Besluitenlijst raadsvergadering 23 mei 2013

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 23 mei 2013

Aanwezig
:

voorzitter               M.C. Bakermans
griffier                   J.A.G.Huijs

leden                    P.M.Kremers
                              G.L.J.Werring
                              H.W. van den Broek
                              J.W.A. Pijnappels
                              C.W.M. Zwaans
                              C.A.M. Dirks
                              M.M.M.J. de Klein
                              R.W.M. Böhmer
                              B.A.Maathuis
                              A.W.M. de Louw
                              A.M.H. Wieland
                             N.J.P. Egtberts
                             S.Reitsma
                             M.M.J.Jeurissen

overige
aanwezigen
                             P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                             H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                             H.L.J.M. van Dongen (wethouder) 
                             J.A.J. Lenssen (secretaris)

Afwezig:              P.H.G.J.M. Jonkergouw(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “ ►teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en meldt dat de heer Jonkergouw afwezig is.

2. Spreekrecht voor het publiek
Op grond van het “Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd” wordt –binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.
De volgende personen maken achtereenvolgens gebruik van het spreekrecht voor het publiek, allen mbt agendapunt 12 (vaststelling bestemmingsplan Buitengebied): de heren Schröder, v.d. Akker (namens Jan Overeem), van Dijk (namens loonbedrijf van der Ven), Voet (namens ZLTO Landerd) en Willems

3. Trekking stemmingscijfer
De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen
De naam van de heer Dirks wordt getrokken zodat een eventuele stemming bij hem begint.

4. Vaststelling agenda
Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad
stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 25 maart en 18 april 2013
De vermelde Besluitenlijsten worden ter vaststelling aangeboden. De Besluitenlijsten zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

6. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen
a. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld wat daarmee te doen, bij voorbeeld “voor kennisgeving aannemen” of “om advies in handen van het college stellen”. Voor het geval een raadslid over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering.
b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk aangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuurlijk portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raadsleden thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen te stellen.
Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht.
c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de onder “a” vermelde lijst geplaatst. Slechts in dringende gevallen worden collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen te doen.

De collegeleden zijn –elk voor een gedeelte- bestuurlijk portefeuillehouder
Sub a:
►Mbt brief “m“(brief Nienke van Galen mbt speeltuintje) zegt wethouder Tindemans toe dat de brief wordt meegenomen in een project van de jeugdgemeenteraad over de inrichting van speeltuintjes. Wethouder Tindemans zal Nienke daar persoonlijk van op de hoogte stellen.
►Mbt brief “h” (brief ministerie BZK mbt vormgeving samenwerking) zegt wethouder Raaijmakers toe dat de brief die hij in dit kader vanmiddag ontvangen heeft morgen naar de raad doorgestuurd wordt.
De ingekomen stukken worden in dit stadium voor kennisgeving aangenomen.
Sub b:
De heer Pijnappels heeft een dringende vraag mbt natuurontwikkeling op de Maashorst in relatie tot de wijze waarop het onderhoud/de bosomvorming uitgevoerd wordt; hij wijst in dat verband naar rode en blauwe stippen op bomen.
De heer Werring spreekt zijn waardering richting de gemeente Landerd en de burgemeester in het bijzonder uit voor de aktie die vanuit de gemeente richting de Reekse gemeenschap is uitgezet mbt het familiedrama in Reek.
Tevens vraagt de heer Werring mbt de kwestie Van Tiel/gemeente mbt een vervolgprocedure aangaande een minnelijke schikking om te overwegen dat beide partijen een derde inschakelen om eruit te komen.
►Wethouder Tindemans zegt toe de raad en de bevolking te zullen informeren over de bosomvorming.
►Wethouder Van Dongen spreekt uit de gedachte van de heer Werring mbt de inschakeling van een derde door beide partijen te delen.
Sub c.: Er zijn geen dringende mededelingen van het college

7. Visie op wonen, welzijn en zorg in Landerd 2013
In 2009 is de eerste, door diverse partijen opgestelde, Landerdse Zorgvisie vastgesteld. Die visie is geëvalueerd, dit heeft geresulteerd in de voorliggende nieuwe visie. Het college stelt voor die vast te stellen. De nieuwe visie is ook in de Voorbereidende Vergadering van 6 maart 2013 aan de orde geweest.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers

De fractie Progressief Landerd dient de volgende motie in:
“Motie Visie op wonen, welzijn en zorg in Landerd 2013

De Gemeenteraad van Landerd in vergadering bijeen op donderdag 23 mei 2013,


Overwegende dat;
 Met de visie op wonen, welzijn en zorg in Landerd uitvoering wordt gegeven aan transformaties in het sociale domein;
 De wijze waarop de gemeente regie voert een belangrijke voorwaarde is voor de uitwerking van de visie

Constaterende dat;
In de visie op pagina 9 expliciet wordt gesteld dat de gemeente zich nog nadrukkelijker op moet gaan stellen als regisseur van wonen, zorg en welzijn, en er sprake is van een verschuivende krachtenveld waarbinnen sterke regie door de gemeente nodig is;

Is van mening dat,
en dat deze regierol sterker en explicieter tot uitdrukking dient te komen.

Draagt het college op;
de regierol concreet uit te werken om deze expliciet tot uitdrukking te laten komen en deze uitwerking ter kennisname te brengen aan de raad en daarna toe te voegen aan de actiepunten op pagina 13.

en gaat over tot de orde van de dag.

Progressief Landerd
23 mei 2013.”

►Tijdens de behandeling van het voorstel zegt wethouder Raaijmakers mbt het pilotproject van Pantein toe om, zodra er een evaluatie is, daarmee bij de raad terug te komen.
►Het college neemt de motie over.
De raad gaat unaniem akkoord met het voorliggende voorstel en de motie.

8. Verklaring van geen bedenkingen Heijtmorgen 44
Dit voorstel heeft betrekking op een bij het college ingekomen aanvraag om medewerking aan splitsing van de woning Heijtmorgen 44. De aanvraag dient aan de raad voorgelegd te worden voor het verkrijgen van een verklaring van geen bedenkingen. Daartoe dient dit voorstel.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

9. Vaststelling bestemmingsplan Noordhoek te Reek (Jij en Ik)
Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van een praktijkruimte (woon-werkpand) ten behoeve van een maatschappelijke voorziening aan de Noordhoek in Reek. Dit voorstel is ook aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 14 mei 2013.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

10. Kredietaanvraag voor haalbaarheidsonderzoek aanleg glasvezel in de gemeente Landerd
Voorgesteld wordt een krediet te voteren voor het verrichten van een onderzoek naar de mogelijkheden om in de gemeente Landerd een glasvezelnetwerk aan te leggen. Dit voorstel is ook aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 14 mei 2013.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans

Wethouder Tindemans zegt toe dat de heer Van Maaren en leden van de projectgroep glasvezelonderzoek naar de bijeenkomst op 18 juni over aanleg van glasvezelnetwerken zullen gaan.
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

11. Vaststellen Brandbeveiligingsverordening 2013
Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Per die datum is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken vervallen. Als gevolg daarvan dient de Brandbeveiligingsverordening te worden aangepast. Daartoe dient dit voorstel
Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

12. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied
Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Buitengebeid vast te stellen.
Dit plan is ook besproken in de Voorbereidende Vergadering van 10 april 2013.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
De fractie Progressief Landerd dient het volgende amendement in:

“Amendement

De gemeenteraad van Landerd, bijeen op donderdag 23 mei 2013,

Constaterende dat in het voorliggende bestemmingsplan m.b.t. duurzame locatie intensieve veehouderij het volgende is opgenomen:

1.39 duurzame locatie intensieve veehouderij:bestaand agrarisch bouwvlak met een zodanige ligging dat het zowel vanuit milieuoogpunt, in het bijzonder wat betreft ammoniak, geur, fijnstof en gezondheid voor mensen, als vanuit ruimtelijk oogpunt, in bijzonder wat betreft natuur, landschap en cultuurhistorie, aanvaardbaar is om het ter plaatse uit te breiden;

Overwegende dat:
hiermee onvoldoende wordt aangegeven op welke wijze de voor- en achtergrondbelasting van geur wordt getoetst

Stelt indachtig agendapunt 12, “vaststelling bestemmingsplan Buitengebied”vast met de volgende aanvulling op punt 1.39:

uit de onderbouwing van het initiatief dient te blijken dat er wordt voldaan aan de actuele voorgrondnormen en niet leidt tot overschrijding van de streefwaarden voor de achtergrondbelasting zoals deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld in de verordening/gebiedsvisie in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij.
Indien er al sprake is van een overbelaste situatie waaraan significant wordt bijgedragen, dan is bedrijfsuitbreiding alleen mogelijk indien de situatie na realisatie van de uitbreiding zodanig is verbeterd dat de geurbelasting van het betreffende bedrijf zodanig daalt dat deze gelijk is aan het deel van de overbelasting waarvoor het betreffende bedrijf verantwoordelijk was.

Progressief Landerd

wg M. de Klein”

►Na een schorsing geeft wethouder Van Dongen aan dat hij de complimenten mbt de prettige samenwerking zal overbrengen aan de organisatie, en dat hij zich kan vinden in de inhoud van het amendement, indien het, omgebouwd als motie, bij agendapunt 13 aan de orde komt. Alsdan zal e.e.a. in de notitie die over de locaties gaat verwerkt worden.
Progressief Landerd trekt vervolgens het amendement in.
De vergadering wordt nogmaals geschorst
►Wethouder Van Dongen bevestigt richting de heer Van den Broek dat de besproken juridische koppeling geborgd blijft in de beleidsnotities die worden vastgesteld, waarmee gewenste en ongewenste situaties gestuurd kunnen worden.
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel mdv dat de fractie RPP een stemverklaring heeft gegeven.

13. Voorstel tot vaststelling van de beleidsnota Duurzame locaties veehouderij
Het college stelt de raad voor bovenvermelde beleidsnota vast te stellen.
Dit onderwerp is laatstelijk besproken in de Voorbereidende Vergadering van 10 april 2013
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
Tijdens de behandeling van het voorstel worden de volgende amendementen en moties ingediend, en wordt de vergadering voor korte tijd geschorst:

Amendement 1

De gemeenteraad van Landerd, bijeen op donderdag 23 mei 2013,

Stelt indachtig agendapunt 13, “Voorstel tot vaststelling van de beleidsnota “Duurzame locaties veehouderij”, de notitie vast met dien verstande dat deze met betrekking tot paragraaf 2.2 Grondgebonden veehouderij wordt aangepast in die zin dat beleidsregel 3 wordt vervangen door de onderstaande tekst:

- Alvorens planologische medewerking wordt verleend aan een ontwikkeling van een grondgebonden melkrundveehouderij dient te zijn aangetoond dat er sprake is van een minimale huiskavel van 0,250 ha per koe of
- Dient men te beschikken over voldoende areaal grond voor ruwvoerproductie.
Daarvan is sprake wanneer minimaal 80% van het ruwvoer afkomstig is van gronden die zijn gelegen binnen een straal van 15 km om de betreffende bedrijfslocatie. Deze gronden moeten in eigendom zijn of daar moet een langjarige pacht (minimaal 4 jaar) voor gelden.

Progressief Landerd

wg M. de Klein”

►Wethouder Van Dongen legt uit waarom amendement 1 ontraden wordt. Hij geeft in dat verband aan dat de kleinere bedrijven op die wijze meer beperkt worden dan de grotere, terwijl dat niet de bedoeling is. De wethouder zegt toe te gaan bekijken hoe e.e.a. beter opgelost kan worden.
Vervolgens wordt amendement 1 ingetrokken.

Amendement 2

De gemeenteraad van Landerd, bijeen op donderdag 23 mei 2013.

stelt indachtig agendapunt 13, “Voorstel tot vaststelling van de beleidsnota “Duurzame locaties veehouderij”, de notitie vast met dien verstande dat deze met betrekking tot paragraaf 2.4.2 Maatlat Duurzame Veehouderij wordt aangepast in die zin dat in beleidsregel 5 de tekst: “de ruimtelijk relevante aspecten in” wordt geschrapt en dat na “de Maatlat Duurzame Veehouderij” wordt toegevoegd “waarin op ruimtelijk relevante aspecten gescoord moet worden”

Progressief Landerd

wg M. de Klein”

Amendement 2 is unaniem aangenomen.

Motie 1

De gemeenteraad van Landerd, bijeen op donderdag 23 mei 2013,

Constaterende dat in het vastgestelde bestemmingsplan m.b.t. duurzame locatie intensieve veehouderij het volgende is opgenomen:

1.39 duurzame locatie intensieve veehouderij:bestaand agrarisch bouwvlak met een zodanige ligging dat het zowel vanuit milieuoogpunt, in het bijzonder wat betreft ammoniak, geur, fijnstof en gezondheid voor mensen, als vanuit ruimtelijk oogpunt, in bijzonder wat betreft natuur, landschap en cultuurhistorie, aanvaardbaar is om het ter plaatse uit te breiden;

Overwegende dat:
hiermee onvoldoende wordt aangegeven op welke wijze de voor- en achtergrondbelasting van geur wordt getoetst

spreekt uit dat het college bij de behandeling van initiatieven met het volgende rekening dient te houden en als zodanig verwerkt in het kwaliteitskader buitengebied:

uit de onderbouwing van het initiatief dient te blijken dat er wordt voldaan aan de actuele voorgrondnormen en niet leidt tot overschrijding van de streefwaarden voor de achtergrondbelasting zoals deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld in de verordening/gebiedsvisie in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij.
Indien er al sprake is van een overbelaste situatie waaraan significant wordt bijgedragen, dan is bedrijfsuitbreiding alleen mogelijk indien de situatie na realisatie van de uitbreiding zodanig is verbeterd dat de geurbelasting van het betreffende bedrijf zodanig daalt dat deze gelijk is aan het deel van de overbelasting waarvoor het betreffende bedrijf verantwoordelijk was.

Progressief Landerd

wg M. de Klein”

Motie 1 is unaniem aangenomen.

Motie 2

De raad van de gemeente Landerd

Gelezen het voorstel van het college mbt vaststelling van de beleidsnota Grondgebonden agrarische bedrijven en duurzame locaties intensieve veehouderij (ag 12) (bedoeld is Duurzame locaties veehouderij, ag 13);

In aanmerking nemende:
- dat een verdere toename van het aantal landbouwhuisdieren in Landerd ongewenst is.
- dat de ontwikkeling naar een duurzame veehouderij gestimuleerd moet worden

Overwegende, dat de voorgestelde beleidsregels dit streven nog onvoldoende waarborgen.

Plafond in te stellen om zo te voorkomen dat het totale aantal landbouwhuisdieren per diersoort dat in Landerd wordt gehouden in de toekomst verder zal stijgen.

Volgens de gegevens van het CBS is het totaal aantal dieren de laatste jaren stabiel geworden, variërend tussen de 15 en 16 miljoen.

Daar staat wel tegenover dat:

- De aantallen dierrechten van Landerd gigantisch aan het stijgen zijn
- Er nog veel bouwruimte is waardoor op basis van de huidige Natuurbeschermingswet NbW juist soepel omgegaan wordt met de toekenning van dierrechten, indien er de juiste kwalitatieve technieken (luchtwassers) worden toepast.
- Deze ontwikkeling staat haaks op de uitkomsten in zowel de MER als de aanvullende MER, waarin juist gesteld wordt dat ondanks de beste technieken de ontstane significante toename Stikstof en ammoniak niet gecompenseerd worden.
- Door het wegvallen van quota in 2015 is de beheersbaarheid op het aantal landbouwdieren nog belangrijker geworden.
- De registratie van onze landbouwhuisdieren, zowel in soort als aantal, is goed geregeld en adequaat, waardoor we hier juist een goed kader en sturingsinstrument hebben op zowel ruimtelijke ontwikkelingen, geurnormen als volksgezondheid .

BESLUIT:

In te stemmen met het voorliggend voorstel van het college, met dien verstande dat tevens wordt besloten de mogelijkheid te onderzoeken tot het instellen van een plafond om zo te voorkomen dat het totale aantal landbouwhuisdieren (nge) dat in Landerd door veehouderijen wordt gehouden in de toekomst verder kan stijgen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd van 23 mei 2013

Fractie RPP

Harold van den Broek”

Motie 2 is unaniem aangenomen

De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

14. Sluiting
Alvorens de vergadering om ca. 23.30 uur op de gebruikelijke wijze te sluiten wordt door de raad stilgestaan bij het naderende afscheid van de gemeentebode, de heer Tinus Verstraten. De voorzitter spreekt de heer Verstaten namens de raad toe en onderstreept zijn woorden met een attentie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,                 de voorzitter,

J.A.G. Huijs              M.C. Bakermans