Besluitenlijst raadsvergadering 23 mei 2012

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 23 mei 2012

Aanwezig:

voorzitter                          W.C.Doorn-van der Houwen
griffier                               J.A.G.Huijs
leden                                P.M.Kremers
                                          R.F.A. van Schaijk
                                          G.L.J.Werring
                                          H.W. van den Broek
                                          J.W.A. Pijnappels (iets later)
                                          C.W.M. Zwaans
                                          S.Reitsma
                                          C.A.M. Dirks
                                          M.M.M.J. de Klein
                                          R.W.M. Böhmer
                                          M.M.J.Jeurissen
                                          N.J.P. Egtberts 
                                          P.H.G.J.M. Jonkergouw
                                          B.A.Maathuis
                                          A.W.M. de Louw
overige
aanwezigen                   J.A.J. Lenssen(secretaris)
                                         P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                                         H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                                         H.L.J.M. van Dongen (wethouder)(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “ ►teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Spreekrecht voor het publiek
Op grond van het “Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd” wordt –binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.

3. Trekking stemmingscijfer
De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen
De naam van de heer Maathuis wordt getrokken zodat een eventuele stemming bij hem begint.

4. Vaststelling agenda
Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad
stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Besluitvorming met betrekking tot de Kadernota 2013
De Kadernota 2013 (die reeds separaat is aangeboden) vormt een belangrijke basis voor de Programmabegroting 2013. In de Kadernota wordt inzicht gegeven in de huidige stand van zaken van bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling, alsmede een globale toekomstvertaling van het voorgestelde nieuwe beleid, van de te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen en de financiële gevolgen van beide. In de kadernota is tevens de eerste bestuursrapportage (Burap) van 2012 opgenomen.

Voorgesteld wordt de nodige besluiten te nemen omtrent de vaststelling van de Kadernota 2013, en het college uit te nodigen aan de hand daarvan de Programmabegroting 2013 inhoud te geven en in september 2012 aan te bieden aan de gemeenteraad.
De vaststelling van de Programmabegroting 2013 wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 november 2012.

Er is voor gekozen de politieke “algemene beschouwingen” bij gelegenheid van de
behandeling van dit agendapunt te houden. Om praktische redenen is afgesproken dat de partijen hun “technische vragen” mbt de Kadernota al voor de raadsvergadering aan het college stellen (en dat het college die ook voor de vergadering beantwoordt), zodat de algemene beschouwingen daarmee niet belast worden
a. Begonnen wordt met het (mondeling) per partij puntig uiteenzetten van hun visie m.b.t. de voorgelegde Kadernota 2013 (voor de onderdelen “a”en “b” in totaal 16 minuten per partij). De volgorde waarin partijen hun uiteenzetting mogen geven, wordt overigens door loting bepaald. Bij dit onderdeel zijn geen interrupties van andere partijen toegestaan.
b. Nadat allen hun eerste termijn hebben uitgesproken, krijgt elke partij gelegenheid om op de inbreng van de andere partijen te reageren. Daarbij zijn korte interrupties van de fractievoorzitters toegestaan.
c. Vervolgens krijgt het college, na een korte schorsing, in totaal 60 minuten (15 minuten per collegelid) voor een reactie. Daarbij zijn korte interrupties van de fractievoorzitters toegestaan.
d. Aansluitend wordt de tweede termijn gehouden (6 minuten per partij) inclusief het uitdelen en waar nodig toelichten van eventuele amendementen en moties. Daarbij zijn korte interrupties van de fractievoorzitters toegestaan. (de indieners van de moties en amendementen dienen er, al dan niet middels de griffier, voor te zorgen dat ze reeds vóór de vergadering beschikken over voldoende exemplaren)
e. Het college krijgt vervolgens, na een korte schorsing, in totaal 12 minuten (3 minuten per collegelid) gelegenheid om op een en ander te reageren. Daarbij zijn korte interrupties van de fractievoorzitters toegestaan. (gedurende die korte schorsing kunnen ook de fracties de moties en amendementen onderling bespreken).
Na de schorsing worden de (al dan niet aangepaste) moties en amendementen op de Kadernota 2013 in stemming gebracht, gevolgd door de stemming over de Kadernota 2012
Voorafgaand aan de behandeling van het voorstel wijst de voorzitter erop dat de tabel op pagina 58 van de Kadernota vervangen is.
Tijdens de behandeling van het voorstel worden de volgende bestuurlijke toezeggingen gedaan:
►Wethouder Tindemans bemerkt dat vanuit de raad behoefte is aan meer inhoudelijke kaders op een aantal thema’s in de Kadernota, en zegt toe dat in het werkgroepje dat over de kwaliteit van de P&C-cyclus gesproken heeft aan de orde te zullen stellen. De voorzitter geeft vervolgens aan dat in het presidium aan de orde gesteld zal worden waar e.e.a. besproken gaat worden, in het bedoelde werkgroepje of in een ander verband.
►Wethouder Tindemans zegt toe dat er het komende jaar een nieuwe notitie komt over de reserves waarin aangegeven staat wat de onderbouwing is om de bestemmingsreserves te vullen.
►Wethouder Tindemans zegt toe dat als de ingeschatte extra bezuiniging op het gemeentefonds mee gaat vallen, dat ze dan met aanpassing van de OZB-tarieven zal komen.
►Wethouder Tindemans zegt toe Landerd meer te profileren om te laten zien dat Landerd al veel doet op het gebied van duurzaamheid. Ze zal met de organisatie bespreken om daar op de gemeentepagina en op de momenten dat er projecten zijn nog meer aan te doen.
►Wethouder Tindemans zegt toe dat de hekwerken rond de voormalige locatie Den Omgang zsm worden verwijderd en dat het perceel op korte termijn wordt ingezaaid.
►Wethouder Tindemans zegt toe dat onkruidbestrijding zo duurzaam mogelijk en volgens de beste methodiek zal gebeuren.
►Wethouder van Dongen zegt toe dat de bestemmingsplannen Buitengebied en Graspeel voor juli 1013 ter vaststelling worden aangeboden
►Wethouder van Dongen zegt toe dat hij met ondernemers/MKB praat over reklamebelasting, en dat hij daar binnenkort bij de raad op terug komt.
►Wethouder van Dongen zal bekijken of enkele van de onlangs geplaatste blikvangers niet beter verplaatst kunnen worden; hij doet dat aan de hand van door raadsleden nog aan hem door te geven “foute” locaties.
►Wethouder van Dongen geeft aan dat het inzamelen van plastic volgend jaar opnieuw bekeken moet worden omdat de subsidie mogelijk gaat vervallen. Hij komt daar op terug bij de raad.
►Wethouder van Dongen zegt toe meer aandacht te gaan besteden aan de spin-off van Bernhove, vooral vanaf het moment dat Bernhove werkelijk gaat draaien, zeker mbt Landerdse woningbouwprojecten.
►Wethouder van Dongen zegt toe het bestemmingsplan Buitengebied in combinatie met het culturele erfgoed mee te zullen nemen in de discussie.
►De burgemeester memoreert aan de toezegging dat het college komt met een uitwerking van de gemeenschappelijke regelingen, waarbij aangegeven wordt waar de risico’s liggen en waar de invloed ligt; zij zegt in dat verband toe dat bij die gelegenheid ook wordt aangegeven waar de prioriteit ligt.
►Wethouder van Dongen geeft mbt grof afval Zeeland aan dat wel bekeken kan worden of het naar Uden kan, doch hij legt op voorhand al uit waarom er op korte termijn geen mogelijkheden zijn om e.e.a. aan te passen.
►De voorzitter geeft aan dat de behandelingsprocedure in de raadsvergadering van de Kadernota en Burap in het presidium geëvalueerd wordt en dat bij die gelegenheid aan de orde kan komen of de Burap voortaan apart geagendeerd moet worden.


Wat betreft de subsidie voor de LOS geeft de voorzitter op instigatie van de heer Reitsma aan dat in dit stadium niet wordt uitgegaan van €33.500,- maar van €20.000,- . Als tijdens de begrotingsbehandeling blijkt dat er een goede, deugdelijke onderbouwing is voor een hoger bedrag dan €20.000,- dan kan er op dat moment door de gemeenteraad een andere overweging plaatsvinden.

Tijdens de behandeling van het voorstel en worden een amendement en een tweetal moties ingediend en in stemming gebracht. Deze zijn hieronder vermeld.

(Amendement 1 fractie RPP mbt luchtkwaliteit scholen)

“De gemeenteraad van Landerd, bijeen op woensdag 23 mei 2012,

In het voorstel van de vaststelling van de Kadernota 2012, ten aanzien van programma 2 onderwijs en kinderopvang

Overwegende,

- dat ieder kind in Landerd recht heeft op een gezonde luchtkwaliteit onafhankelijk van welke BS school in Landerd dan ook.
- dat ook bestaande, net als nieuwe schoolgebouwen een luchtkwaliteit hebben die voldoen aan normen die acceptabel zijn in de huidige leeromgeving voor kinderen en leerkrachten.
- Dat de investeringen om dit te realiseren binnen acceptabele bedragen uit te voeren is en tevens een duurzame investering moet zijn.

Stelt de Kadernota op programma punt 2 vast met dien verstande dat,

- het college 3000 euro vrijmaakt voor een luchtkwaliteitonderzoek, uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf op de BS de Kreek’l en de Vlinder in Reek en de BS in het Oventje
- danwel het bestaande luchtkwaliteitonderzoek als basis gaat dienen voor het aanvragen in de aanbesteding van mechanische ventilatie met warmteterugwinning voor op de BS de Kreek’l en de Vlinder in Reek en de BS in het Oventje.
- De raad over het voorstel kan beraadslagen en instemming dient te verlenen

Fractie RPP”

Het amendement wordt in stemming gebracht.
Voor het amendement stemmen de raadsleden Maathuis, Zwaans, Kremers, Jonkergouw, Reitsma, Dirks, de Klein, Böhmer, van Schaijk, Pijnappels, Egtberts, de Louw, Werring, van den Broek en Jeurissen, tegen het amendement stemt niemand, zodat het amendement met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen is aangenomen.

(Motie 1 fractie Progressief Landerd mbt huishoudinkomentoets)

De gemeenteraad van Landerd, in vergadering bijeen op woensdag 23 mei 2012,

Overwegende,

- dat de nu geldende huishoudtoets voor enkele huishoudens vergaande en mogelijk ongewenste consequenties kan inhouden;
- dat uitvoering van dit beleid kwetsbare huishoudens kan treffen
- dat in het Lenteakkoord voorgesteld is deze huishoudinkomenstoets per 1 januari 2013 te schrappen;

constaterende;

- dat ’t college voornemens is om de huishoudinkomenstoets onverwijld in uitvoering te brengen na 1 juni a.s..

Besluit,

- vooralsnog en in afwachting van nadere besluitvorming van Rijkswege geen inzet te willen plegen op uitvoering van deze huishoudinkomenstoets;

En draagt het college op;
- de uitvoering van de huishoudinkomenstoets op te schorten;

En gaat over tot de orde van de dag.
Progressief Landerd”

De motie wordt in stemming gebracht.
Voor de motie stemmen de raadsleden Maathuis, Zwaans, Kremers, Jonkergouw, Reitsma, Dirks, de Klein, Böhmer, van Schaijk, Pijnappels, Egtberts, de Louw, Werring, van den Broek en Jeurissen, tegen de motie stemt niemand, zodat de motie met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen is aangenomen.

(Motie 2 fractie DS97 mbt inzameling van plastic afval)
De raad van de gemeente Landerd, in vergadering bijeen op woensdag 23 mei 2012;

Gehoord de reactie van het college op de algemene beschouwingen in 1e termijn;

Overwegende dat verzamelpunten voor inzameling van plastic afval het ingeleverde volume plastic en het gemak voor onze burgers zouden kunnen verhogen.

Draag het college op:

Een proef te starten met inzamelpunten voor plastic afval bij de supermarkten en/of gemeentewerven. Na een jaar een evaluatie te houden waarna een nieuw voorstel aan de raad wordt aangeboden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd van 23 mei 2012.

Fractie DS97”

De motie wordt in stemming gebracht.
Voor de motie stemmen de raadsleden Maathuis, Zwaans, de Klein, Böhmer, van Schaijk (stemverklaring) en Pijnappels en Jeurissen, tegen de motie stemmen de raadsleden Kremers, Jonkergouw, Reitsma (stemverklaring), Dirks, Egtberts,de Louw, Werring (stemverklaring) en van den Broek, zodat de motie met 7 stemmen voor en 8 stemmen tegen is verworpen.

Vervolgens wordt door de voorzitter met unanieme instemming van de raad geconcludeerd dat het voorstel van het college is overgenomen, zulks met inachtneming van het aangenomen amendement en de aangenomen motie, en de gemaakte opmerking mbt de LOS.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 23.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,           de voorzitter,
J.A.G. Huijs         W.C. Doorn-van der Houwen