Besluitenlijst raadsvergadering 18 september 2013

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d.  18 september 2013

Aanwezig:

voorzitter M.C. Bakermans
griffier  J.A.G.Huijs

leden  
H.W. van den Broek
J.W.A. Pijnappels
C.W.M. Zwaans
C.A.M. Dirks
M.M.M.J. de Klein
R.W.M. Böhmer
B.A.Maathuis (v.a. 20.25 uur, tijdens agendapunt 8)
A.W.M. de Louw
A.M.H. Wieland
G.L.J.Werring
P.H.G.J.M. Jonkergouw
P.M.Kremers
N.J.P. Egtberts
M.M.J.Jeurissen

overige
aanwezigen

P.L.M. Raaijmakers (wethouder)

H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
H.L.J.M. van Dongen (wethouder)
J.A.J. Lenssen (secretaris)

Afwezig:  
S.Reitsma

 


        
(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “  ►teken”  in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat de LOS deze vergadering niet uitzendt vanwege de avondwake vanwege het overlijden van de echtgenoot van Elly van der Linden, cameravrouw bij de LOS tijdens onder andere de raadsvergaderingen. Vanwege de avondwake komt de heer Maathuis later. Verder meldt de voorzitter dat de heer Reitsma afwezig is. De voorzitter vraagt de raadsleden na afloop van de vergadering te blijven zitten ivm bespreking van een agendapunt in beslotenheid.

2. Spreekrecht voor het publiek
Op grond van het “Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd” wordt –binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.
De heer A.v.d. Linden maakt mbt agendapunt 9 gebruik van het spreekrecht voor het publiek.

3. Trekking stemmingscijfer
De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen
De naam van de heer Kremers wordt getrokken zodat een eventuele stemming bij hem begint.

4. Vaststelling agenda
Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad
stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast. 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld in die zin dat agendapunt 7 na agendapunt 12 wordt behandeld.

5. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 juni 2013
De vermelde Besluitenlijst wordt ter vaststelling aangeboden. De Besluitenlijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen
a. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld wat daarmee te doen, bij voorbeeld  “voor kennisgeving aannemen”  of  “om advies in handen van het college stellen”. Voor het geval een raadslid over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering.
b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk aangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuurlijk portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raadsleden thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen te stellen.
Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht. 
c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de onder  “a” vermelde lijst geplaatst. Slechts in dringende gevallen worden collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen te doen.

De collegeleden zijn –elk voor een gedeelte- bestuurlijk portefeuillehouder
Ad a
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
 ► Wethouder Raaijmakers zegt mbt de raadsinformatiebrief “Bestuur stichting dorpshuizen Landerd” (a) toe in de volgende Voorbereidende Vergadering met voorstellen te komen aangaande hoe we met het Landerds maatschappelijk vastgoed om moeten gaan.
  ►Wethouder Raaijmakers zegt mbt de brief van het college aan de raad mbt “vermindering exploitatielasten basisscholen” (h) toe de raad over de resultaten van het gesprek met de scholen over de meting van de luchtkwaliteit te zullen informeren.
  ►De voorzitter zegt mbt de “e-mail van de fractie Balans Boxtel mbt schaliegas” (i) toe dat de motie die dienaangaande is ingekomen bij de ingekomen stukken van de raadsvergadering van 7 november gevoegd wordt.
  ►De voorzitter zegt mbt de “reactie op aanbevelingen Eindrapport raadsenquête”(a) toe dat in het presidium besproken zal worden hoe de in de notitie aangekondigde evaluatie van de notitie plaats gaat vinden, en welke gegevens er aan ten grondslag moeten liggen.  
  ►De voorzitter zegt mbt de “reactie op aanbevelingen Eindrapport raadsenquête”(a) toe dat de vraag mbt aanbeveling 5 of relevante afspraken mbt de aanpak van dossiers wel of niet worden vastgelegd, schriftelijk wordt beantwoord.
Ad b
De heer Van den Broek heeft twee dringende vragen mbt splitsing van woningen in relatie tot het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied, en mbt mantelzorg en 65 jaar. Hij zal die vragen alsnog schriftelijk indienen bij het college
De heer van den Broek heeft ook vragen mbt twee ingediende bezwaren mbt bestemmingsplan Buitengebied en mbt de uitbesteding van het maken van het bestemmingsplan Kom Schaijk aan de gemeente Oss. Beide vragen zijn beantwoord.
  ►N.a.v. een vraag van de heer Werring over verlaging van grondprijzen zoals ook in Veghel is gebeurd zegt wethouder Van Dongen toe dat het college met maatregelen komt hoe de kavels te verkopen zijn.
Ad c
Er zijn geen mededelingen van het college

7. bespreken rapport “sterkten & zwakten in beeld gemeente Landerd” en verdere aanpak (stuk college is nagezonden)
In november 2011 heeft u de strategische visie Landerd 2020:levendig en natuurlijk ondernemend” vastgesteld. De visie bevat inhoudelijke ambities voor de langere termijn. Bureau Necker van Naem heeft in opdracht van de gemeente Landerd op vijf focusbieden de sterkten en zwakten van de gemeente Landerd onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport “sterkten en zwakten in beeld gemeente Landerd” dat u eind juni beschikbaar is gesteld. Het rapport wordt vanavond besproken, en evenzo de verdere aanpak.
Bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester

Dit agendapunt is na agendapunt 12 behandeld.
Het voorliggend stuk van het college wordt voor kennisgeving aangenomen.
De voorzitter gaat met het presidium een “heidag” (op een zaterdag) organiseren met de raad en ondersteuning aangaande de procesvoorstellen zoals geformuleerd door Necker van Naem. Ondertussen wordt gestaag doorgewerkt op dit onderwerp.

8. Bestemmingsplan Willevenstraat
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van woningen, waaronder Ruimte voor Ruimte-woningen, op de locatie Willevenstraat in Schaijk. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Willevenstraat  in de huidige vorm niet vast te stellen en de procedure te beëindigen. Het voorliggend voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan is tevens behandeld in de Voorbereidende Vergadering van 11 september 2013.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen

De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

9. Vaststelling beleidsplan “Transformatie van Awbz naar Wmo”
Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van het beleidsplan “Transformatie van Awbz naar Wmo”.
Dit voorstel is ook aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 10 september 2013.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers

  ►Wethouder Raaijmakers zegt toe dat er criteria ter voorkoming van belangenverstrengeling ontwikkeld worden en dat die in de basisovereenkomst  en de budgetovereenkomst die met zorgaanbiedende partijen gesloten worden vastgelegd worden.
  ►Wethouder Raaijmakers zegt toe als gemeente exclusieve contracten met zorgaanbieders aan te zullen gaan.
  ►Wethouder Raaijmakers zegt toe de notitie Duurzame zorg in Landerd in het gremium gemeente/Pantein/ Brabantzorg/ Zorgcooperatie Schaijk/Rigom te zullen bespreken en in dat kader het houden van een eventuele pilot aan de orde te zullen stellen.
  ►Wethouder Raaijmakers zegt toe de gemaakte opmerkingen mbt het mobiliseren van krachten in de samenleving explicieter in de notitie te zullen verwerken, en het organiseren van “tegenkracht” vanuit de burgers in relatie tot professionele organisaties, mee te zullen nemen naar het regionaal overleg.
  ►Wethouder Raaijmakers zegt toe er over na te zullen denken hoe monitoring van mensen die geen gebruik hebben gemaakt van de voorziening, maar die het op eigen kracht doen, zou kunnen. Het zou b.v. een afstudeeropdracht voor een student kunnen zijn.
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

10. Voorstel tot het afgeven van een “verklaring van geen bedenkingen” voor de bouw van een hooiberg op het perceel Runstraat 79a in Schaijk
Dit voorstel heeft betrekking op het oprichten van een hooiberg ten behoeve van een Bed&Breakfast.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen

De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

11. Voorstel tot het afgeven van een “verklaring van geen bedenkingen” voor de bouw van een paardenstal en kantine op het perceel Schaijksestraat 2 te Reek
Dit voorstel heeft betrekking op het oprichten van een paardenstal en kantine bij de manege Stal De Swart.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen

De heer Wieland verlaat de vergadering (vanwege een familierelatie, voorkoming van schijn van belangenverstrengeling).
Tijdens de behandeling van het voorstel is de volgende passage uit het voorstel geschrapt: “Uit recente rechtspraak van rechtbank Oost-Brabant blijkt bovendien dat het ontbreken van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten onvoldoende is om een aanvraag voor een omgevingsvergunning te weigeren, indien aan alle relevante wet- en regelgeving voldaan wordt”.
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

(De vergadering wordt voor enkele minuten geschorst.)

12. Voorstel tot het afgeven van een “verklaring van geen bedenkingen” voor de bouw van een hooiberg op het perceel Verbindingsweg 5 in Zeeland
Dit voorstel heeft betrekking op het oprichten van een hooiberg ten behoeve van een dierenverblijf.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen

De heer Wieland neemt weer deel aan de vergadering.
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.30 uur.


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op
de griffier,  de voorzitter,


J.A.G. Huijs  M.C. Bakermans