Besluitenlijst raadsvergadering 20 juni 2012

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 20 juni 2012

Aanwezig:

voorzitter             W.C.Doorn-van der Houwen
griffier                  J.A.G.Huijs
leden                   P.M.Kremers
                             R.F.A. van Schaijk
                             G.L.J.Werring
                             H.W. van den Broek
                             J.W.A. Pijnappels
                             C.W.M. Zwaans
                             S.Reitsma
                             C.A.M. Dirks
                             M.M.M.J. de Klein
                             R.W.M. Böhmer
                             M.M.J.Jeurissen
                             P.H.G.J.M. Jonkergouw
                             B.A.Maathuis
                             A.W.M. de Louw
overige
aanwezigen       J.A.J. Lenssen(secretaris)
                             P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                             H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                             H.L.J.M. van Dongen (wethouder)

Afwezig: N.J.P. Egtberts


(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “ ►teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering van de heer Egtberts.

2. Spreekrecht voor het publiek
Op grond van het “Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd” wordt –binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek.

3. Trekking stemmingscijfer
De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen
De naam van de heer Böhmer wordt getrokken zodat een eventuele stemming bij hem begint.

4. Vaststelling agenda
Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad
stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld in die zin dat op voorstel van Progressief Landerd als agendapunt 6A wordt toegevoegd “Bouwvergunning geitenstal in Landerd”.

5. Besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 23 en 24 mei 2012
De vermelde Besluitenlijsten wordt ter vaststelling aangeboden. De Besluitenlijsten zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld.

6. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen
a. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld wat daarmee te doen, bij voorbeeld “voor kennisgeving aannemen” of “om advies in handen van het college stellen”. Voor het geval een raadslid over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering.
b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk aangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuurlijk portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raadsleden thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen te stellen.
Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht.
c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de onder “a” vermelde lijst geplaatst. Slechts in dringende gevallen worden collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen te doen.

De collegeleden zijn –elk voor een gedeelte- bestuurlijk portefeuillehouder
Ad a:
►de ingekomen stukken worden (in dit stadium) voor kennisgeving aangenomen, met dien verstande dat wethouder Van Dongen mbt stuk “i” toezegt de raad schriftelijk te laten weten wanneer de verklaring van geen bedenkingen mbt Runstraat 12 behandeld wordt.
Ad b: Er zijn geen vooraf aangekondigde schriftelijke vragen. De heer Werring heeft een dringende vraag mbt informatieavond Q-koorts.
►Naar aanleiding van de vraag van de heer Werring om concretisering mbt de in de raadsvergadering van 24 mei 2012 door de voorzitter gedane toezegging over het beleggen van en informatieavond voor belangstellenden, mensen met Q-koorts en mensen die daar bezorgd over zijn, geeft de voorzitter aan dat er het voornemen is de informatieavond eind augustus of begin september te houden.
Ad c: er zijn geen dringende mededelingen van het college

6A. (Toegevoegd) Bouwvergunning geitenstal in Landerd
►De voorzitter zegt toe bij de provincie te zullen nagaan of er bezwaren tegen bestaan om het verslag van het gehouden gesprek van de gemeente met de provincie, over het al dan niet ter vernietiging voordragen van het besluit, aan de raad toe te sturen. Zo dat niet het geval is, zal dat alsnog gebeuren.

Tijdens de behandeling van dit agendapunt dient de fractie Progressief Landerd de volgende motie in

“motie Progressief Landerd.
De gemeenteraad van Landerd, in vergadering bijeen op 20 juni 2012,
- Overwegende dat de gemeenteraad van Landerd in haar vergadering van 24 mei 2012 bij motie unaniem de burgemeester heeft opgeroepen om in overleg met de provincie te beoordelen of de verleende vergunning voor het bouwen van de geitenstal voor de locatie Langstraat 4 ter vernietiging kan worden voorgedragen;
- Overwegende dat dit overleg helaas niet tot overeenstemming tussen provincie en burgemeester heeft geleid;
- Overwegende dat de burgemeester vervolgens heeft besloten om het besluit van 27 april 2007 niet ter vernietiging voor te dragen aan de kroon, omdat zij de kans van slagen op grond van het door haar ingewonnen juridisch advies niet kansrijk acht;
- Overwegende dat de gemeenteraad van mening is dat geen enkele kans ongebruikt mag worden gelaten om de (verdere) bouw van de geitenstal te voorkomen;
- Overwegende dat uit het juridisch advies dat de provincie heeft ingewonnen blijkt dat een vernietigingsverzoek mogelijk wel kans van slagen heeft;
- Overwegende dat de burgemeester niet exclusief bevoegd is om een besluit ter vernietiging voor te dragen aan de kroon, maar ook de gemeenteraad kan besluiten om bij de minister aan te dringen op spontane vernietiging van een besluit (Handboek van het Nederlands Gemeenterecht, derde druk, p. 717).
- Overwegende dat de kans van slagen van het verzoek mogelijk groter is, indien bij de kroon bekend is dat niet alleen de CdK, maar ook de gemeenteraad van Landerd voorstander is van het vernietigen van de vergunning.
Verzoekt:
_ de Kroon om het besluit van het college van B&W d.d. 27 april 2007 (grif: bedoeld is 2010) (kenmerk 20070435) te vernietigen, waarbij voor de inhoudelijke motivering van het verzoek wordt verwezen naar de brief van de provincie d.d. 19 juni 2012;
_ de Kroon om het besluit te schorsen, hangende het onderzoek naar de vraag of er reden is om tot vernietiging over te gaan.

Namens Progressief Landerd:

M. de Klein”

Na een tweetal schorsingen wordt de motie in stemming gebracht.
Voor de motie stemmen de raadsleden Böhmer, Van Schaijk, Pijnappels en
De Klein, tegen de motie stemmen de raadsleden De Louw, Werring
(stemverklaring), Van den Broek, Jeurissen, Maathuis, Zwaans, Kremers,
Jonkergouw, Reitsma en Dirks, zodat de motie met 4 stemmen voor en 10
stemmen tegen is verworpen.
Vervolgens sluit de voorzitter dit agendapunt af.

7. Programmarekening 2011
Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van de Programmarekening 2011 (jaarverslag + jaarrekening).
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans.
►De voorzitter geeft mbt het te houden medewerkerstevredenheidsonderzoek aan dat de opdracht daartoe verstrekt is en dat zodra de uitkomst bekend is de raad daarover door het college geïnformeerd wordt.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

8. Raadsvoorstel mbt nota grondbeleid 2012 en nota grondprijsbeleid 2012.
Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van de nota grondbeleid 2012 en de nota grondprijsbeleid 2012.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
Tijdens de behandeling van dit voorstel dient de fractie RPP de volgende twee amendementen in:

“Amendement 1

De gemeenteraad van Landerd, bijeen op woensdag 20 juni 2012,

Stelt indachtig agendapunt 8, nota grondbeleid 2012 en nota grondprijsbeleid 2012, de voorstellen vast met dien verstande dat:

Afwijking(clausule) tekst zoals deze is vermeld op onderdeel 3 grondprijzen, ook wordt toegevoegd bij onderdeel 4 incidentele verkopen.

Mede gelet op het feit dat incidentele verkopen geen onderdeel uitmaken van een grondcomplex, is het juist van belang om deze grondprijs afwijkingsclausule ook van toepassing te verklaren op onderdeel 4 incidentele verkopen.

-De teksttoevoeging luidt:
“Grondprijs afwijkingen ten opzichte van de van de vastgestelde bouwgrondprijs zullen altijd gemeld worden aan de gemeenteraad. Zij dienen vervolgens een verklaring van geen bedenkingen af te geven of besluiten om de grondprijs ongewijzigd te handhaven”.

Fractie RPP”

Amendement 1 is door het college overgenomen en heeft de instemming van de raad.

“Amendement 2

De gemeenteraad van Landerd, bijeen op woensdag 20 juni 2012,

Stelt indachtig agendapunt 8, nota grondbeleid 2012 en nota grondprijsbeleid 2012, de voorstellen vast met dien verstande dat:
-De grondprijs differentiatie mede van toepassing is op het aanbod van de verschillende (dorps)voorzieningen, gelet hierop zal er onderscheid gemaakt kunnen worden op de grondprijs, waar bij een lagere voorzieningen nivo ook een lager grondprijs vastgesteld kan worden.

Fractie RPP”

T.a.v. amendement 2 geeft RPP na de bespreking ervan aan dat dat amendement kan vervallen.

De raad is unaniem akkoord met het voorliggende (geamendeerde) voorstel.

9. Raadsvoorstel mbt stimuleringsmaatregelen woningbouw gemeente Landerd 2012
Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van stimuleringsbeleid mbt de woningbouw. Het voorstel is behandeld in de Voorbereidende Vergadering van 15 mei 2012.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
►Onder verwijzing naar het gestelde in het voorstel onder het kopje ”verantwoording/evaluatie/effectmeting” doet de heer Jeurissen de suggestie om op het moment dat verkoop plaats vindt direct bij kopers te informeren wat de overwegingen zijn geweest om op dit moment een woning aan te schaffen. Wethouder Van Dongen zegt toe die suggestie mee te nemen.
►Wethouder van Dongen zegt toe met de tijdens de Voorbereidende Vergadering door partijen ingebrachte alternatieven aan de slag te gaan en er op terug te komen.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel, met inachtneming van de voorbeschreven toezeggingen.

10. Raadsvoorstel mbt Bomenverordening 2012
Het college stelt voor de Bomenverordening 2012 vast te stellen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens tot deregulering van het kapverbod door alleen die bomen te beschermen die het beschermen waard zijn .
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans
►Wethouder Tindemans zegt in relatie tot de op14 juni 2012 verzonden brief mbt de herplantplicht en boetes die opgelegd “kunnen” worden, n.a.v. opmerkingen van de heer Van Schaijk, toe nog eens schriftelijk uit te zullen leggen waarom er in de verordening “kan” staat en geen “zal”.
►Wethouder Tindemans zegt in vervolg op haar in de Voorbereidende Vergadering van 15 mei 2012 gedane toezegging “dat eigenaren van (potentiële) monumentale bomen die een probleem met hun boom hebben, in alle redelijkheid bij de gemeente om advies kunnen vragen” toe dat bij die gelegenheid ook bekeken wordt “in hoeverre we ze praktisch kunnen ondersteunen”.
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

11. Raadsvoorstel mbt plan van aanpak Structuurvisie Landerd
Dit voorstel heeft betrekking op het vaststellen van een plan van aanpak voor het maken van een integrale structuurvisie voor Landerd
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
De raad is unaniem akkoord met het voorliggende voorstel.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.25 uur, en verzoekt de leden te blijven zitten ivm een voorstel om aansluitend een besloten raadsvergadering te houden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,              de voorzitter,

J.A.G. Huijs           W.C. Doorn-van der Houwen