Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2012

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 24 mei 2012

Aanwezig:

voorzitter                   W.C.Doorn-van der Houwen
griffier                       J.A.G.Huijs
leden                        P.M.Kremers
                                  R.F.A. van Schaijk 
                                  G.L.J.Werring
                                  H.W. van den Broek
                                 J.W.A. Pijnappels
                                 C.W.M. Zwaans
                                 S.Reitsma
                                 C.A.M. Dirks
                                 M.M.M.J. de Klein 
                                 R.W.M. Böhmer
                                 M.M.J.Jeurissen
                                 N.J.P. Egtberts
                                 P.H.G.J.M. Jonkergouw
                                 B.A.Maathuis
                                 A.W.M. de Louw
overige
aanwezigen           J.A.J. Lenssen(secretaris)
                                 P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                                 H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                                 H.L.J.M. van Dongen (wethouder)(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “► teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Spreekrecht voor het publiek
Op grond van het “Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd” wordt –binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Achtereenvolgens maken de heren De Rooij, Catsburg en Cuppen gebruik van het spreekrecht voor het publiek, allen mbt het onderwerp “Kwestie bouw geitenstal op perceel Langstraat 4 te Zeeland”.

3. Trekking stemmingscijfer
De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen
De naam van de heer Dirks wordt getrokken zodat een eventuele stemming bij hem begint.

4. Vaststelling agenda
Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad
stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld in die zin dat op verzoek van Progressief Landerd als agendapunt 5A wordt toegevoegd “Kwestie bouw geitenstal op perceel Langstraat 4 te Zeeland”.
Progressief Landerd legt in dat verband uit waarom zij, in tegenstelling tot de eerdere bedoeling, in dit stadium alsnog niet een open en transparant debat willen houden over deze kwestie, en zij bij het toegevoegd agendapunt het voorstel zullen doen zsm een raadsenquête te starten.

5. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 april 2012
De vermelde Besluitenlijst wordt ter vaststelling aangeboden. De Besluitenlijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De besluitenlijst van de raadsvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

5A (toegevoegd agendapunt)
Kwestie bouw geitenstal op perceel Langstraat 4 te Zeeland
Progressief Landerd stelt voor in deze zsm een raadsenquête te starten teneinde meer transparantie te bieden over de gang van zaken.
Tijdens de behandeling van dit agendapunt is de vergadering twee maal geschorst geweest, een maal op verzoek van de heer de Klein voor het maken en indienen van een motie mbt de geitenstal, en een maal op voorstel van de voorzitter voor het intern bespreken van die motie.
De uiteindelijke tekst van de motie luidt als volgt:

“Motie

De gemeenteraad van Landerd, bijeen op donderdag 24 mei 2012,

Met inachtneming van verleende bouwvergunning voor een geitenstal aan de Langstraat te Zeeland,

Overwegende,
- dat de verleende vergunning strijdig is met de (intentie van de) bouwstop voor geitenstallen zoals de Provincie Noord-Brabant deze afgekondigd heeft in december 2009;
- dat de verleende vergunning tevens strijdig is met de ‘pas op de plaats’ die zowel gemeenteraad als college hebben uitgesproken begin 2010 waar het ging over uitbreiding van geitenstallen;
- dat het juridisch advies van de landsadvocaat lijkt af te wijken van het advies dat door de provincie is ingewonnen;
- dat blijkens de berichtgeving de juristen van de provincie menen dat vernietiging kansrijk is.

Draagt de burgemeester op:
- in overleg te treden met de provincie en te onderzoeken of zij van haar bevoegdheid gebruik moet maken om deze vergunning voor te dragen voor vernietiging. Daarbij dient te worden betrokken de juridische adviezen die zijn ingewonnen door de provincie en het definitief advies op alle gevraagde onderdelen van de landsadvocaat.

- Zolang de provinciale bouwstop voortduurt alle andere mogelijkheden te onderzoeken die leiden tot het voorkomen van uitbreiding op Langstraat 4.

En gaat over tot de orde van de dag.

Progressief Landerd”

►De voorzitter zegt toe dat het college voor belangstellenden, mensen met Q-koorts en mensen die daar bezorgd over zijn een informatieavond zal beleggen, b.v. samen met de GGD.

Vervolgens wordt de hiervoor beschreven aangepaste motie is in stemming gebracht.
Voor de aangepaste motie stemmen de raadsleden Dirks, de Klein, Böhmer, van Schaijk, Pijnappels, Egtberts, de Louw, Werring, van den Broek, Jeurissen, Maathuis, Zwaans, Kremers, Jonkergouw en Reitsma, tegen de motie stemt niemand, zodat de motie met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen is aangenomen.
Tenslotte wordt wat betreft het voorstel in deze een raadsenquête ex artikel 155a Gemeentewet te starten unaniem besloten dat een voorbereidingscommissie wordt ingesteld die als taak heeft de procedure tot het houden van een raadsenquête voor te bereiden. In dat kader wordt tevens besloten dat iedere raadsfractie tbv de startbijeenkomst van die voorbereidingscommissie twee raadsleden zal afvaardigen, en dat bij de startbijeenkomst de bemensing van de voorbereidingscommissie wordt vastgesteld. Ook wordt besloten dat de raadsgriffier het proces verder gaat ondersteunen, mdv dat in het verder verloop van de procedure helder wordt hoe ver dat gaat.

6. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen
a. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld wat daarmee te doen, bij voorbeeld “voor kennisgeving aannemen” of “om advies in handen van het college stellen”. Voor het geval een raadslid over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering.
b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk aangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuurlijk portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raadsleden thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen te stellen.
Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht.
c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de onder “a” vermelde lijst geplaatst. Slechts in dringende gevallen worden collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen te doen.

De collegeleden zijn –elk voor een gedeelte- bestuurlijk portefeuillehouder
Ad a: de ingekomen stukken worden (in dit stadium) voor kennisgeving aangenomen, met inachtneming van de bestuurlijke toezeggingen.
►Wethouder Raaijmakers zegt mbt “n” (evaluatie project Alcohol16 min” ) toe dat het college de onlangs tijdens een symposium gepresenteerde resultaten van het in deze gehouden onderzoek aan de raad zal doen toekomen.
►Wethouder Raaijmakers zegt mbt de maatschappelijke stage in relatie tot deelname verenigingen toe dat hij de beperkte deelname van verenigingen in het overleg Maatschappelijke Stage zal bespreken.
►Wethouder Tindemans zegt mbt “r” (handhavingsverzoek mbt perceel Molenaarstraat 2 Schaijk) toe dat e.e.a. 29 mei in het college besproken wordt en dat de briefschrijvers persoonlijk geïnformeerd worden over de beslissing.
Ad b: er zijn geen dringende vragen
Ad c: er zijn geen dringende mededelingen van het college

6A Raadsvoorstel mbt vaststelling verkeersnotitie Landerd 2012 (aangehouden in raadsvergadering van 19 april 2012)
In 1997 heeft de gemeenteraad de Verkeersknelpuntennotitie voor Landerd vastgesteld. Op grond van diverse ontwikkelingen is het gewenst om na 15 jaar het gemeentelijk verkeersbeleid te actualiseren. Daarop heeft het voorliggend raadsvoorstel betrekking,. Het voorstel is behandeld in de Voorbereidende Vergadering van 6 maart 2012.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

6B Raadsvoorstel mbt nota Archeologie gemeente Landerd (aangehouden in raadsvergadering van 19 april 2012)
Sinds de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg en de Wet ruimtelijke ordening dienen archeologische waarden volwaardig te worden meegewogen in ruimtelijke plannen. Om de bescherming van archeologische resten in balans te brengen met de overige maatschappelijke belangen, heeft het college er voor gekozen een gemeentelijk archeologiebeleid te formuleren. Ik dat kader ligt het raadsvoorstel mbt de Nota Archeologie gemeente Landerd en de Archeologische beleidskaart gemeente Landerd ter besluitvorming voor. Het voorstel is besproken in de Voorbereidende Vergadering van 7 maart 2012. Aangezien de inspraaktermijn mbt deze nota nog liep zijn de stukken 12 april 2012 aan u nagezonden
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

6C raadsvoorstel mbt beleidsplan schuldhulpverlening (aangehouden in raadsvergadering van 19 april 2012)
Met de komst van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening krijgen gemeenten een zorgplicht op het gebied van integrale schuldhulpverlening. In het bij het raadsvoorstel behorend beleidsplan schuldhulpverlening is verwoord hoe Landerd hieraan invulling wil geven.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers.
►Wethouder Raaijmakers zegt toe dat de schuldsanering met de kwartaalcijfers wordt meegenomen en dat daarbij inzichtelijk gemaakt wordt wat preventief en aan materiële dingen gedaan is. Tevens zegt hij toe dat er een noot bij de notitie komt mbt de mogelijkheden voor zelfstandigen.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

6D Raadsvoorstel mbt Verordening Klachtadviescommissie 2012 (aangehouden in raadsvergadering van 19 april 2012)
Voor de behandeling van klachten die betrekking hebben op gedragingen van bestuursorganen en degenen die onder hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn is het wenselijk een onafhankelijke commissie bestaande uit één persoon in te stellen. Voor het instellen van een klachtadviescommissie dient een verordening te worden vastgesteld. Daartoe dient dit voorstel.
Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester
Op voorhand geeft de voorzitter aan dat in het schema op pagina 4 van de verordening, middelste kolom, een na laatste hokje, wordt toegevoegd “waarnemend raadsvoorzitter”
De raad is unaniem akkoord met het aldus aangepaste voorliggende voorstel.

7. Centrumplan Schaijk
Thans komt de uitwerking van het Centrum Schaijk aan de orde. Dit onderwerp is ook besproken in de Voorbereidende Vergadering van 10 april 2012.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen.
De heer Jeurissen geeft aan dat de heer Maathuis niet mee doet aan de behandeling van dit voorstel omdat hij ook MKB-bestuurslid is.
►Wethouder van Dongen zegt toe op zo kort mogelijke termijn bij de raad terug te komen om de raad mee te nemen in hoe het proces verder zal gaan. Tevens zegt wethouder van Dongen toe dat, zo de termijnen die in het “spoorboekje” zijn opgenomen om een of andere reden niet lukken, de raad daarover geïnformeerd wordt.
►Wethouder van Dongen zal nog schriftelijk aangeven welke kosten tot op dit moment door de gemeente voor de project zijn gemaakt , en wat de te verwachten kosten zijn.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggend voorstel.

8. Raadsvoorstel mbt vaststelling van het bestemmingsplan RvR Noordhoek 2011
Het voorstel heeft betrekking op de vaststelling van een bestemmingsplan voor het het realiseren van een “ruimte voor ruimte”-woning aan de Noordhoek in Reek.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
De raad stemt unaniem in met het voorstel mdv dat de heer de Klein tijdens de afronding van dit agendapunt afwezig is.

Ordevoorstel
Het is inmiddels later dan 22.30 uur. Overeenkomstig voorstel van de voorzitter wordt besloten dat doorvergaderd tot 23.30 uur, zodat morgenavond niet teruggekomen hoeft te worden.

9. Raadsvoorstel Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan
Het huidige Gemeentelijk Riolering Plan 2008 heeft een looptijd tot 2012. Het voorliggende voorstel heeft betrekking op het vaststellen van het Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan 2012-2016. In het voorliggende plan is tevens invulling gegeven aan de verbrede gemeentelijke zorgplichten en wateropgaven.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel, mdv dat de vergaderdatum in het ontwerpbesluit wordt gecorrigeerd.

10. Raadsvoorstel mbt aankoop woning Rector van Gerwenstraat 7 te Zeeland
Het college stelt de raad voor om in het kader van toekomstige ontwikkelingen mbt het centrum van Zeeland de woning Rector van Gerwenstraat 7 van Mooiland Maasland te kopen.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
Het voorstel wordt in stemming gebracht.
Voor het voorstel stemmen de raadsleden Dirks, Egtberts, de Louw, Werring, van den Broek, Kremers, Jonkergouw en Reitsma, tegen het voorstel stemmen de raadsleden de Klein, Böhmer, van Schaijk, Pijnappels, Jeurissen, Maathuis en Zwaans, zodat het voorstel met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen is aangenomen.

11. Raadsvoorstel mbt beslissing op bezwaar Park Vastgoed
Door Park Vastgoed BV is een bezwaarschrift ingediend tegen het door de gemeenteraad genomen besluit d.d. 15 december 2011 tot weigering van een verzoek tot vaststelling van een bestemmingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van het perceel Vlasroot 47 in Zeeland. Daarop heeft dit voorstel betrekking.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 23.10 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,        de voorzitter,
J.A.G. Huijs      W.C. Doorn-van der Houwen