Besluitenlijst raadsvergadering 26 januari 2012


Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 26 januari 2012

Aanwezig:

voorzitter               W.C.Doorn-van der Houwen
griffier                    J.A.G.Huijs
leden                     P.M.Kremers
                               R.F.A. van Schaijk
                               G.L.J.Werring (v.a. 19.50 uur)
                               H.W. van den Broek (v.a. 19.45 uur)
                               J.W.A. Pijnappels
                               M.T.G. van Gerwen
                               C.W.M. Zwaans
                               S.Reitsma
                               C.A.M. Dirks
                               M.M.M.J. de Klein
                               R.W.M. Böhmer
                               M.M.J.Jeurissen
                               N.J.P. Egtberts
                               P.H.G.J.M. Jonkergouw
overige
aanwezigen        J.A.J. Lenssen(secretaris)
                              P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                              H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                              H.L.J.M. van Dongen (wethouder)

Afwezig:               B.A.Maathuis(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “ ►teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Spreekrecht voor het publiek
Op grond van het “Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd” wordt –binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Achtereenvolgens maken de heer Willems, de heer Catsburg en mevrouw Kieboom gebruik van het spreekrecht voor het publiek, allen met betrekking tot agendapunt 8.

3. Trekking stemmingscijfer
De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen
De naam van de heer Werring wordt getrokken zodat een eventuele stemming bij hem begint.

4. Vaststelling agenda
Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad
stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december 2011
De vermelde Besluitenlijst wordt ter vaststelling aangeboden. De Besluitenlijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt de heer Egtberts wanneer de tijdens de vergadering door wethouder Van Dongen gedane toezeggingen met betrekking tot “krimp” en met betrekking tot het “verkeersonderzoek kindcentrum” worden nagekomen. De voorzitter beantwoordt de vragen door te citeren uit de “actuele lijst van afspraken en toezeggingen Voorbereidende Vergaderingen en Raadsvergaderingen”.

6. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen
a. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld wat daarmee te doen, bij voorbeeld “voor kennisgeving aannemen” of “om advies in handen van het college stellen”. Voor het geval een raadslid over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering.
b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk aangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuurlijk portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raadsleden thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen te stellen.
Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht.
c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de onder “a” vermelde lijst geplaatst. Slechts in dringende gevallen worden collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen te doen.

De collegeleden zijn –elk voor een gedeelte- bestuurlijk portefeuillehouder
Ad a: De ingekomen stukken, vermeld onder “a t/m jj”, worden (in dit stadium) voor kennisgeving aangenomen, het stuk, vermeld onder “kk” wordt om advies in handen van het college gesteld, en ten aanzien van het stuk, vermeld onder “ll” wordt besloten dat er vanuit de raad geen opmerkingen richting Rekenkamercommissie Landerd zijn mbt de onderwerpen die zij hebben aangegeven.
Ad b: De heer Werring heeft een dringende vraag n.a.v. het antwoord van het college op zijn vraag aan het college hoe het tijdspad eruit ziet mbt verkeersonderzoek kindcentrum Zeeland. Afgesproken wordt dat de heer Werring e.e.a. in het presidium aan de orde kan stellen.
Ad c: er zijn geen dringende mededelingen van het college

7. Vaststelling bestemmingsplan Kern Reek
De gemeente Landerd is bezig met het actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen. Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van het bestemmingsplan Kern Reek. Het bestemmingsplan komt in de plaats van 5 geldende bestemmingsplannen in Reek.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
De voorzitter geeft op voorhand de volgende wijziging mbt het voorstel aan:
“Bij de vaststelling dient een aanpassing plaats te vinden vanwege een geconstateerde onvolkomenheid. Het betreft een aanpassing in de toelichting en een aanduiding op de plankaart over de rijksmonumenten Heijtmorgen 7,9,9a en Rozenlaan 7 die abusievelijk niet de aanduiding WR-C (waarde cultuurhistorie) hebben gekregen. Deze worden alsnog opgenomen. Dit betekent ook dat bij de beantwoording van de zienswijze ten aanzien van Heijtmorgen 9a moet worden gelezen dat deze woning wel een rijksmonument is”
Vervolgens wordt tijdens de beraadslagingen door de fracties Progressief Landerd en RPP het volgende amendement ingediend:

” (Amendement van RPP en Progressief Landerd m.b.t. vaststelling bestemmingsplan Kern Reek)

De raad van de gemeente Landerd

Gelezen het voorstel van het college met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan Kern Reek (ag 7);

Gelet op de tijdens de vergadering gehouden discussie, specifiek waar het gaat om de begrenzing van het plangebied ter hoogte van het perceel Langstraat 2 en 2a (bosperceel met karakteristieke boerderij);

BESLUIT:

In te stemmen met het voorstel van het college met dien verstande dat, in afwijking van het dienaangaande gestelde in de Nota zienswijzen, het perceel Langstraat 2 en 2a niet in dit bestemmingsplan wordt opgenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd van 26 januari 2012.

Fractie RPP Fractie Progressief Landerd”

Het amendement wordt in stemming gebracht.
Voor het amendement stemmen de raadsleden Werring, Van den Broek, Jeurissen, Zwaans, Kremers, Jonkergouw, Reitsma, Dirks, De Klein, Böhmer, Van Schaijk, Pijnappels, Egtberts en Van Gerwen, tegen het amendement stemt niemand, zodat het amendement met 14 stemmen voor en 0 stemmen tegen is aangenomen.
De raad besluit overeenkomstig het aldus geamendeerde, aan het begin van de vergadering gecorrigeerde, voorstel van het college.

8. Raadsvoorstel mbt ontheffingen artikel 9.6 Verordening ruimte (voorstel is nagezonden)
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) hebben op 20 december 2011, verzonden 21 december 2011, een tweetal (instemmende) ontwerpbesluiten nav gevraagde ontheffingen voor uitbreiding van bouwblokken voor intensieve veehouderijen genomen. Het college kan gedurende zes weken zijn zienswijze tav deze ontwerpbesluiten naar voren brengen. Tevens hebben GS een zestal gevraagde ontheffingen voor uitbreiding van bouwblokken voor intensieve veehouderijen geweigerd . Tegen die weigeringen kan de gemeenteraad gedurende zes weken een bezwaarschrift indienen. Daarop heeft het voorliggend voorstel betrekking.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt geeft de fractievoorzitter van de RPP aan dat zijn fractiegenoot mevrouw Van Gerwen vanwege de zakelijke belangen die zij heeft bij dossiers die behandeld worden bij dit voorstel niet meedoet aan de beraadslagingen en de stemmingen mbt dit voorstel.
Na de behandeling van het voorstel sluit de voorzitter, met instemming van de raad, met de volgende constatering af:
De discussie is gegaan over De Steeg 4.
De raad heeft mbt de andere onderdelen van het collegevoorstel geen opmerkingen.
Rond de voorgenomen ontheffing van de provincie mbt de Steeg 4 is in de raad discussie geweest. De RPP-factie zegt, op grond van de discussie de vorige keer mbt de motie maar ook mbt de opstelling, van mening te zijn dat we wel een zienswijze moeten inbrengen. De overige partijen zeggen: de motie is bekend, de echte beoordeling komt later terug bij het bestemmingsplan en op dit moment hoeft er op dat gebied mbt de motie verder geen actie te worden ondernomen richting provincie mbt een zienswijze mbt De Steeg 4. De raad ondersteunt het voorstel om geen zienswijzen/bezwaarschriften in te dienen.

9. Vaststelling verordening maatschappelijke ondersteuning 2012
Sedert 2007 geldt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
In verband met de uitvoering van de Wmo stelt het college voor de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 vast te stellen. De verordening is in regionaal verband voorbereid op basis van een nieuwe modelverordening van de VNG
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

10. Raadsvoorstel mbt aanpassing van acht verordeningen ivm wetswijziging per 1 januari 2012
Op 1 januari 2012 treedt de “Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden” (kortweg: Wet Aanscherping WWB) in werking. Als gevolg daarvan dient een achttal verordeningen te worden aangepast. Daartoe dient dit voorstel.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

11. Raadsvoorstel mbt aanpassing verordening Wet Kinderopvang
De Wet kinderopvang is gewijzigd, en in de geldende verordening Kinderopvang gemeente Landerd zijn zaken vastgelegd die in de praktijk niet praktisch uitvoerbaar zijn. Om die redenen stelt het college de raad voor om een aangepaste verordening vast te stellen
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

12. Aanpassing legesverordening en bijbehorende tarieventabel
Uw raad heeft op 15 december 2011, in vervolg op de vaststelling van de Programmabegroting 2012, de belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabel vastgesteld. Onlangs is gebleken dat er in de Legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel enkele foutjes staan. Als zodanig stelt het college voor de bij de stukken ter inzage liggende Legesverordening 2012 en de daarbij behorende tarieventabel 2012-2 vast te stellen.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.15 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,               de voorzitter,

J.A.G. Huijs             W.C. Doorn-van der Houwen

Te downloaden: