besluitenlijst raadsvergadering 22 mei 2013

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 22 mei 2013

Aanwezig
:

voorzitter                  M.C. Bakermans
griffier                      J.A.G.Huijs

leden                       P.M.Kremers
                                 H.W. van den Broek
                                 J.W.A. Pijnappels 
                                 C.W.M. Zwaans
                                 C.A.M. Dirks
                                 M.M.M.J. de Klein
                                 R.W.M. Böhmer
                                 P.H.G.J.M. Jonkergouw
                                 B.A.Maathuis
                                 A.W.M. de Louw
                                 A.M.H. Wieland
                                 N.J.P. Egtberts
                                 S.Reitsma

overige
aanwezigen
                                  P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                                  H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                                  H.L.J.M. van Dongen (wethouder) 
                                  J.A.J. Lenssen (secretaris)

Afwezig:                  M.M.J.Jeurissen
                                  G.L.J.Werring


(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “► teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en meldt dat de heren Werring en Jeurissen afwezig zijn, en dat de heer Egtberts na een ziekteperiode weer terug is.

2. Spreekrecht voor het publiek
Op grond van het “Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd” wordt –binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.

3. Trekking stemmingscijfer
De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen
De naam van de heer De Klein wordt getrokken zodat een eventuele stemming bij hem begint.

4. Vaststelling agenda
Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad
stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Programmarekening 2012
Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van de Programmarekening 2012 (jaarverslag + jaarrekening).
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans.

De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

6. 1e bestuursrapportage 2013
Dit voorstel heeft betrekking op het kennis nemen van de 1e Burap 2013 en de vaststelling van de daarop betrekking hebbende begrotingswijziging. In de 1e Burap informeert het college de raad over de afwijkingen in de begroting 2013, zowel beleidsmatig als financieel.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans.

►Tijdens de behandeling van het voorstel zegt wethouder Tindemans toe terug te komen naar de raad met gevraagde stukken die relatie hebben met de “spin off” waar het college over sprak in relatie tot de aankoop van natuurgronden en de aanleg van de “poort van de Maashorst”.
►De burgemeester zegt toe dat zal worden uitgezocht hoeveel de kosten van de (juridische) ondersteuner van de bestuurders en ambtenaren tijdens de raadsenquête geitenstal hebben bedragen; de raad wordt daarvan op de hoogte gesteld.
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

7. Besluitvorming met betrekking tot de Kadernota 2014
De Kadernota 2014 (die reeds separaat is aangeboden) vormt een belangrijke basis voor de Programmabegroting 2014. het doel van de kadernota is om de gemeenteraad in staat te stellen om zijn kaderstellende en budgettaire taak te vervullen. Dat betekent dat na vaststelling van de kadernota duidelijk is binnen welke financiële kaders het college de conceptprogrammabegroting 2014 moet opstellen.

Voorgesteld wordt de Kadernota 2014 vast te stellen, en het college uit te nodigen aan de hand daarvan de Programmabegroting 2014 inhoud te geven en in september 2013 aan te bieden aan de gemeenteraad.
De vaststelling van de Programmabegroting 2014 wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 november 2013.

Er is voor gekozen de politieke “algemene beschouwingen” bij gelegenheid van de
behandeling van dit agendapunt te houden. Om praktische redenen is afgesproken dat de partijen hun “technische vragen” mbt de Kadernota al voor de raadsvergadering aan het college stellen (en dat het college die ook voor de vergadering beantwoordt), zodat de algemene beschouwingen daarmee niet belast worden
a. Begonnen wordt met het (mondeling) per partij puntig uiteenzetten van hun visie m.b.t. de voorgelegde Kadernota 2014 (voor de onderdelen “a”en “b” in totaal 16 minuten per partij). De volgorde waarin partijen hun uiteenzetting mogen geven, wordt overigens door loting bepaald. Bij dit onderdeel zijn geen interrupties van andere partijen toegestaan.
b. Nadat allen hun eerste termijn hebben uitgesproken, krijgt elke partij gelegenheid om op de inbreng van de andere partijen te reageren. Daarbij zijn korte interrupties van de fractievoorzitters toegestaan.
c. Vervolgens krijgt het college, na een korte schorsing, in totaal 60 minuten (15 minuten per collegelid) voor een reactie. Daarbij zijn korte interrupties van de fractievoorzitters toegestaan.
d. Aansluitend wordt de tweede termijn gehouden (6 minuten per partij) inclusief het uitdelen en waar nodig toelichten van eventuele amendementen en moties. Daarbij zijn korte interrupties van de fractievoorzitters toegestaan. (de indieners van de moties en amendementen dienen er, al dan niet middels de griffier, voor te zorgen dat ze reeds vóór de vergadering beschikken over voldoende exemplaren)
e. Het college krijgt vervolgens, na een korte schorsing, in totaal 12 minuten (3 minuten per collegelid) gelegenheid om op een en ander te reageren. Daarbij zijn korte interrupties van de fractievoorzitters toegestaan. (gedurende die korte schorsing kunnen ook de fracties de moties en amendementen onderling bespreken).
Na de schorsing worden de (al dan niet aangepaste) moties en amendementen op de Kadernota 2014 in stemming gebracht, gevolgd door de stemming over de Kadernota 2013
Tijdens de behandeling van het voorstel dient de fractie CDA de volgende drie moties in:

Motie 1
“De gemeenteraad van Landerd in vergadering bijeen op 22 mei 2013
overwegende dat in het kader van bewegingen als kanteling, versterken eigen kracht eerder verdere deprofessionalisering aan de orde is ,
roept het college op dit ook concreet te vertalen in vermindering van deze voorzieningen en de vrijgespeelde middelen te investeren in eigen initiatieven van burgers waarin deze beweging gestalte krijgt te beginnen met de middelen die vrij komen door de nul lijn van de subsidies aan regionale instellingen te handhaven.

Fractie CDA”


Motie 2
“De gemeenteraad van Landerd in vergadering van 22 mei 2013 bijeen,
Overwegende dat jaarlijks er meer incidentele kosten worden gemaakt dan 71.000 euro ,
Overwegende dat de transitietrajecten op het terrein van de WMO, de participatiewet en de jeugdzorg de komende jaren aanzienlijke incidentele kosten met zich mee zullen brengen
Overwegende dat er nog onvoldoende reserve is gevormd voor de risico’s die deze nieuwe taken met zich meebrengen
Overwegende dat de komende jaren veel van onze reserves aangesproken zullen moeten worden,
roept het college op in de kadernota en vervolgens de begroting 2014 op te nemen dat het positief structurele saldo in 2014 wordt verhoogd van 390.000 naar 500.000 euro en in 2015 en 2016 en 2017 jaarlijks 150.000 euro bedraagt.

Fractie CDA”

Motie 3
“De gemeenteraad van Landerd, in vergadering van 22 mei 2013 bijeen,
Overwegende dat met het oog op het realiseren van een levendig, natuurlijk en ondernemend Landerd er de komende jaren majeure investeringen nodig zijn,
In de wetenschap dat daartoe beschikbare middelen en reserves onderdruk komen te staan besluit, mede gegeven het feit dat al een zeer aanzienlijke hoeveelheid maatschappelijk geld onder andere middels de aanleg van ecoducten in de Maashorst wordt geïnvesteerd, dat het besluit om landschappen van allure en de aankoop en inrichting gronden natuurhart te accorderen zal afhangen van de vraag of de daartoe aan te wenden geoormerkte reserves niet eerst in andere projecten geïnvesteerd zouden moeten worden, wezenlijk voor het verwerkelijken van Landerd 2020. Daarbij wordt het college nadrukkelijk opgeroepen voorstellen voor investeringen te doen, noodzakelijk om de gewenste transities te kunnen realiseren.

Fractie CDA”

De vergadering wordt twee maal geschorst.
►Tijdens de behandeling van het voorstel wordt door wethouder Van Dongen toegezegd dat het college met een voorstel komt mbt heroverweging aangaande het motorcrossterrein.
►Verder zegt wethouder Van Dongen toe dat het college mbt het conserverende bestemmingsplan Buitengebied dat morgen ter vaststelling op de agenda staat, in september met het plan van aanpak komt over geur en hoe verder te gaan in het vervolg op het bestemmingsplan Buitengebied, de kwaliteitsnota’s, de kwaliteit volksgezondheid, duurzaamheid etc..
►De voorzitter zegt mbt de transities toe dat meer duidelijkheid gegeven wordt.
►De moties 2 en 3 worden ingetrokken, met, zo formuleert de voorzitter, het verzoek en de uitdrukkelijke oproep van het CDA aan het college om meer duidelijkheid te verschaffen mbt de transities dan in de kadernota gedaan, en met de opmerking van het CDA dat het CDA bij gelegenheid van de vaststelling van deze kadernota een voorbehoud maakt mbt de goedkeuring van de investering in de Maashorst.

Motie 1 wordt in stemming gebracht.
Voor motie 1 stemmen de raadsleden Kremers, Jonkergouw, Reitsma en Dirks, en tegen motie 1 stemmen de raadsleden De Klein, Wieland, Böhmer, Pijnappels, Egtberts, De Louw, Van den Broek, Maathuis en Zwaans, zodat motie 1 met 4 stemmen voor en 9 stemmen tegen is verworpen.
De raad stemt vervolgens unaniem in met het voorliggende voorstel van het college.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 23.25 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,            de voorzitter,

J.A.G. Huijs         M.C. Bakermans