Besluitenlijst raadsvergadering 20 september 2012

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 20 september 2012

Aanwezig
:

voorzitter                          W.C.Doorn-van der Houwen
griffier                              J.A.G.Huijs
leden                               P.M.Kremers
                                         R.F.A. van Schaijk
                                         G.L.J.Werring
                                         H.W. van den Broek
                                         J.W.A. Pijnappels 
                                         C.W.M. Zwaans    
                                         C.A.M. Dirks
                                         M.M.M.J. de Klein
                                         R.W.M. Böhmer
                                         M.M.J.Jeurissen
                                         P.H.G.J.M. Jonkergouw
                                         B.A.Maathuis
                                         A.W.M. de Louw
                                        N.J.P. Egtberts
overige
aanwezigen                 C.Remmen(loco-secretaris)
                                       P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                                       H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                                       H.L.J.M. van Dongen (wethouder)

Afwezig:                        J.A.J. Lenssen(secretaris)
                                       S.Reitsma(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “ ►teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering van de heer Reitsma.

2. Spreekrecht voor het publiek
Op grond van het “Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd” wordt –binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.

3. Trekking stemmingscijfer
De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen
De naam van de heer Jeurissen wordt getrokken zodat een eventuele stemming bij hem begint.

4. Vaststelling agenda
Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad
stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 20 juni 2012
De vermelde Besluitenlijsten, dus zowel van de openbare vergadering als van de besloten vergadering, worden ter vaststelling aangeboden. De Besluitenlijsten zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld.

6. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen
a. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld wat daarmee te doen, bij voorbeeld “voor kennisgeving aannemen” of “om advies in handen van het college stellen”. Voor het geval een raadslid over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering.
b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk aangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuurlijk portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raadsleden thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen te stellen.
Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht.
c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de onder “a” vermelde lijst geplaatst. Slechts in dringende gevallen worden collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen te doen.

De collegeleden zijn –elk voor een gedeelte- bestuurlijk portefeuillehouder
Ad a:
Tijdens de behandeling van de ingekomen stukken worden de volgende bestuurlijke toezeggingen gedaan:
►Mbt de onder “jjj” toegevoegde stukken van het college aangaande jaarverslag jeugdgezondheidszorg 2011 zegt wethouder Raaijmakers toe dat richting GGD/jeugdgezondheidszorg meegenomen wordt om te monitoren: wat betekent nou de rol van ouders mbt probleemkinderen op school.
►Mbt de onder “kk” toegevoegde brief van het college aan de raad mbt stand van zaken project De Vlinder” zegt wethouder Raaijmakers toe de vraag van de heer Dirks waarom de isolatie van de buitenschil op klasse c staat schriftelijk te zullen beantwoorden.
►Mbt de onder “v” vermelde brief van de heer Van Leeuwen mbt het bestemmingsplan Willevenstraat zegt wethouder Van Dongen aan de heer Egtberts toe dat hij een kopie van het antwoord van het college krijgt.
De ingekomen stukken worden (in dit stadium) voor kennisgeving aangenomen.

Ad b: Er zijn geen vooraf aangekondigde schriftelijke vragen. De heer Werring heeft een drietal dringende vragen/opmerkingen, namelijk mbt het centrumplan Schaijk/structuurvisie parkeren, mbt bijstelling van de samenstelling van de Klankbordgroep Zeeland, en mbt de informatieverstrekking aan de raad door het college
In dat kader dient hij de volgende motie in:

‘(motie van RPP m.b.t. informatieverstrekking college en kwestie varkensstal Zeelandsedreef 31)


De raad van de gemeente Landerd, in vergadering bijeen op 20 september 2012

Overwegende:

• dat de gemeenteraad de laatste tijd door het college meermaals niet is geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen in politiek beladen kwesties, zoals met betrekking tot de geitenstal Langstraat 4 Zeeland, het Kindcentrum Zeeland, en de varkensstal Zeelandsedreef 31 Schaijk, en dat daardoor de uitoefening van de taak van de gemeenteraad om het functioneren van het college te controleren, ernstig wordt bemoeilijkt;
• dat het van belang is dat de gemeenteraad op korte termijn in een openbare raadsvergadering onderling en met het college spreekt over de kwestie varkensstal Zeelandsedreef 31 Schaijk

spreekt richting het college zijn afkeuring uit over het de laatste tijd meermaals niet informeren van de gemeenteraad over belangrijke ontwikkelingen in politiek beladen kwesties

en

draagt de voorzitter op om op korte termijn een extra raadsvergadering uit te schrijven om de kwestie varkensstal Zeelandsedreef 31 Schaijk te bespreken

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie RPP”

►De voorzitter zegt mbt de ingrepen in de organisatie toe om de fractievoorzitters binnenkort bij te praten over de acties die het college genomen heeft.
►De voorzitter zegt toe dat de heer Werring morgen een lijstje krijgt van degenen die bij de Klankbordgroep Zeeland-vergadering van 15 augustus aanwezig waren, alsmede het concept-verslag van die bijeenkomst.

Nadat de fracties hun mening hebben gegeven over de motie van de RPP wordt die in stemming gebracht.
Tegen de motie stemmen de raadsleden Jeurissen, Maathuis, Zwaans, Kremers, Jonkergouw, Dirks, De Klein (stemverklaring), Böhmer, Van Schaijk en Pijnappels, voor de motie stemmen de raadsleden Egtberts, De Louw, Werring en Van den Broek, zodat de motie met 4 stemmen voor en 10 stemmen tegen is verworpen.

Ad c: er zijn geen dringende mededelingen van het college

7. Onderzoeksrecht van de raad (raadsenquête) mbt geitenstal
De gemeenteraad heeft op 24 mei 2012 besloten een voorbereidingscommissie in te stellen die als taak heeft de procedure tot het houden van een raadsenquete mbt de kwestie bouw geitenstal op perceel Langstraat 4 te Zeeland voor te bereiden.
Als zodanig ligt thans het voorstel voor om de nodige besluiten te nemen.
Mbt het onderdeel 3, instelling van een onderzoekscommissie bestaande uit een achttal met name genoemde raadsleden, wordt een stemming middels voorgedrukte stembriefjes gehouden. De raadsleden mogen desgewenst wijzigingen op hun stembriefje aanbrengen. Als stembureau fungeren de raadsleden Egtberts, Dirks en Zwaans. Alle veertien aanwezige raadsleden stemmen op de in het voorstel vermelde acht personen, zijnde de raadsleden Böhmer, De Klein, Reitsma, Jonkergouw, Werring, Van den Broek, Maathuis en Jeurissen.
De voorzitter constateert vervolgens dat de raad unaniem akkoord gaat met dit agendapunt.

8. Raadsvoorstel mbt Ontwikkelingsvisie Recreatieterreinen Landerd
Om reeds bestaande of nieuwe ontwikkelplannen ten aanzien van recreatieterreinen (die niet in een bestemmingsplan passen) uniform en gedegen te kunnen beoordelen is een Ontwikkelvisie Recreatieterreinen Landerd opgesteld. Deze visie geeft een streefbeeld voor een kwalitatief hoogstaand en toekomstbestendig verblijfsrecreatief product in de gemeente Landerd.
Voorgesteld wordt de visie vast te stellen.
Het voorstel is aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 11 juni 2012.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans.

In hoofdstuk zeven staat aangegeven dat een aantal zaken nog moet worden uitgewerkt. Wethouder Tindemans geeft dienaangaande aan dat dat komende tijd ook gebeurt en dat de raad daarvan in kennis wordt gesteld.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

9. Vaststelling van een projectbesluit voor de bouw van een opslagloods op het perceel Molenaarstraat 2 te Schaijk
Door Tuinbouwbedrijf Jonkergouw is gevraagd een projectbesluit vast te stellen voor de bouw van een opslagloods voor het bedrijf op het perceel Molenaarstraat 2.
De procedure is nu zover gevorderd dat een besluit genomen dient te worden over de vaststelling van het projectbesluit. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de gemeenteraad. Bij besluit van 25 september 2008 is de bevoegdheid onder voorwaarden gedelegeerd aan burgemeester en wethouders. Omdat niet aan het delegatiebesluit wordt voldaan dient de gemeenteraad te besluiten over vaststelling van het projectbesluit.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
Het voorstel wordt in stemming gebracht.
Voor het voorstel stemmen de raadsleden Jeurissen, Maathuis, Zwaans, Kremers, Jonkergouw, Egtberts, De Louw, Werring en Van den Broek, tegen het voorstel stemmen de raadsleden Dirks, De Klein, Böhmer, Van Schaijk en Pijnappels, zodat het voorstel met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen is aangenomen.

10. Verzoek afgifte verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een hooiberg op het perceel Groesplak 4 te Zeeland
De heer Van den Hoogen uit Zeeland, heeft gevraagd om afgifte van een vergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het bouwen van een hooiberg op het perceel Groesplak 4 te Zeeland, en het gebruik van gronden en bouwwerken in afwijking van het geldende bestemmingsplan. Voordat eventueel een vergunning kan worden afgegeven dient de raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

11. Toetreding Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Het college heeft de mogelijkheden naar samenwerking en/of uitbesteding op het onderdeel WOZ/belastingen onderzocht. In de Kadernota 2013 is er voor dit onderdeel een bezuiniging aangekondigd binnen de bedrijfsvoering. Deze bezuiniging is, met behoud van een goede dienstverlening, te realiseren door te gaan samenwerken met de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Daarop heeft dit voorstel betrekking.
Het voorstel is aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 13 september 2012
Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

12. Meerjarenafspraken 2013-2017 Stichting Halt Oost Brabant
Stichting Halt Oost Brabant levert een bijdrage aan de preventie van veel voorkomende jeugdcriminaliteit bij jongeren tot 18 jaar. Vanaf 2007 is Stichting Halt Oost Brabant actief in de gemeente Landerd. Indien de gemeente preventieve activiteiten wil laten uitvoeren door Halt dan moet de gemeente hierover afspraken maken met Stichting Halt Oost Brabant. In dat kader wordt voorgesteld de bijgevoegde meerjarenafspraken voor de jaren 2013-2017 vast te stellen.
Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester

De voorzitter zegt toe met de leerkrachten te zullen praten over de vraag of zij in relatie tot de gegeven lessen mbt vuurwerk na Nieuwjaar wat terug horen over het effect daarvan.
►Vervolgens zegt de voorzitter in relatie tot het voorliggend stuk toe aan de wethouder die jeugd in zijn portefeuille heeft te zullen meegeven om te bekijken of hij er wat mee kan binnen de actie omtrent jeugd en de transitie daaromtrent.
Het voorstel wordt in stemming gebracht. Voor het voorstel stemmen de raadsleden Jeurissen, Maathuis, Zwaans, Kremers, Jonkergouw, Dirks, De Klein, Böhmer, Egtberts, De Louw, Werring en Van den Broek, tegen het voorstel stemmen de raadsleden Van Schaijk en Pijnappels, zodat het voorstel met 12 stemmen voor en 2 stemmen tegen is aangenomen.

De agendapunten 13 en 14 zijn behandeld onder voorzitterschap van de waarnemend raadsvoorzitter, de heer G.L.J. Werring. Van agendapunt 13 worden notulen gemaakt

13. Besluitvorming in verband met nieuwe burgemeester Landerd
Bij Koninklijk Besluit van 6 juli 2012 nr 12.001555 heeft Hare Majesteit de Koningin aan burgemeester W.C. Doorn-van der Houwen, overeenkomstig haar verzoek, per 1 april 2013 eervol ontslag verleend als burgemeester van Landerd, met dank voor de als burgemeester bewezen diensten. Het officiële afscheid van burgemeester Doorn zal eind maart 2013 plaatsvinden
Door het ontslag van burgemeester Doorn per 1 april 2013 komt per die datum de functie van het ambt van burgemeester van Landerd vacant.
In het kader van het streven dat Landerd per april 2013 een nieuwe burgemeester kan verwelkomen is het van belang de benoemingprocedure voor een nieuwe burgemeester zo spoedig mogelijk op te starten. Daarom hebben reeds eind juni en begin juli 2012 voorbereidende gesprekken plaatsgevonden van de waarnemend raadsvoorzitter en de griffier met het Kabinet van de commissaris van de Koningin.
De benoemingsprocedure voor de nieuwe burgemeester is geregeld in artikel 61 van de Gemeentewet. In de procedure is voorzien dat de raad een profielschets opstelt en een vertrouwenscommissie instelt. De vertrouwenscommissie bereidt de aanbeveling door de raad voor van de benoeming van een opvolger.
Het presidium stelt voor de bijgevoegde profielschets en verordening vast te stellen en de vertrouwenscommissie te bemensen.
Op voorhand wordt door de wnd. voorzitter een tekstuele aanpassing van de Profielschets aangegeven, namelijk op de laatste pagina wordt bij het onderdeel “overige bestanddelen profiel” de zin: “Ervaring binnen het openbaar bestuur is vereist” gewijzigd in: “Bestuurlijke ervaring is vereist”. Dat geeft wat meer ruimte aan sollicitanten om te kunnen solliciteren naar het mooie ambt van burgemeester van de gemeente Landerd, zo motiveert de wnd. voorzitter deze aanpassing.
Vervolgens wordt het raadsvoorstel per onderdeel in stemming gebracht (het onderdeel benoeming leden commissies middels een schriftelijke stemming).
De raad unaniem akkoord is met het voorliggende voorstel.
In de aangehechte notulen is de behandeling van dit agendapunt gedetailleerd aangegeven.

14. Sluiting
De wnd. voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.00 uur. Hij wenst bij die gelegenheid de gemeentesecretaris een spoedig herstel toe.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,                  de voorzitter,

J.A.G. Huijs               W.C. Doorn-van der Houwen