Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2013

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 31 januari 2013

Aanwezig:

 

voorzitter                      W.C.Doorn-van der Houwen
griffier                           J.A.G.Huijs

leden                            P.M.Kremers
                                      G.L.J.Werring
                                      H.W. van den Broek
                                      J.W.A. Pijnappels
                                      C.W.M. Zwaans
                                      C.A.M. Dirks
                                      M.M.M.J. de Klein 
                                      R.W.M. Böhmer 
                                      M.M.J.Jeurissen
                                      P.H.G.J.M. Jonkergouw
                                      B.A.Maathuis
                                      A.W.M. de Louw
                                      S.Reitsma
                                      A.M.W. Wieland (v.a. ag 5)
                                      W.C.M. Lemmers (v.a. ag 6)


overige
aanwezigen                P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                                      H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                                      H.L.J.M. van Dongen (wethouder)
                                      J.A.J. Lenssen (secretaris)

Afwezig:                       R.F.A. van Schaijk(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “ ►teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze staat kort stil bij het op 19 januari 2013 op 85 jarige leeftijd overlijden van Hein Hekerman, correspondent van het Brabants Dagblad, jarenlang vaste aanwezige aan de perstafel tijdens de raadsvergaderingen. Vervolgens staat ze kort stil bij de 75e verjaardag van koningin Beatrix.

2. Spreekrecht voor het publiek
Op grond van het “Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd” wordt –binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.

3. Trekking stemmingscijfer
De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen.
De naam van de heer Jonkergouw wordt getrokken zodat een eventuele stemming bij hem begint.

4. Vaststelling agenda
Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad
stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw raadslid (voorstel is nagestuurd)
De heer R. van Schaijk heeft ontslag als raadslid genomen. Daarom is in de raad een vacature ontstaan. Thans vindt het onderzoek van de geloofsbrieven, de toelating en de beëdiging van het nieuwe raadslid plaats (de heer A.M.H.Wieland).
Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester
De raad benoemt een commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven van zowel de heer Wieland (agendapunt 5) als de heer Lemmers (agendapunt 6). De commissie bestaat uit de raadsleden Reitsma, Maathuis en Van den Broek.
Vervolgens schorst de voorzitter de vergadering voor korte tijd.
Tijdens die schorsing onderzoekt de door de raad benoemde commissie de geloofsbrieven van de heren Wieland en Lemmers.
Aan de hand van de bevindingen van de commissie besluit de raad na de schorsing de heer Wieland toe te laten als lid van de raad.
Vervolgens neemt de heer Wieland plaats aan de raadstafel. Aansluitend vindt, in handen van de voorzitter, de in de Gemeentewet voorgeschreven beëdiging van de heer Wieland plaats (afleggen verklaring en belofte).
De voorzitter feliciteert de heer Wieland en bekrachtigt haar felicitatie door hem en roos aan te bieden.

6. Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw raadslid (voorstel is nagestuurd)
De heer N.Egtberts heeft, overeenkomstig zijn verzoek, wegens ziekte tijdelijk ontslag als raadslid gekregen. Thans vindt het onderzoek van de geloofsbrieven, de toelating en de beëdiging van het tijdelijke nieuwe raadslid plaats (de heer W.C.M. Lemmers).
Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester
Aan de hand van de bevindingen van de commissie besluit de raad de heer Lemmers toe te laten als lid van de raad.
Vervolgens neemt de heer Lemmers plaats aan de raadstafel. Aansluitend vindt, in handen van de voorzitter, de in de Gemeentewet voorgeschreven beëdiging van de heer Lemmers plaats (afleggen eed).
De voorzitter feliciteert de heer Lemmers en bekrachtigt haar felicitatie door hem en roos aan te bieden.

7. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 december 2012
De vermelde Besluitenlijst wordt ter vaststelling aangeboden. De Besluitenlijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

8. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen
a. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld wat daarmee te doen, bij voorbeeld “voor kennisgeving aannemen” of “om advies in handen van het college stellen”. Voor het geval een raadslid over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering.
b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk aangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuurlijk portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raadsleden thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen te stellen.
Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht.
c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de onder “a” vermelde lijst geplaatst. Slechts in dringende gevallen worden collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen te doen.

De collegeleden zijn –elk voor een gedeelte- bestuurlijk portefeuillehouder
a. De ingekomen stukken worden in dit stadium voor kennisgeving aangenomen, zulks met inachtneming van de volgende afspraken en toezeggingen:
►De voorzitter geeft mbt stuk “cc” (brief college aan raad mbt aanpak aangepast plan van aanpak transitie AWBZ) aan te constateren dat er aangaande de vraag “hoe verder concreet om te gaan met de drie transities” discussie is en legt de vraag of e.e.a. al dan niet in een Voorbereidende Vergadering aan de orde moet komen terug bij het presidium.
►Wethouder Tindemans geeft in relatie tot ingekomen stuk “g” (brief provincie mbt interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht) en in relatie tot ingekomen stuk “y” (onderzoek rekenkamercommissie Landerd mbt Handhavingsbesleid in de gemeente Landerd + stukken college) aan dat in de planning is opgenomen dat het uitvoeringsprogramma handhavingsbeleid in juni 2013 met de raad besproken wordt.
►Wethouder Van Dongen geeft mbt ingekomen stuk “h” (brief familie Roelofs, Schaijk mbt woningsplitsing) aan dat dit verzoek zich in de “zachte plancapaciteit” bevindt. Het verzoek zal worden betrokken bij de afweging die het college gaat maken bij hele “zachte plancapaciteit”. Dan zullen alle aspecten die in dat geval spelen meegenomen worden. De wethouder komt er op terug.
b. Er zijn geen dringende vragen van raadsleden
c. Er zijn geen dringende mededelingen van het college

9. Centrumplan Schaijk
De raad heeft op 24 mei 2012 voorwaardelijk ingestemd met de nadere uitwerking van variant 4 van de door MRE ingediende nieuwe plannen mbt het centrum van Schaijk. Het college is daarmee aan de slag gegaan. Thans wordt u voorgesteld de nodige besluiten te nemen. Dit voorstel is ook besproken in de Voorbereidende Vergadering van 23 januari 2013.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen.
De voorzitter geeft n.a.v. de behandeling in de Voorbereidende Vergadering van 23 januari 2013 op voorhand aan dat op pagina 3, onderdeel 1 van het voorstel na de zinsnede: “….voor rekening van de gemeente te nemen….” wordt toegevoegd: “voor een bedrag van maximaal 1,7 miljoen”.
►Wethouder van Dongen zegt toe de opmerkingen van de heer Jonkergouw mbt extramuralisering in relatie tot het contingentenverhaal graag mee te nemen naar de provincie.
►Wat betreft de benodigde dekkingsmiddelen voor het plan zegt wethouder van Dongen toe daarnaar te zullen zoeken, en er bij de raad op terug te komen. De wethouder geeft aan er naar te streven nog voor de zomervakantie met een voorstel bij de raad te komen waarin de oplossingsrichtingen mbt de contingenten in beeld worden gebracht, zodat de raad dienaangaande keuzes kan maken, en na de zomervakantie aan de raad een soort “finaal” voorstel centrum Schaijk voor te leggen mbt “go/no go”, waarin alle consequenties in beeld zijn gebracht. De wethouder zegt verder toe de raad wat betreft eventuele “hiccups” tijdig te informeren; hij doet dat als het, uitgaande van het voorliggende voorstel, lijkt dat het de verkeerde kant op gaat. Wethouder van Dongen zegt ook toe bij verplaatsing van winkels naar een nieuwe locatie te kijken hoe we ruimtelijk met dat soort (huidige) locaties omgegaan.Tenslotte zegt wethouder van Dongen in relatie tot beslispunt 3 toe dat de raad op het moment waarop het over de dekking gaat het inhoudelijke plan voorgelegd krijgt.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende (gewijzigd) voorstel.

10. Notitie Reserves en Voorzieningen 2013 en de Financiële verordening gemeente Landerd 2013
De raad heeft in 2008 de Notitie Reserves en Voorzieningen en de Financiële verordening gemeente Landerd 2008 vastgesteld.
Dit voorstel heeft betrekking op aanpassing van beide stukken. Dit onderwerp stond ook reeds voor de raadsvergadering van 13 december 2012 geagendeerd. Het is toen, na enige discussie, aangehouden teneinde e.e.a. eerst in een Voorbereidende Vergadering te bespreken. Dat is gebeurd op 23 januari 2013.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans

Wethouder Tindemans zegt tijdens de behandeling van dit agendapunt het volgende toe:
• De benodigde 10,1 miljoen weerstandsvermogen om in de toekomst de risico’s op te vangen wordt inzichtelijk gemaakt bij de jaarrekening. Ook zal het college middels een schema/matrix/grafiek de ontwikkelingen over de afgelopen 5 jaar laten zien.
• De verordening wordt nagelopen op eventuele foutjes in de verwijzing naar artikelen. In het voorstel moet op de tweede pagina, derde bolletje, laatste regel, ipv “artikel 7” gelezen worden “artikel 9”.
• Er zal gezocht worden naar een andere benaming voor het bedrag dat we vastleggen voor het weerstandsvermogen (suggestie van de heer Kremers is “weerstandsreserve”).
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel mdv dat de leden van de RPP er niet mee kunnen instemmen dat het college onder voorwaarden over specifiek genoemde bestemmingsreserves mag beschikken tot een bedrag van €50.000,-

11. Voorstel mbt plaatsing plateautraplift in sporthal De Hekel
Zaalvoetbalteam BTB Fire&Medical Support heeft een verzoek ingediend om de toegankelijkheid van sporthal de Hekel te verbeteren door midel van het plaatsen van een traplift. Daarop heeft dit voorstel betrekking.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers.
De fractie RPP dient het volgende amendement in.

“De raad van de gemeente Landerd
Gelezen het voorstel van het college met betrekking tot “Verbetering toegankelijkheid sporthal de Hekel (ag 11);
Gelet op de tijdens de vergadering gehouden discussie;
BESLUIT
te wachten totdat definitief bekend is waar het nieuwe kindcentrum wordt gebouwd, en vervolgens terug te komen met dit voorstel.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd van 31 januari 2013.
Fractie RPP”

Het amendement wordt na bespreking ingetrokken.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

12. Delegatieverordening en –register 2013
In 1994 is de delegatieverordening Landerd vastgesteld. Dit voorstel heeft betrekking op de herziening en actualisering van de delegatieverordening met bijbehorend delegatieregister en toelichting.
Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester.
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.20 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,          de voorzitter,

J.A.G. Huijs       W.C. Doorn-van der Houwen