het amendement stemmen de raadsleden Egtberts, De Louw, Werring en Van den Broek, zodat het (geamendeerde) voorstel met 10 stemmen voor en 4 stemmen tegen is aangenomen.

9. Bestemmingsplan Burgerveld 17-39, Zeeland
Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van het bestemmingsplan Burgerveld 17-39. Het plan omvat 15 nieuwe grondgebonden huurwoningen ter vervanging van de ter plaatse reeds gesloopte 12 grondgebonden huurwoningen. Het plan is ook al aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 11 september 2012
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen

De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

10. Actualisering landschapsbeleidsplan 2013-2027 met het uitvoeringsprogramma voor de eerste fase 2013-2016
Bij gebrek aan een kader waarmee sturing gegeven kan worden aan ontwikkelingen in het buitengebied met consequenties voor natuur en landschap, is een nieuw landschapsbeleidsplan opgesteld. Dat ligt vandaag ter vaststelling voor. Het plan is ook al aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 13 september 2012.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans
De heer Egtberts dient namens de RRP-fractie het volgende amendement in:
“(Amendement van RPP m.b.t. landschapsbeleidsplan)

De raad van de gemeente Landerd

Gelezen het voorstel van het college met betrekking tot de vaststelling van het Landschapsbeleidsplan Landerd (ag 10);

Indachtig de dienaangaande besprokene, specifiek voor wat betreft het gebied Rietbroek;

BESLUIT:

Het Landschapsbeleidsplan Landerd gewijzigd vast te stellen in die zin dat pagina 16 wordt gewijzigd overeenkomstig aangehechte tekst.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd van 8 november 2012.

Fractie RPP”

De raad is unaniem akkoord met het voorliggende amendement, en met het (geamendeerde) voorstel.

11. Algemene Plaatselijke Verordening
Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landerd 2012 en de intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landerd 2011. Deze aanpassingsronde is ingegeven door de herziening van de model APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.20 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,                de voorzitter,

J.A.G. Huijs             W.C. Doorn-van der Houwen