Besluitenlijst raadsvergadering 20 juni 2013


Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 20 juni 2013

Aanwezig:
 

voorzitter             M.C. Bakermans
griffier                  J.A.G.Huijs

leden
                             H.W. van den Broek
                             J.W.A. Pijnappels
                             C.W.M. Zwaans
                             C.A.M. Dirks
                             M.M.M.J. de Klein
                             R.W.M. Böhmer
                             B.A.Maathuis
                             A.W.M. de Louw
                             A.M.H. Wieland
                             G.L.J.Werring
                             P.H.G.J.M. Jonkergouw

overige
aanwezigen
                             P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                             H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                             H.L.J.M. van Dongen (wethouder)
                             J.A.J. Lenssen (secretaris)

Afwezig:              P.M.Kremers
                            N.J.P. Egtberts
                            S.Reitsma
                            M.M.J.Jeurissen

(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “ ►teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en meldt dat de heren Kremers, Werring en Egtberts afwezig zijn.

2. Spreekrecht voor het publiek
Op grond van het “Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd” wordt –binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan
De heren Cuppen en Schilder maken mbt agendapunt 8 (Vaststelling bestemmingsplan Graspeel) gebruik van het spreekrecht voor het publiek.

3. Trekking stemmingscijfer
De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen
De naam van de heer Dirks wordt getrokken zodat een eventuele stemming bij hem begint.

4. Vaststelling agenda
Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad
stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld in die zin dat als agendapunt 9a “Kindcentrum Zeeland” wordt toegevoegd.

5. Besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 22 en 23 mei 2013 (zijn nagezonden)
De vermelde Besluitenlijsten worden ter vaststelling aangeboden. De Besluitenlijsten zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

6. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen
a. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld wat daarmee te doen, bij voorbeeld “voor kennisgeving aannemen” of “om advies in handen van het college stellen”. Voor het geval een raadslid over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering.
b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk aangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuurlijk portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raadsleden thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen te stellen.
Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht.
c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de onder “a” vermelde lijst geplaatst. Slechts in dringende gevallen worden collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen te doen.

De collegeleden zijn –elk voor een gedeelte- bestuurlijk portefeuillehouder
Sub a:
►Mbt stuk “p “(brief college aan raad mbt doelen alcoholpreventie) zegt wethouder Raaijmakers toe dat jaarlijks geëvalueerd wordt.
►Mbt stuk “k“ (B&W-stuk mbt begroting 2014 en jaarrekening 2012 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost) zegt wethouder Raaijmakers toe de raad schriftelijk te informeren over de vraag waarom de Helicom-opleidingen niet bij e.e.a. betrokken wordt. Hij zal daarbij ook ingaan op de vraag of een positief gebaar richting Helicomopleidingen gegeven kan worden. Verder geeft hij aan dat de maatwerktrajecten gemonitord zullen worden (beleidsgestuurde contractfinanciering)
►Mbt stuk “z” (kopie brief college aan GS Noord Brabant mbt proces aanbesteding busvervoer vanaf 14 december 2014) zegt wethouder Tindemans toe dat zij het zojuist ontvangen antwoord van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de statenvragen van Groen Links mbt het OV via de griffier door zal sturen aan de raad. Verder zegt wethouder Tindemans toe dat in het najaar een themabijeenkomst wordt georganiseerd over OV in relatie tot de transities.
De ingekomen stukken worden (in dit stadium) voor kennisgeving aangenomen.
Sub b:
De heren Pijnappels, Werring en Maathuis hebben een dringende vraag mbt de onlangs gehouden regionale miniconferentie van de provincie mbt samenwerking/herindeling waar Landerd niet aan heeft deelgenomen.
De heer Werring heeft opmerkingen mbt het sinds kort gehanteerde systeem op het gemeentehuis van “werken op afspraak”, en hij wil in het presidium spreken over de wijze waarop de gemeente gaat uitbesteden bij IBN n.a.v. de kwestie van het digitaliseren van de bouwvergunningen.
De heer Van den Broek heeft een dringende vraag mbt het mogelijk niet honoreren van de projectaanvraag subsidiering project Landschap van allure.
De heer Maathuis heeft een dringende vraag mbt de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Kindcentrum.
►Wethouder Tindemans geeft mbt het mogelijk niet honoreren van de projectaanvraag subsidiering project Landschap van allure aan dat het college daarover a.s. maandag door de provincie geïnformeerd wordt, en ze zegt toe dat de raad vervolgens daarover door het college wordt geïnformeerd.
►De voorzitter legt mbt de miniconferentie uit hoe e.e.a. gelopen is, en hij zegt toe dat hij op korte termijn met de raad zal spreken over de (globale) richting van de samenwerking in de regio.
►Ook zegt de voorzitter toe dat in het presidium gesproken zal worden over de wijze waarop de gemeente gaat uitbesteden bij IBN n.a.v. de kwestie van het digitaliseren van de bouwvergunningen
Sub c.: Er zijn geen dringende mededelingen van het college

7. Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerreinen
De vigerende bestemmingsplannen voor bedrijventerrein De Louwstraat en bedrijventerrein Voederheil, De Roskam worden in het kader van de Herzieningsslag Bestemmingsplannen geactualiseerd. Daarop heeft dit voorstel betrekking. Het voorstel is tevens behandeld in de Voorbereidende Vergadering van 14 mei 2013.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel overeenkomstig het aangepaste conceptbesluit. De fractie RPP laat daarbij aantekenen opmerkingen te hebben gemaakt mbt het risico van toewijsbare planschadeclaims die voor rekening van de gemeente komen.

8. Vaststelling bestemmingsplan Graspeel
Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van het bestemmingsplan Graspeel.
Het plan voorziet in een nieuwvestigingslocatie voor een intensieve veehouderij van 3 ha en een uitbreiding van een bestaande intensieve veehouderij tot 1,5 ha, alsmede voor de rest van het plangebied, t.o.v. het geldend bestemmingsplan Buitengebied, beperkingen voor uitbreiding,hervestiging en omschakeling van en naar een intensieve veehouderij.
Dit voorstel is ook aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 11 juni 2013.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen

Wethouder van Dongen zegt toe nu de Veewet wordt aangepast zeker te zullen gaan kijken naar de mogelijkheid om iets mbt dierenaantallen te regelen. Daarbij geeft hij aan dat zodra er toetsingskaders zijn die meegenomen zullen worden bij het maken van bestemmingsplannen.
De vergadering wordt op verzoek van de fractie RPP voor korte tijd geschorst.
Met uitzondering van de drie aanwezige leden van de fractie RPP stemt de raad in met het voorliggende voorstel.

9. Integrale afweging woningbouw
Op 25 maart 2013 heeft de raad ingestemd met nieuw beleid ten aanzien van de woningbouwopgave, met als doel te komen tot een evenwichtige woningmarkt in Landerd in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Het voorliggend raadsvoorstel heeft betrekking op een integrale afweging van het woningbouwprogramma. Het voorstel is ook aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 11 juni 2013.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
►Wethouder Van Dongen zegt, onder verwijzing naar de op 18 juni 2013 aan de raad gestuurd brief van het college, toe dat het college de individuele plannen waar de insprekers tijdens de Voorbereidende Vergadering van 11 juni 2013 op doelden en de plannen waar brieven over liggen, nog heel goed zal bekijken, en dat de betreffende personen een antwoord krijgen, waarvan de raad een kopie krijgt.

Tijdens de beraadslagingen wordt door de fractie RPP het volgende amendement ingediend:

“De raad van de gemeente Landerd, bijeengekomen op donderdag 20 juni 2013,

Gelezen het voorstel van het college m.b.t. vaststellen van nieuw beleid ten aanzien van de integrale afweging woningbouw (ag 9);

In aanmerking nemende:
- dat de gemeenteraad van Landerd stimulerende regelingen wil in zijn woningbouw
- dat er bouwplannen zijn die niet verder kunnen omdat er geen woningbouwcontingenten zijn
- verkrijgen van contingenten uit naburige gemeenten om een voorziening vragen
- het toepassen van sloopregeling geen wettelijke verplichting is maar wel een mogelijk financieel risico dragen waardoor er een voorziening getroffen dient te worden.

Overwegende, dat de gemeenteraad hier geen barricades wil opwerpen, maar juist stimulerende maatregelen wil treffen, willen we het volgende besluiten:

BESLUIT:
In te stemmen met het voorliggend voorstel van het college, met dien verstande dat we een nieuw voorstel willen toevoegen:
- Het college opdragen om een financiële voorziening te creëren waarmee concrete woningbouw gerealiseerd kan worden.


Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd van 20 juni 2013

Fractie RPP
Harold van den Broek”

►Wethouder Van Dongen zegt toe in december bij de raad terug te komen mbt hoe het loopt en of er een financiële voorziening nodig is. Voor het geval dan blijkt dat die voorziening nodig is voor goede plannen waarvan gevonden wordt dat die gerealiseerd moeten worden, b.v. centrum Schaijk, dan kan dat dan besloten worden.

Het amendement is tijdens de behandeling van het agendapunt, gelet op de toezegging van de wethouder, ingetrokken.

De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel, inclusief het addendum.


9a Kindcentrum Zeeland (toegevoegd)
Dit voorstel heeft betrekking op dekking van het (voorlopig) tekort op de exploitatie van het Kindcentrum Zeeland. Het voorstel is ook aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 11 juni 2013.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen.
De vergadering wordt tijdens de behandeling van het voorstel op verzoek van de heer de Klein van de fractie Progressief Landerd voor korte tijd geschorst
►Wethouder Van Dongen zegt mbt het (kindcentrumgerelateerd) zoeken naar gelden binnen de lopende accommodatiediscussie voor een sluitende exploitatie toe dat niemand “de klos” wordt, en dat het college met een concreet, duidelijk voorstel naar de raad komt. Bovendien komt het college met een apart voorstel mbt de aankoop van het pand De Vlieger van Kiobra.
Met uitzondering van de drie aanwezige leden van de fractie RPP stemt de raad in met het voorliggende voorstel.

10. Vaststelling visiedocument Transitie Jeugdzorg
Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle vormen van hulp en zorg voor jeugdigen en opvoeders. Met de vaststelling van het visiedocument Transitie Jeugdzorg worden globaal de kaders aangegeven waarbinnen de jeugdzorg voor de gemeente Landerd uitgewerkt moet worden.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers

De voorzitter zegt n.a.v. opmerkingen van de heer Pijnappels over het niet agenderen van het visiedocument in een Voorbereidende Vergadering toe in het komende presidium te zullen bespreken voor welke documenten het aanbeveling verdient ze vooraf in een Voorbereidende Vergadering te bespreken.
►Wethouder Raaijmakers zegt toe nog meer richting de burgers te communiceren, en de regierol te pakken, mbt (de “toegangspoort”) het centrum Jeugd en Gezin.
►Verder zegt wethouder Raaijmakers toe dat de raad aan de voorkant betrokken wordt bij de uitwerking van het visiedocument (functioneel ontwerp en uitvoeringsplan).
►Ook zegt wethouder Raaijmakers toe dat in het najaar de (regionale) managementsrapportage mbt de “versnelling” (oefenen in 2013 en 2014) naar de raad wordt gestuurd.
►Tenslotte zegt wethouder Raaijmakers zegt toe aan de regio mee te zullen geven dat ouders er meer bij betrokken moeten worden.
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

11. Beslissing op bezwaar Molenaarstraat 2 te Schaijk
Dit voorstel heeft betrekking op de ingediende bezwaren, gericht tegen het door de raad op 20 september 2012 genomen projectbesluit mbt de bouw van een loods aan de Molenaarstraat 2 te Schaijk.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
Met uitzondering van de leden van de fractie Progressief Landerd stemt de raad in met het voorliggende voorstel.

12. Instemming wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
In oktober 2010 is de nieuwe Wet Veiligheidsregio in werking getreden. In dat kader dient de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord gewijzigd te worden. Daarop heeft dit voorstel betrekking.
Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

13. Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD
Aangezien de GGD Hart voor Brabant wil overstappen naar de Bank Nederlandse Gemeenten dient de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant gewijzigd te worden. Daarop heeft dit voorstel betrekking.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers

De heer Böhmer geeft aan dat in de samenvatting van het voorstel staat dat “de bepalingen geen extra verantwoordelijkheden aan de deelnemende gemeenten geven” terwijl anderzijds even verderop staat (artikel 23) “dat de gemeenten er voor moeten zorgen dat de GGD altijd over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen”. Hij vraagt of dit een vrijbrief is. Wethouder Raaijmakers geeft aan dat het er om gaat dat de GGD naar een andere bank gaat en hij gaat ervan uit dat het ten opzichte van de gemeenschappelijke regeling geen extra verplichting inhoudt, maar hij zegt toe de vraag van de heer Böhmer schriftelijk te zullen beantwoorden.
In het vertrouwen dat het antwoord geen aanleiding geeft voor een ander besluit stemt de raad unaniem in met het voorliggende voorstel.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.45 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,               de voorzitter,

J.A.G. Huijs            M.C. Bakermans