Besluitenlijst raadsvergadering 19 april 2012

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 19 april 2012

Aanwezig:

voorzitter                        W.C.Doorn-van der Houwen
griffier                             J.A.G.Huijs
leden                              P.M.Kremers (niet bij stemmingen ag 9 en ag 10)
                                        R.F.A. van Schaijk
                                        G.L.J.Werring
                                        H.W. van den Broek
                                        J.W.A. Pijnappels
                                        C.W.M. Zwaans
                                        S.Reitsma
                                        C.A.M. Dirks
                                        M.M.M.J. de Klein  
                                        R.W.M. Böhmer
                                        M.M.J.Jeurissen
                                        N.J.P. Egtberts
                                        P.H.G.J.M. Jonkergouw
                                        B.A.Maathuis
                                        M.T.G. van Gerwen (t/m 1e deel ag 6 )
                                        A.W.M. de Louw (v.a. 2e deel ag 6 )
overige
aanwezigen                  J.A.J. Lenssen(secretaris) 
                                        P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                                        H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                                        H.L.J.M. van Dongen (wethouder)(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “ ►teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Spreekrecht voor het publiek
Op grond van het “Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd” wordt –binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Achtereenvolgens maken de volgende personen gebruik van het spreekrecht voor het publiek, allen mbt de agendapunten 9 en 10:
- J.v.d. Broek (particulier, betrokken inwoner Landerd)
- C. van Dongen c.s. (15 personen) (Zorg Om Zeeland). De heer van Dongen biedt de voorzitter de verzamelde handtekeningen aan. Een van die 15 is mevrouw Kunneman. Zij wil haar destijds ontvangen Koninklijke Onderscheiding aan de voorzitter terug geven, maar de voorzitter neemt de Koninklijke Onderscheiding niet aan. Vervolgens laat mevrouw Kunneman de onderscheiding achter op de collegetafel.
- H. Jansen (Stichting Dorpskern Zeeland)
- J.Bergmans (Zeelandse Ondernemers Vereniging)
- P. van Dongen (lid klankbordgroep)
- Charlotte Smit en Githe van Gerwen (leerling van de Vlasgaard resp. De Wizzert)

3. Trekking stemmingscijfer
De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen
De naam van de heer Pijnappels wordt getrokken zodat een eventuele stemming bij hem begint.

4. Vaststelling agenda
Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad
stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, nadat een voorstel van de RPP om de agendapunten 9 en 10 af te voeren bij de andere raadsleden geen ondersteuning krijgt.
De heer Kremers legt uit waarom hij niet zal deelnemen aan de stemming mbt de agendapunten 9 en 10 (schijn van belangenverstrengeling omdat hij ook penningmeester van muziekvereniging Zeelandia is).

5. Ontslag raadslid M. van Gerwen
Mevrouw Van Gerwen heeft mede in verband met haar werkzaamheden haar ontslag ingediend als lid van de gemeenteraad. Thans wordt afscheid van haar genomen. Na afloop van de raadsvergadering wordt er nog een borrel geschonken.
De voorzitter en de heer Werring spreken mevrouw Van Gerwen namens de raad respectievelijk fractie RPP toe, en bedanken haar daarbij voor haar inzet als raadslid. De burgemeester onderstreept haar woorden met een bos bloemen en een attentie. Mevrouw Van Gerwen krijgt als laatste het woord, zij legt daarbij onder andere uit waarom zij als raadslid is gestopt.

6. Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw raadslid
Vanwege het ontslag van mevrouw Van Gerwen als raadslid is in de raad een vacature ontstaan. De voorzitter van het centraal stembureau (zijnde de burgemeester) heeft, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, in de vacature voorzien door benoeming van de heer A. de Louw.
Voorgesteld wordt om –na onderzoek van de geloofsbrieven tijdens een korte schorsing- de heer De Louw toe te laten als lid van de raad en hem te beëdigen. Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester
De raad benoemt een commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven, bestaande uit de raadsleden Böhmer, Reitsma en Maathuis
Vervolgens schorst de voorzitter de vergadering voor korte tijd.
Tijdens die schorsing onderzoekt de door de raad benoemde commissie de geloofsbrieven van de heer De Louw.
Aan de hand van de bevindingen van de commissie besluit de raad de heer De Louw toe te laten als lid van de raad.
Vervolgens maakt mevrouw Van Gerwen plaats voor de heer De Louw. Aansluitend vindt, in handen van de voorzitter, de in de Gemeentewet voorgeschreven beëdiging van de heer De Louw plaats (afleggen verklaring en belofte).
De voorzitter feliciteert de heer De Louw en bekrachtigt haar felicitatie door hem en roos aan te bieden.

7. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 maart 2012
De vermelde Besluitenlijst wordt ter vaststelling aangeboden. De Besluitenlijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

8. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen
a. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld wat daarmee te doen, bij voorbeeld “voor kennisgeving aannemen” of “om advies in handen van het college stellen”. Voor het geval een raadslid over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering.
b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk aangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuurlijk portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raadsleden thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen te stellen.
Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht.
c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de onder “a” vermelde lijst geplaatst. Slechts in dringende gevallen worden collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen te doen.

De collegeleden zijn –elk voor een gedeelte- bestuurlijk portefeuillehouder
Ad a:
De ingekomen stukken worden (in dit stadium) voor kennisgeving aangenomen.
►Mbt stuk “o” (raadsinformatiebrief college mbt transitie extramurele begeleiding AWBZ) legt wethouder Raaijmakers uit dat e.e.a. regionaal wordt voorbereid en zegt hij toe dat besluitvorming in de raad zal plaatsvinden, en dat de voorgenomen kaders op tijd aangeleverd worden.
►Mbt stuk “v” (Brief raadslid NU met Handreiking voor het treffen van adequate maatregelen in geval van bedreigingen met agressie en geweld tegen burgemeester en wethouders) geeft de heer Pijnappels aan dat het z.i. ook over raadsleden en ambtenaren gaat. Hij citeert het volgende uit de begeleidende brief: “Het moment van het incident is niet het juiste moment met de raad in gesprek te gaan over het treffen van maatregelen en het beschikbaar stellen aan middelen”. Hij vraagt de voorzitter (portefeuillehouder) of ze daar mee bezig is. De voorzitter zegt toe dat zij daar richting raad schriftelijk op terug zal komen.
Ad b:
Er zijn geen dringende vragen van raadsleden.
Ad c:
Er zijn geen dringende mededelingen van het college

9. Raadsvoorstel mbt gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland
In de Voorbereidende Vergadering van 6 maart 2012 is het raadsvoorstel mbt het vaststellen van het bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland, alsmede het verkeersonderzoek mbt de omgeving van het Kindcentrum Zeeland besproken.
Dat raadsvoorstel ligt thans ter besluitvorming voor.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
De fractie Progressief Landerd dien tijdens de beraadslagingen de volgende motie in:

“MOTIE

De gemeenteraad van Landerd, bijeen op donderdag 19 april 2012,

Het voorstel van het college met betrekking tot de “gewijzigde vaststelling Kincentrum Zeeland” gelezen hebbende,

Overwegende;

- dat het bestemmingsplan het mogelijk maakt dat langzaam verkeer via het doodlopende deel van de Schoolstraat het Kindcentrum benadert;
- dat hierdoor tevens ouders in de gelegenheid worden gesteld om dit deel te gebruiken als alternatieve kiss & ride zone;
- dat de leefruimte buitenshuis van de woningen in dit deel van de Schoolstraat aan de voorzijde is gesitueerd;
- dat vanwege de bouw van het Kindcentrum er de mogelijkheid ontstaat voor personeel om via de Schoolstraat aan de achterzijde te parkeren waardoor er een toename van verkeersbewegingen is;
- dat dit verder tot een minimum beperkt dient te worden;

roept het college op:

- bij de uitwerking van de inrichting van de omgeving van het Kindcentrum rekening te houden met deze situatie;

en draagt het college op:

- het schoolterrein aan de westzijde (Schoolstraat) af te sluiten voor leerlingen en ouders en middels een sleutel of ander systeem louter toegankelijk te laten zijn voor personeel wat aldaar parkeert;

en gaat over tot de orde van de dag;

Progressief Landerd”

De heer Kremers verlaat vlak voor de stemming de vergadering.

De motie van Progressief Landerd wordt in stemming gebracht.
Voor de motie stemmen de raadsleden Pijnappels, Egtberts (stemverklaring), de Louw, Werring, Van den Broek, Jonkergouw, de Klein, Böhmer en Van Schaijk, tegen de motie stemmen de raadsleden Jeurissen (stemverklaring), Maathuis, Zwaans, Reitsma (stemverklaring)en Dirks, zodat de motie met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen is aangenomen

De fractie RPP dient tijdens de beraadslagingen de volgende motie in:

“MOTIE VAN TREURNIS

Motie van de fractie RPP m.b.t. raadsvoorstellen “gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland (ag. 9)

raad van de gemeente Landerd, in vergadering bijeen op 19 april 2012;

Gelet op de discussie mbt de agendapunten 4 en 9;

Overwegende:

dat daaruit blijkt dat er nog te veel onduidelijkheid is, zoals mbt verkeerveiligheid, inpasbaarheid en exploitatie;

dat het met het oog op een goede besluitvorming aanbeveling verdient de beslissing mbt de agendapunt 9 uit te stellen.

SPREEKT ZIJN TREURNIS UIT OVER DE BEHANDELING VAN DE AGENDAPUNT 4 EN 9 EN DRAAGT HET COLLEGE OP OM DE BESLUITVORMING EN VERDERE VOORBEREIDING MBT HET KINDCENTRUM ZEELAND TE STOPPEN EN OP ZO KORT MOGELIJKE TERMIJN IN DE RAAD TERUG TE KOMEN MET VOORSTELLEN DIE MAATSCHAPPELIJK BREED GEDRAGEN WORDEN.

Fractie RPP”

De motie van RPP wordt in stemming gebracht.
Voor de motie stemmen de raadsleden Egtberts, de Louw, Werring en Van den Broek, tegen de motie stemmen de raadsleden Pijnappels, Jeurissen, Maathuis, Zwaans, Jonkergouw, Reitsma, Dirks, de Klein, Böhmer en Van Schaijk, zodat de motie met 4 stemmen voor en 10 stemmen tegen is verworpen.

Vervolgens wordt het voorstel van het college in stemming gebracht.
Voor het voorstel stemmen de raadsleden Pijnappels, Jeurissen, Maathuis, Zwaans, Jonkergouw, Reitsma, Dirks, de Klein en Böhmer, tegen het voorstel stemmen de raadsleden Egtberts, de Louw, Werring (stemverklaring), Van den Broek en Van Schaijk (stemverklaring), zodat het voorstel met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen is aangenomen.

Ordevoorstel
Vervolgens doet de burgemeester een ordevoorstel. Het is inmiddels 22.30 uur en afgesproken is om vanwege het afscheid van mevrouw Van Gerwen de vergadering om ca 22.30 uur te beëindigen, en de volgende avond om 18.00 uur door te vergaderen. Op verzoek van de heer Böhmer wordt de vergadering voor korte tijd geschorst. Tijdens de schorsing wordt onderling gezocht naar een andere datum en tijdstip om de vergadering te hervatten, en wordt gesproken met mevrouw Van Gerwen.
Na de schorsing wordt (met instemming van mevrouw Van Gerwen) besloten om tot uiterlijk 23.30 uur door te vergaderen.

10. Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet Kindcentrum Zeeland
Thans ligt het raadsvoorstel mbt het benodigd krediet voor de realisering van het Kindcentrum Zeeland voor. Het voorstel is besproken in de Voorbereidende Vergadering van 10 april 2012.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
De heer Kremers neemt weer plaats.

Tijdens de beraadslagingen dient Progressief Landerd het volgende amendement in:

“amendement

De gemeenteraad van Landerd, bijeen op donderdag 19 april 2012,

stelt indachtig agendapunt 10, “Kredietvoorstel Kindcentrum Zeeland”, het krediet vast met dien verstande dat:

- de begroting Exploitatielasten en dekking (Onderdeel 8 t/m 12 van bijlage 2) vooralsnog onder voorbehoud vastgesteld wordt;
- dat het college, alvorens tot aanbesteding (is gewijzigd in “gunning”) over te kunnen gaan, de raad een sluitende Exploitatiebegroting zal voorleggen;
- het dichten van het exploitatietekort van €35.500,- mag niet leiden tot verhoging van structurele uitgaven voor de gemeente;
- er draagvlak dient te zijn onder toekomstige gebruikers;
- de raad over het voorstel kan beraadslagen en instemming dient te verlenen;

Progressief Landerd”

►Wethouder Van Dongen zegt mbt het amendement toe dat als voorwaarde in het aanbestedingstraject wordt opgenomen dat pas tot gunning wordt overgegaan nadat e.e.a. in de raad behandeld is.
►Wethouder Van Dongen zegt toe dat op het moment dat er ingrijpende wijzigingen in het ontwerp zouden komen, dat kortgesloten wordt met de raad.

De heer Kremers verlaat vlak voor de stemming de vergadering .

Het amendement wordt in stemming gebracht.
Voor het amendement stemmen de raadsleden Pijnappels, Jeurissen, Maathuis, Zwaans, Jonkergouw, Reitsma, Dirks, de Klein, Böhmer en Van Schaijk, tegen het amendement stemmen de raadsleden Egtberts, de Louw, Werring en Van den Broek, zodat het amendement met 10 stemmen voor en 4 stemmen tegen is aangenomen.

Vervolgens wordt het geamendeerde voorstel in stemming gebracht.
Voor het geamendeerde voorstel stemmen de raadsleden Pijnappels, Jeurissen, Maathuis, Zwaans, Reitsma, Dirks (stemverklaring), de Klein en Böhmer, tegen het geamendeerde voorstel stemmen de raadsleden Egtberts, de Louw, Werring, Van den Broek, Jonkergouw (stemverklaring) en Van Schaijk, zodat het geamendeerde voorstel met 8 stemmen voor en 6 stemmen tegen is aangenomen.

11. Raadsvoorstel mbt vaststelling verkeersnotitie Landerd 2012
In 1997 heeft de gemeenteraad de Verkeersknelpuntennotitie voor Landerd vastgesteld. Op grond van diverse ontwikkelingen is het gewenst om na 15 jaar het gemeentelijk verkeersbeleid te actualiseren. Daarop heeft het voorliggend raadsvoorstel betrekking,. Het voorstel is behandeld in de Voorbereidende Vergadering van 6 maart 2012.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans
Dit voorstel wordt aangehouden en doorgeschoven naar de raadsvergadering van 24 mei 2012.

12. Raadsvoorstel mbt nota Archeologie gemeente Landerd
Sinds de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg en de Wet ruimtelijke ordening dienen archeologische waarden volwaardig te worden meegewogen in ruimtelijke plannen. Om de bescherming van archeologische resten in balans te brengen met de overige maatschappelijke belangen, heeft het college er voor gekozen een gemeentelijk archeologiebeleid te formuleren. Ik dat kader ligt het raadsvoorstel mbt de Nota Archeologie gemeente Landerd en de Archeologische beleidskaart gemeente Landerd ter besluitvorming voor. Het voorstel is besproken in de Voorbereidende Vergadering van 7 maart 2012. Aangezien de inspraaktermijn mbt deze nota nog liep zijn de stukken 12 april 2012 aan u nagezonden.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans
Dit voorstel wordt aangehouden en doorgeschoven naar de raadsvergadering van 24 mei 2012.

13. raadsvoorstel mbt beleidsplan schuldhulpverlening
Met de komst van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening krijgen gemeenten een zorgplicht op het gebied van integrale schuldhulpverlening. In het bij het raadsvoorstel behorend beleidsplan schuldhulpverlening is verwoord hoe Landerd hieraan invulling wil geven.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers.
Dit voorstel wordt aangehouden en doorgeschoven naar de raadsvergadering van 24 mei 2012.

14. Raadsvoorstel mbt Verordening Klachtadviescommissie 2012
Voor de behandeling van klachten die betrekking hebben op gedragingen van bestuursorganen en degenen die onder hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn is het wenselijk een onafhankelijke commissie bestaande uit één persoon in te stellen. Voor het instellen van een klachtadviescommissie dient een verordening te worden vastgesteld. Daartoe dient dit voorstel.
Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester

Dit voorstel wordt aangehouden en doorgeschoven naar de raadsvergadering van 24 mei 2012.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 23.10 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,                     de voorzitter,

J.A.G. Huijs                  W.C. Doorn-van der Houwen