Besluitenlijst raadsvergadering 25 maart 2013

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 25 maart 2013

Aanwezig
:

voorzitter          W.C.Doorn-van der Houwen
griffier               J.A.G.Huijs

leden                P.M.Kremers
                          G.L.J.Werring (voorzitter bij ag 6 en 7)
                          H.W. van den Broek
                          J.W.A. Pijnappels
                          C.W.M. Zwaans
                          C.A.M. Dirks
                          M.M.M.J. de Klein
                          R.W.M. Böhmer
                          M.M.J.Jeurissen
                          P.H.G.J.M. Jonkergouw
                          B.A.Maathuis
                          A.W.M. de Louw
                          A.M.H. Wieland
                         W.C.M. Lemmers
                         S.Reitsma

overige
aanwezigen
                         P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                         H.G.Tindemans-van Tent (wethouder) 
                         H.L.J.M. van Dongen (wethouder)
                          J.A.J. Lenssen (secretaris)


(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “ ►teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Spreekrecht voor het publiek
Op grond van het “Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd” wordt –binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Achtereenvolgens maken de heren J.Willems, P.Catsburg en G. van Tiel gebruik van het spreekrecht voor het publiek. Zij doen dat mbt de intensieve veehouderij/LOG Graspeel

3. Trekking stemmingscijfer
De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen
De naam van de heer Wieland wordt getrokken zodat een eventuele stemming bij hem begint.

4. Vaststelling agenda
Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad
stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Raadsvoorstel mbt vaststelling beleid in verband met de woningbouwopgave
In dit voorstel wordt de raad gevraagd in te stemmen met nieuw beleid ten aanzien van de woningbouwopgave, met als doel te komen tot een evenwichtige woningmarkt in Landerd in kwantitatieve en kwalitatieve zin.
Dit voorstel is ook aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 6 maart 2013.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
De fractie RPP dient de volgende twee amendementen in.
Amendement 1

“(Amendement 1 van RPP m.b.t. het raadsvoorstel “Beleid in verband met woningbouwopgave”)
De raad van de gemeente Landerd, bijeengekomen op maandag 25 maart 2013,

Gelezen het voorstel van het college m.b.t. vaststellen van nieuw beleid ten aanzien van de woningbouwopgave, met als doel te komen tot een evenwichtige woningmarkt in Landerd in kwantitatieve en kwalitatieve zin (ag 5);

In aanmerking nemende:
- dat de gemeenteraad van Landerd afwegingen wil kunnen maken op zorgvuldig ruimte gebruik.
- dat de gemeenteraad nog geen inzicht heeft op de woningbehoefte en deze wil meekunnen nemen in haar afwegingen waar en welke woningen opgenomen moeten worden in de woningbouwopgave.
- dat de gemeenteraad in beginsel bevoegd is om van bestuurlijke afspraken af te wijken, mits deze worden gemotiveerd.


Overwegende, dat de gemeenteraad het bevoegd orgaan is waarin de kaders worden vastgesteld en uitvoering kan worden gedaan aan haar controlerende taak.
Elke vorm van willekeur wil voorkomen en een brede toetsing noodzakelijk acht ten aanzien van zowel financiële als ruimtelijke aspecten.
De besluitvorming niet wil laten gelden onder een mandaatbesluit of collegebesluit.


BESLUIT:
In te stemmen met het voorliggend voorstel van het college, met dien verstande dat elke omgevingsvergunning waarin in voorstel 3, 4 en 5 medewerking dan wel in aangepaste vorm wenst op te nemen om in procedure te brengen, eerst voor goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeente Landerd.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd van 25 maart 2013

Fractie RPP
Harold van den Broek”

Amendement 2

“(Amendement 2 van RPP m.b.t. het raadsvoorstel “Beleid in verband met woningbouwopgave”)
De raad van de gemeente Landerd, bijeengekomen op maandag 25 maart 2013,

Gelezen het voorstel van het college m.b.t. vaststellen van nieuw beleid ten aanzien van de woningbouwopgave, met als doel te komen tot een evenwichtige woningmarkt in Landerd in kwantitatieve en kwalitatieve zin (ag 5);

In aanmerking nemende:
- dat de gemeenteraad van Landerd tegen over haar inwoners een plicht heeft om o.a. wat volkhuisvesting en ruimtelijke aspecten betreft de opvang en mantelzorg mogelijk te maken.
- dat oudere de kans hebben om binnen een vertrouwde woon omgeving de mogelijkheid en ruimte kunnen krijgen om hieraan invulling te kunnen geven.
- dat woningsplitsing een vorm kan bieden aan deze mantelzorg voorziening.


Overwegende, dat de gemeenteraad hier geen barricades wil opwerpen, maar juist stimulerende maatregelen wil treffen, willen we het volgende besluiten:


BESLUIT:
In te stemmen met het voorliggend voorstel van het college, met dien verstande dat we een nieuwe voorstel willen toevoegen:

8. aan de inrichting en splitsing van woningen ten behoeve van de mantelzorg medewerking wordt gegeven.
Deze ontwikkeling mag niet worden afgewogen en afgewezen in het kader van toename woningvoorraad, daarbij is het ondergeschikt of deze is opgenomen in de Woningbouwmatrix gemeente Landerd dd. 8 januair 2013.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd van 25 maart 2013

Fractie RPP
Harold van den Broek”


►Mbt amendement 1 geeft wethouder Van Dongen aan dat woningsplitsing in de zin van bijwonen nu al mogelijk is en als zodanig geen probleem is, en dat woningsplitsing in de zin van een aparte woning erbij wel een probleem is. Mbt amendement 2 zegt wethouder Van Dongen toe dat hij zal overleggen met de raad. Het college zal het beleid hoe omgegaan wordt met de vergunningen mbt harde en zachte capaciteit bij de raad brengen.
Vervolgens worden beide amendementen, gelet op de toelichting/toezeggingen van de wethouder, door de RPP ingetrokken en besluit de raad unaniem overeenkomstig het voorstel van het college.

6. Behandeling rapport onderzoekscommissie gemeenteraad Landerd mbt kwestie geitenstal (de behandeling van dit agendapunt gebeurt onder voorzitterschap van de waarnemend raadsvoorzitter, de stukken zijn nagezonden)
De gemeenteraad heeft op 20 september 2012 op grond van artikel 155a van de Gemeentewet een onderzoekscommissie uit de raad ingesteld om onderzoek te doen mbt de kwestie geitenstal Langstraat 4, Zeeland. Thans wordt het rapport van de onderzoekscommissie met de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen ter instemming voorgelegd aan de raad. Aansluitend wordt voorgesteld de onderzoekscommissie op te heffen.
De voorzitter van de onderzoekscommissie, de heer Böhmer, geeft een inleiding. Er worden geen informatieve vragen gesteld.
Vervolgens wordt overeenkomstig het voorstel van de onderzoekscommissie achtereenvolgens besloten om
1.kennis te nemen van het voorliggend onderzoeksrapport met de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen,
2a. uit te spreken dat de onderzoekscommissie aan de onderzoeksopdracht heeft voldaan, en
2b. de onderzoekscommissie op te heffen.

Tijdens de behandeling van onderdeel 3 van dit agendapunt worden de volgende vier moties ingediend:

Motie 1

“(Motie 1 van de RPP m.b.t. het raadsvoorstel nr. 6: “Behandeling rapport onderzoekscommissie gemeenteraad Landerd mbt kwestie geitenstal”)


De raad bijeen in vergadering van 25 maart 2013;

Overwegende dat:

Bij de behandeling van het dossier “geitenstal” duidelijk is geworden dat documenten van essentieel mailverkeer in eerste instantie ontbraken bij de stukken voor de enquêtecommissie.

Deze stukken pas na een door de commissie zelf verzonden verzoek - via de provincie - ter beschikking werden gesteld;

Dat deze stukken relevante informatie bevatten, met name ten aanzien van aangrijpingspunten op het gebied van volksgezondheid in relatie tot het weigeren van een milieuvergunning;

Voor het functioneren van de democratie duidelijke en volledige informatieverstrekking van principieel belang is;

Bij de inzet van het zwaarste middel wat de gemeenteraad heeft om zaken te onderzoeken het niet volledig informeren van de commissie hoogst merkwaardig is;


Stelt vast dat:

De enquêtecommissie ten aanzien van het ontbreken van dit mailverkeer opmerkt

CITAAT ENQUETECOMMISSIE

“Afgezien van de vraag hoe dit kon gebeuren, keurt de commissie dit wel af en heeft hierop grote kritiek, omdat om alle relevante stukken was gevraagd bij de aanvang van het onderzoek”

EINDE CITAAT

Besluit:

De handelswijze van het College t.a.v. het verstrekken van het mailverkeer af te keuren en hierop grote kritiek te hebben.
Fractie RPP
Willy Lemmers”

Motie 2

“(Motie 2 van de RPP m.b.t. het raadsvoorstel nr. 6: “Behandeling rapport onderzoekscommissie gemeenteraad Landerd mbt kwestie geitenstal”)


De Raad in vergadering bijeen op 25 maart 2013.

In overweging nemende dat:

De gemeente Landerd in de jaren 2007-2010 getroffen werd door een Q-koorts epidemie die leidde tot grote maatschappelijke onrust;

Op initiatief van de burgemeester van gemeente Landerd de grote zorgen over de gezondheidsaspecten medio 2009 hebben geleid tot ministerieel bezoek;

Ondanks een poging vanuit de afdeling Welzijn de gezondheidsaspecten onder de aandacht te brengen er door de leiding van de afdeling, noch door de wethouder Welzijn onderzoek is geïnitieerd naar de mogelijkheden om de milieuvergunning te stuiten op basis Wet op de Publieke Gezondheid;

Dat het voormalig College, ook na duidelijke handreikingen van de provincie over het weigeren van de milieuvergunning in relatie tot gezondheidsaspecten, niet heeft besloten om “ongebaande paden” te bewandelen en over te gaan tot weigering van de milieuvergunning;

Stelt vast dat:

Er op het gebied van gezondheidsaspecten wel degelijk mogelijkheden lagen voor het voeren van lokaal beleid en dat door de provincie in dit kader handreikingen hieromtrent zijn verstrekt.

CITAAT ENQUETECOMMISSIE

“in het licht van de omstandigheden kunnen we spreken van een ernstige fout”

EINDE CITAAT

Besluit:

De handelswijze van het vorige College bij het verlenen van de milieuvergunning, en in het bijzonder van de verantwoordelijk wethouder Raaijmakers, af te keuren.

Fractie RP

Willy Lemmers”

Motie 3

“(Motie 3 van de RPP m.b.t. het raadsvoorstel nr. 6: “Behandeling rapport onderzoekscommissie gemeenteraad Landerd mbt kwestie geitenstal”)

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 25 maart 2013

Overwegende dat:

Nadat het de gemeenteraad medio 2012 duidelijk was geworden dat er een bouwvergunning was verleend voor de bouw van een geitenstal aan de Langstraat 4 er door het College van B. en W. keihard is toegezegd dat alle liggende vergunningen op het gebied van de intensieve veehouderij kritisch zouden worden gevolgd en bekeken

Constaterende dat:

Dat medio oktober 2012 een bouwvergunning is verleend voor de bouw van een etagestal aan de Zeelandsedreef 28 (tijdens de behandeling gecorrigeerd in 31), een ontwikkeling die haaks staat op het provinciaal verbodsbeleid;

de enquêtecommissie constateert dat een herhaling van de casus Langstraat 4 ook nu nog zonder meer mogelijk is;

Besluit:

Op basis van bovengenoemde constateringen de vergunningverlening voor de etagestal ten stelligste af te keuren

Fractie RPP
Willy Lemmers”

Motie 4

“De fractie Progressief Landerd dient de volgende motie in (motie 4):

De gemeenteraad van Landerd, in vergadering bijeen op maandag 25 maart 2013, kennis genomen hebbend van het eindrapport van de raadsenquête naar de besluitvorming inzake vergunningverlening voor de geitenstal aan de Langstraat 4 te Zeeland;

constaterende dat:
- de raadsenquêtecommissie heeft vastgesteld dat volksgezondheid geen afwegingsaspect was bij besluitvorming rondom vergunningaanvragen;
- het aan een integrale aanpak ontbrak;
- de raadsenquêtecommissie concludeert dat niet is uitgesloten dat een herhaling van een dergelijke casus mogelijk is;
- de raad vanuit haar kaderstellende taak een rol had kunnen spelen;
- de GGD Nederland een afstandsadvies heeft gegeven om daarmee gemeenten handvatten te bieden om gezondheidsbeleid beter te kunnen meewegen bij de besluitvorming inzake beleid rond de intensieve veehouderij;

overwegende dat:
- er veel discussie is over de intensieve veehouderij die vaak in de nabijheid van woongebieden is gevestigd;
- zorgen over de volksgezondheid daarbij één van de aspecten is;
- de uitbraak van de Q-koorts de ongerustheid over de gezondheidsrisico’s verder heeft versterkt;
- er nabij intensieve veehouderijen hogere concentraties fijn stof, endotoxinen en veespecifieke MRSA-bacterie zijn gemeten met mogelijk negatieve gezondheidseffecten;
- de Gezondheidsraad in haar rapport “Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen” adviseert dat de minimumafstand tussen veehouderijbedrijven en woningen om een lokale afweging vraagt;
- de Gezondheidsraad daarbij vaststelt dat ook de risicopercepties, geurhinder en de zorgen van mensen tellen;
- het voor de hand ligt dat de wijze waarop vergunningverlening heeft plaatsgevonden bij de geitenstal aan de Langstraat 4 in Zeeland en de etagestal aan de Zeelandsedreef 31 in Schaijk deze zorgen onder de mensen heeft vergroot;
- gezien onze geschiedenis met de Q-koorts en de onrust over verleende vergunningen, de lokale situatie het in Landerd rechtvaardigt om op grond van het voorzorgsprincipe minimumafstanden tussen veehouderijen en woningen vast te stellen;
- gezien de geschiedenis in Landerd, de volksgezondheid, zonodig vanuit het voorzorgsprincipe, altijd leidend dient te zijn bij ontwikkeling van beleid rondom de intensieve veehouderij;
- met deze motie inhoud wordt gegeven aan het aspect “lering trekken voor de toekomst”;

besluit,
- volksgezondheid als uitgangspunt te nemen bij beleid rondom intensieve veehouderij;

en draagt het college op,
- het in deze motie geformuleerde besluit en overwegingen te verwerken in het in ontwikkeling zijnde en toekomstig beleid;

en gaat over tot de orde van de dag.


Progressief Landerd”


Tijdens de behandeling van onderdeel 3 van het voorstel wordt, na de indiening van de moties, de vergadering op verzoek van Progressief Landerd geschorst.

Na opheffing van de schorsing wordt besloten om de reactie van het college mbt de in eerste instantie door de raadsfracties gegeven/te geven politiek/bestuurlijke mening over een en ander door te schuiven naar agendapunt 7, inclusief de stemming over de moties. De doorschuiving naar agendapunt 7 geldt ook voor onderdeel 4, te weten “het college opdracht te verstrekken om een notitie voor de raad te maken waarin met betrekking tot de in het rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen concreet wordt aangegeven welke acties het college gaat ondernemen”.
Nadat de partijen bij onderdeel 3 hun mening hebben gegeven mbt de ingediende moties wordt dit agendapunt afgesloten.

7. Eerste reactie college mbt rapport onderzoekscommissie gemeenteraad Landerd mbt kwestie geitenstal (de behandeling van dit agendapunt gebeurt onder voorzitterschap van de waarnemend raadsvoorzitter)
Thans wordt het college gelegenheid gegeven een eerste reactie te geven op het onderzoeksrapport met de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen, waarmee de raad bij agendapunt 5 heeft ingestemd. Die reactie wordt door de raad kort besproken, en er worden afspraken gemaakt over het vervolg.
Bestuurlijk portefeuillehouder is het college.
Begonnen wordt met het college gelegenheid te geven te reageren op de bij agendapunt 6 door de raad in eerste instantie gegeven politiek/bestuurlijke mening over een en ander, inclusief de ingediende vier moties.
►Wethouder Van Dongen geeft daarbij aan dat het college in kan stemmen met de door Progressief Landerd ingediende vierde motie.
►In aanvulling op haar eerdere opmerking namens het college dat het college met de door de raad bedoelde concrete notitie komt zegt de burgemeester naar aanleiding van een daartoe strekkende vraag mbt aanbeveling 11 (protocol ontwikkelen voor overdracht bestuurlijke portefeuilles) toe dat het college in de notitie concreet zal aangeven hoe e.e.a. in de toekomst vormgegeven wordt.
Na de afronding van het onderdeel “geven politiek/bestuurlijke mening over een en ander” worden, na een korte schorsing op verzoek van de RPP, de vier moties in stemming gebracht.

Voor de eerste motie (RPP) stemmen de raadsleden Lemmers, De Louw, Van den Broek en Werring, tegen de motie stemmen de raadsleden Wieland, Böhmer, Pijnappels, Jeurissen, Maathuis, Zwaans, Kremers, Jonkergouw Reitsma, Dirks en De Klein, zodat de motie met 4 stemmen voor en 11 stemmen tegen is verworpen.

Voor de tweede motie (RPP) stemmen de raadsleden Lemmers, De Louw, Van den Broek en Werring, tegen de motie stemmen de raadsleden Wieland, Böhmer, Pijnappels, Jeurissen, Maathuis, Zwaans, Kremers, Jonkergouw Reitsma, Dirks en De Klein, zodat de motie met 4 stemmen voor en 11 stemmen tegen is verworpen.

Voor de derde motie (RPP) stemmen de raadsleden Lemmers, De Louw, Van den Broek en Werring, tegen de motie stemmen de raadsleden Wieland, Böhmer, Pijnappels, Jeurissen, Maathuis, Zwaans, Kremers, Jonkergouw Reitsma, Dirks en De Klein, zodat de motie met 4 stemmen voor en 11 stemmen tegen is verworpen.

Voor de vierde motie (Progressief Landerd) stemmen de raadsleden Wieland, Böhmer, Pijnappels, Lemmers, De Louw, Van den Broek en Werring Jeurissen, Maathuis, Zwaans, Kremers, Jonkergouw Reitsma, Dirks en De Klein, tegen de motie stemt niemand, zodat de motie met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen is aangenomen.

Vervolgens besluit de raad unaniem overeenkomstig onderdeel 4 van het voorstel om het college opdracht te verstrekken om een notitie voor de raad te maken waarin met betrekking tot de in het rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen concreet wordt aangegeven welke acties het college gaat ondernemen.

Dat gebeurt middels een hoofdelijke stemming, waarbij de raadsleden Wieland, Böhmer, Pijnappels, Lemmers, De Louw, Van den Broek en Werring Jeurissen, Maathuis, Zwaans, Kremers, Jonkergouw Reitsma, Dirks en De Klein voor stemmen, en niemand tegen stemt, zodat bedoeld onderdeel van het voorstel met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen is aangenomen.

Vervolgens draagt de waarnemend voorzitter het voorzitterschap weer over aan de voorzitter.

8. Sluiting
De voorzitter sluit, met een korte speech, deze voor haar laatste raadsvergadering om ca. 23.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,             de voorzitter,

J.A.G. Huijs          M..C. Bakermans