Besluitenlijst raadsvergadering 18 april 2013

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Landerd
d.d. 18 april 2013

Aanwezig:

voorzitter        M.C. Bakermans
griffier             J.A.G.Huijs

leden              P.M.Kremers
                        G.L.J.Werring
                        H.W. van den Broek
                        J.W.A. Pijnappels
                        C.W.M. Zwaans 
                        C.A.M. Dirks
                        M.M.M.J. de Klein
                        R.W.M. Böhmer
                        P.H.G.J.M. Jonkergouw
                        B.A.Maathuis 
                        A.W.M. de Louw
                        A.M.H. Wieland
                        W.C.M. Lemmers
                        S.Reitsma

overige
aanwezigen
                        P.L.M. Raaijmakers (wethouder)
                        H.G.Tindemans-van Tent (wethouder)
                        H.L.J.M. van Dongen (wethouder)
                        J.A.J. Lenssen (secretaris)

Afwezig:         M.M.J.Jeurissen


(De besluitenlijst is zodanig opgezet dat per agendapunt –na een korte samenvatting/typering van het agendapunt- is aangegeven wat het besluit van de raad is. Voor het geval het besluit niet unaniem is, wordt daarvan melding gemaakt. Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een “ ►teken” in de kantlijn). De besluitenlijst wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en meldt dat de heer Jeurissen afwezig is.

2. Spreekrecht voor het publiek
Op grond van het “Reglement van orde voor de gemeenteraad van Landerd” wordt –binnen bepaalde randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.
De heer Willemsen maakt gebruik van het spreekrecht voor het publiek. Hij spreekt in relatie tot agendapunt 8 (Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Voederheil II)


3. Trekking stemmingscijfer
De voorzitter van de raad bepaalt door middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk raadslid een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen
De naam van de heer Wieland wordt getrokken zodat een eventuele stemming bij hem begint.

4. Vaststelling agenda
Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad
stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast.
Agendapunt 9 wordt afgevoerd omdat dat punt al in de
extra raadsvergadering van 25 maart 2013 behandeld is.
De voorzitter stelt, overeenkomstig het besprokene in
de Voorbereidende Vergadering van 10 april 1013, voor om agendapunt
10 van de agenda af te voeren (Vaststelling van de beleidsnota Grondgebonden agrarische bedrijven en duurzame locaties intensieve veehouderij) omdat dat beter behandeld kan worden in dezelfde raadsvergadering waarin de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied geagendeerd wordt.
De fractie RPP stelt voor agendapunt 8 (Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Voederheil II) door te schuiven naar de eerstvolgende raadsvergadering, waarbij dan tevens de vaststelling van een exploitatieplan aan de orde is. De fracties CDA, Progressief Landerd en DS97 zijn voor het thans behandelen van agendapunt 8, zodat het voorstel van RPP wordt afgewezen.
De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

5. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 februari en 14 maart 2013 (wordt nagezonden)
De vermelde Besluitenlijsten worden ter vaststelling aangeboden. De Besluitenlijsten zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is.
Beide besluitenlijsten worden, behoudens correctie van enkele typefouten, ongewijzigd vastgesteld.

6. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen
a. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld wat daarmee te doen, bij voorbeeld “voor kennisgeving aannemen” of “om advies in handen van het college stellen”. Voor het geval een raadslid over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering.
b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk aangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuurlijk portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raadsleden thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen te stellen.
Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht.
c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de onder “a” vermelde lijst geplaatst. Slechts in dringende gevallen worden collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen te doen.

De collegeleden zijn –elk voor een gedeelte- bestuurlijk portefeuillehouder
Sub a:
►Mbt brief “O” (brief college aan raad mbt HALT) zegt de voorzitter toe dat hij de vragen van de heer Pijnappels over de hoge kosten van de vuurwerklessen, het niet plaatsgevonden hebben van een echte evaluatie, het al dan niet door de school zelf dragen van de kosten, en het al dan niet integraal onderdeel moeten zijn van het jeugdbeleid, schriftelijk zal beantwoorden.
De ingekomen stukken worden in dit stadium voor kennisgeving aangenomen.
Sub b:
De heren Böhmer, De Louw, Maathuis en Jonkergouw hebben een dringende vraag mbt de slechte busverbinding met het nieuwe ziekenhuis in Uden, en de heer Werring heeft een dringende vraag mbt de woningbouwcontingentering.
►Wethouder Tindemans zegt in relatie tot de busverbinding toe dat de in de RV van 14 maart door de heer De Louw gestelde vraag mbt de in de conceptkadernota aangekondigde instructie en presentatie van het gebruik van de ov chipkaart alsnog beantwoord wordt.
Sub c.: Er zijn geen dringende mededelingen van het college

7. Voorstel tot wijziging van de Verordening geurhinder en veehouderij 2008, ophogen van de geurnorm in plangebied Voederheil
Voorgesteld wordt om de geurnorm van het plangebied Voederheil op te hogen.
Dit voorstel is ook aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 22 januari 2013.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

8. Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Voederheil II
Voorgesteld wordt om, gelet op de inhoud van de Nota Zienswijzen, het bestemmingsplan Bedrijventerrein Voederheil II gewijzigd vast te stellen.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen.
Tijdens de behandeling van het voorstel dient de fractie RPP de volgende motie in:

“(Motie van RPP m.b.t. bestemmingsplan bedrijventerrein Voederheil II , ag 8)
De raad van de gemeente Landerd, in vergadering bijeen op 18 april 2013

Gelezen het voorstel van het college met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan bedrijventerrein Voederheil II (ag 8);

Gelet op de tijdens de vergadering gehouden discussie, specifiek waar het gaat om het verkleinen van het bestemmingsplangebied;

SPREEKT UIT:

• dat het voorliggend bestemmingsplangebied een te grote omvang heeft
• dat het bestemmingsplangebied beperkt dient te blijven blijft tot de gronden van Van Deijnen en Geerts (totaal ca 3,4 ha)
• dat het college in dat verband een aangepast bestemmingsplan in procedure dient te brengen.

Fractie RPP”

Na een korte schorsing op verzoek van de heer Maathuis wordt de motie in stemming gebracht.
Voor de motie stemmen de raadsleden Lemmers, De Louw, Werring en Van den Broek, tegen de motie stemmen de raadsleden Wieland, Böhmer, Pijnappels, Maathuis, Zwaans, Kremers, Jonkergouw, Reitsma, Dirks en De Klein, zodat de motie met 4 stemmen voor en 10 stemmen tegen is verworpen.
Vervolgens concludeert de voorzitter, na aftasting, dat het voorstel van het college met 10 stemmen voor en 4 stemmen tegen (fractie RPP) is aangenomen.

9. Raadsvoorstel mbt vaststelling beleid in verband met de woningbouwopgave
In dit voorstel wordt de raad gevraagd in te stemmen met nieuw beleid ten aanzien van de woningbouwopgave, met als doel te komen tot een evenwichtige woningmarkt in Landerd in kwantitatieve en kwalitatieve zin.
Dit voorstel is ook aan de orde geweest in de Voorbereidende Vergadering van 6 maart 2013.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
Dit agendapunt is bij agendapunt 4 afgevoerd.

10. Vaststelling van de beleidsnota Grondgebonden agrarische bedrijven en duurzame locaties intensieve veehouderij
Naar verwachting wordt in mei 2013 het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Het plan heeft een conserverend karakter en kent wat betreft intensieve veehouderij geen wijzigingsbepalingen. Voor een goede afhandeling van verzoeken om van dat plan af te wijken of het plan partieel te herzien is een beleidsnota opgesteld. Die is tijdens de Voorbereidende Vergadering van 22 januari 2013 besproken en tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2013 aangehouden. Het aangehouden agendapunt inclusief de zes ingediende amendementen wordt thans besproken. Het voorstel is tevens geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2013.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
Dit agendapunt is bij agendapunt 4 afgevoerd.

11. Raadsvoorstel mbt vaststelling van de beleidsnota “Kwaliteitsverbetering in het buitengebied”
Naar verwachting wordt in mei 2013 het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Het plan heeft een conserverend karakter en kent slechts enkele wijzigingsbepalingen. Voor een goede afhandeling van verzoeken om van dat plan af te wijken of het plan partieel te herzien is een beleidsnota opgesteld.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
►Tijdens de behandeling van het voorstel zegt wethouder Van Dongen toe
om de tekst op pagina 9 van de beleidsnotitie aan te passen in die zin dat in de tweede alinea, achtste regel, achter het woord “landschapsdeskundige” wordt toegevoegd “en een vertegenwoordiger van de afdeling Samenleving”. De laatste zin van dat tekstblok, te weten: “Bij ontwikkelingen bepaalde ruimtelijke uitstraling……………….aan de Kwaliteitscommissie toegevoegd” wordt geheel geschrapt.
De raad stemt vervolgens unaniem in met het voorliggende voorstel.

12. Vaststelling bestemmingsplan Lage Baan 13
Dit voorstel heeft betrekking op vormverandering van het agrarisch bouwvlak Lage Baan 13 ten behoeve van de realisering van een nieuwe rundveestal.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen
►Tijdens de behandeling van het voorstel zegt wethouder Van Dongen toe in zijn overleg met ZLTO de mening vanuit de vergadering te zullen meenemen dat ZLTO wat actiever moet omgaan met inpassing van grote gebouwen in de natuur.
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

13. Realisatie kiosk en herinrichting speelplaats Oventje
Dit voorstel heeft betrekking op beschikbaarstelling van een krediet voor realisering van een kiosk en speeltuinuitbreiding in ‘t Oventje.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans
►Tijdens de behandeling van het voorstel zegt wethouder Tindemans toe dat voor het geval de idop-subsidie voor de drie overige idop-projecten in gevaar komt door niet (tijdige) casco-oplevering van het project Kindcentrum per april 2014 zij bij de provincie zal lobbyen voor subsidiering van bedoelde drie overige idop-projecten.
►Wethouder Tindemans zegt verder toe de raad de komende jaren actief te infomeren over hoe dit project zich ontwikkelt.
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

14. Intrekken “Overeenkomst budgetsubsidiering Peuterspeelzalen Landerd 2008” en ‘Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Landerd 2008”
Omdat er vanaf 1 januari 2012 in de gemeente Landerd geen peuterspeelzalen meer zijn kunnen bovenvermelde overeenkomst en verordening ingetrokken worden.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers.
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

15. Aanpassing AVOI en aanpassing legesverordening
Dit voorstel heeft betrekking op regionale afstemming mbt aanleg,instandhouding en verwijdering van kabels en leidingen in de door de gemeente beheerde ondergrond.
Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans
De raad stemt unaniem in met het voorliggende voorstel.

16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.40 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd, gehouden op

de griffier,          de voorzitter,

J.A.G. Huijs       M.C. Bakermans